Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - 1 Samuel

1 Samuel 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Si David mid-awà diyà te Nayot diyà te Rama ne midhendiyà te ki Jonatan ne nenginginsà, “Hengkey ves is salà he neveelan ku te amey nu maan is egkesuatan e zin te edhimatey?”
2Midtavak si Jonatan te, “Kenè ka egkepatey! Wazà minsan hengkey he ebeelan te amey ku he kenè din egkeǥiyen kedì minsan kenà impurtanti. Emun suat din he edhimetayan ke zin, egkeǥiyan e zin daan. Umbe kenà heeyan tutuu.”
3Midtavak si David te, “Netuenan te amey nu he utew ki teleelukuy, umbe ed-elesan ke zin te planu zin he edhimetayan e zin su kela ke mebmesakit is gehinawa nu. Piru egkeǥiyen ku kenikew ziyà te etuvangan te uuyag he Nengazen, he ǥuntaan ebpemiligru-a te kemetayen.”
4Midtavak si Jonatan te, “Ebeelan ku is minsan hengkey he ebpeveelan nu kedì.”
5Migkeǥiyan ni David si Jonatan te, “Keeselem Pista te Kebpuun te Hayag ne meupiya pezem ke dutun a is egkaan duma te amey nu. Piru emun ebpemineg ka he edhipanew a, ne ed-eles a taman te mezukilem te iketulu he andew.
6Emun ebpen-ahaan a te amey nu ne keǥiya nu te nenanghid a kenikew he ed-ulì ziyà te Betlehem, su ebpekidsevaha a te tivuuk he pemilya ku te kebpemuhat, he ebeelan dan te kada tuig.
7Emun egkaǥi te belaǥad, ne kenà a egkehandek. Ne emun egkepauk sikandin, siguradu he duen din tuyù te kedhimatey kedì.
8Deyzey ke ebeelan nu heini he iyan ebpenistiǥus te kesebutan he migkaǥi nu kedì diyà te etuvangan te Nengazen. Piru emun nekesalà a iyan, ne minsan sikew zà is edhimatey kedì. Kenè en kinahanglan he ibpalad e pa kenikew te amey nu.”
9Midtavak si Jonatan te, “Kenà egkeulaula is iring keniyan! Emun tutuu iyan he is amey ku duen din tuyù te kedhimatey kenikew ne egketuenan nu zà.”
10Mid-insà si David te, “Hentei ve is egkaǥi kedì emun egkepauk is amey nu?”
11Migkaǥi si Jonatan te, “Hengkayi ka, edhipanew ki, edhendiyè ki te pemuleey.” Ne migenat sikandan.
12Migkeǥiyan ni Jonatan si David te, “Ibpenangdù ku ziyà te Nengazen he Megbevayà te Israel, he te iring kayi he uras keeselem wey ke sunud be he andew, ebpekidlalag a te amey ku, ne emun meupiya is gehinawa zin kenikew ne egkeǥiyen ku zà kenikew.
13Ne emun duen tuyù te amey ku te kedhimatey kenikew, ne kenè ku egkeǥiyen kenikew wey ka mekepelaǥuy, ne deyzey pa ke siluti ad te Nengazen te utew mereǥen. Berakat he iyan is Nengazen eduma kenikew iring te keduma zin te amey ku zengan.
14Wey deyzey ke, te uuyag e pa, ipeehè nu is kebmahala nu kedì iring te kebmahala te Nengazen kenita. Ne emun ebpatey ad,
15ne ipedayun nu gihapun is kebmahala nu te pemilya ku, minsan te ed-eminen edhimetayi te Nengazen is langun he kuntada nu.”
16Umbe, midhimu si Jonatan te kesebutan diyà te pemilya ni David, ne migkaǥi sikandin te, “Deyzey ke ipehimetayi ka te Nengazen te menge kuntada nu emun kenè nu edtumanen is hangyù ku.”
17Impeuman ni Jonatan ipepenangdù si David he mahala zin sikandin su mibmahal zin daan si David iring te keugelingen din.
18Dutun migkeǥiyan ni Jonatan si David te, “Keeselem Pista te Kebpuun te Hayag ne egketuenan he wazè ka ziyà su wazà ebpinuu te pinuuwey nu.

19Sunud he andew, emun ebmezukilem en ne hendiyè ka zèpa te mid-elesan nu ziyà te pemuleey. Ne ziyè ka taǥad te duen batu te Ezel.
20Ne ebpanà a te ketetelu te kilid kayi he vatu he henduen be te duen ku ebpenaan.
21Ibpepelelaǥuy ku is sevaha he vatà su wey zin mepen-ahà is menge besut te panà. Emun egkaǥi a, te ziyà te avey zin is bala te menge panà, ne egkuwaan din heini ne ed-uwiten din kayi te kedì, ne gawas ka. Su edsigureduwen ku ziyà te kenikew, ziyà te uuyag he Nengazen, he wazà kezeetan he ereg he igkahandek nu.
22Piru emun egkeǥiyan ku haazà is batà te is menge besut te panà dutun te hunaan din, ebpesavut heeyan he kinahanglan he pelaǥuy ka su ibpepelaǥuy ka te Nengazen.
23Ne mehitenged te kesebutan ta ne tentenuzi nu he iyan is Nengazen tistiǥus ta taman te taman.”
24Umbe, mid-eles si David diyà te pemuleey. Ne hein neume en dutun is andew te Pista te Kebpuun te Hayag mibpinuu si Hadì Saul su egkaan.
25Diyà mebpinuu te neenazan din he pinuuwà he avey te elevat. Si Jonatan ne ziyà mebpinuu te egkesineruwan din, ne si Abner ne ziyà te durug din. Ne is pinuuwà dutun ni David ne wazà duen ebpinuu.
26Wazè en kekeǥiyen ni Saul zutun mehitenged ki David te haazà he andew su egkeisip din is kela ke zuen neulaula ki David he kenà meupiya ne nehimu he nekeremerik kandin, umbe kenà ereg sikandin he ebpekidsevaha zutun te pista.
27Hein sunud he andew, ikezuwa he andew te bulan, wazà gihapun ebpinuu zutun te pinuuwà ni David. Ne mid-insaan ni Saul si Jonatan te, “Maan is wazà mekehendini si David he anak ni Jesse te kegkaan gevii taman guntaan?”
28Midtavak si Jonatan te, “Mibpenanghid kedì si David he ed-ulì diyà te Betlehem.
29Su migkeǥiyan te suled din te ibpaapil sikandin te kebpemuhat te pemilya zin, wey egkesuatan din daan he meehè din is menge kezuzumahi zin. Umbe wazà kayi sikandin.”
30Utew nepeuki ni Saul si Jonatan. Ke sikandin te, “Tulebung ka iyan he vatà! Netuenan ku he edlevanan nu si David. Ebpeel-elezan nu is keugelingen nu wey is iney nu.
31Hein uuyag pa si David, kenè ka egkehimu he hadì. Guntaan, kuwaa nu sikandin ne zumaha nu kayi te kedì, su ereg sikandin he edhimetayan.”
32Mid-insà si Jonatan te, “Maan is ereg sikandin he edhimetayan? Hengkey ves is salà he neveelan din?”
33Piru mibangkew sikandin te amey zin su edhimetayan din. Ne zutun din metueni he disididu is amey zin te kedhimatey ki David.
34Mid-awà dutun si Jonatan te lemisahan tenged te utew zin kegkeuringer, ne wazà sikandin megkaan te haazà he andew, tenged te mezaat is isip din te mekeeled-eled he mibeelan te amey zin ki David.
35Meselem dutun, midhendiyà si Jonatan te pemuleey su ebpekidhinguma ki David. Duen din duma he maama he vatà.
36Migkeǥiyan din is batà te, “Pelelaǥuy ka ne pen-ahaa nu is menge besut te panà he ibpanè ku.” Umbe zutun te kebpelelaǥuy te vatà mibpanà si Jonatan diyà te hunaan din.

37Hein nekeuma kes batà dutun te netemanan te besut te panà, migkulahì ni Jonatan te, “Heeyan pa te hunaan nu is besut. Gaang-gaang ka kuwaa nu diritsu.” Mid-amì te vatà haazà is besut ne midlikù diyà te ki Jonatan he egalen din.
39Wazà metueni zutun he vatà ke hengkey is ibpesavut dutun. Si Jonatan dà wey si David is netau.
40Ne zutun imbeǥey ni Jonatan is menge besut te panà dutun he vatà ne migkeǥiyan din te, “Iulì nu heini ziyà te inged.”
41Hein neipus kes batà, midlepew si David dutun te kilid te vatu he mid-elesan din, ne midluhud sikandin diyà te ki Jonatan te ketetelu he iyan kedtahud din kandin. Ne mibpehezekè dan is edsineǥew. Utew neseeng si David.
42Ne migkeǥiyan ni Jonatan si David te, “Na, meupiya he kedhipanew. Deyzey ke edtevangan ki te Nengazen he kenà mezeeti is neupekatan ta he mibpetistiǥusan ta kandin he iyan is mehitenged te kedketeleemiǥu ta ne mekepedayun heini ziyà te menge kevuwazan ta.” Ne zutun midhipanew si David, ne si Jonatan mulà ne midlikù diyà te inged.