Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davidi bↄ̀ Naio Lama à bàalɛ̀ gɛ̀ Yonatãa lè, ↄ̃ à aà là à mɛ̀: Bↄ́ má kɛ̀i? Dàa kpele má kɛ̀i? Vãi kpele má kɛ̀ ń maeɛ ↄ̃ àlɛ ma wɛi?
2A wèwà à mɛ̀: Gyaũ! Ńyↄ̃ gao. Gwa, ma mae líↄ yãe kɛ à gì kã́imɛɛ ma swã́wao, yãzↄ̃ↄ ge a yↄↄnan nò. Ma mae aↄ yã́ bee taa kɛ à gí oimɛɛe? Màa no bá!
3Ɔ̃ Davidi ò lↄ: N mae dↄ̃ sã́asã kɛ́ n ma wɛgwàɛ. A yã́i i to n yã́pi mào, kɛ́ n pↄ su yao yã́i. Ń Dii kuao ń n kuao má kú ga lɛ́zĩɛ.
4Ɔ̃ Yonatãa òɛ̀: Yã́ pↄ́ ń gbɛ̀aa píi má kɛnɛ.
5Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Gwa, mↄ dafu dikpɛ ku zia. À kũ̀ mà zↄ̃lɛ mà pↄble ń kíaoɛ. To mà gɛ ulɛ sɛ̃u e zia bàasi oosi.
6Tó n mae ma gbɛa, oɛ̀ ma zɛ́ gbɛ̀ama ma gɛ ma bɛ wɛ̃́lɛu Bɛtɛlɛũ zɛazɛaɛ, kɛ́ ma bɛdeↄ píi lɛ́ sa pↄ́ wì o wɛ̃ ń wɛ̃o o we yã́i.
7Tó à mɛ̀ a maaɛ, máↄ aafia, ãma tó aà pↄ pà maamaaɛ, ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ yãvãi à zɛ̀ò à kɛmɛɛ we.
8Gbɛ̃kɛkɛ mapi n zↄ̀blenaɛ, asa n yãyèmanↄ ń Dii dↄ̃aoɛ. Tó má tàae vĩ, ma dɛ nzĩa. Ńsu ma kpa n maewao.
9Ɔ̃ Yonatãa mɛ̀: Gyaũ! Tó má dↄ̃ kɛ́ ma mae zɛ̀ò à vãikɛnɛɛ, má onɛo lé?
10Ɔ̃ Davidi aà là à mɛ̀: Tó n mae sù yãpãsĩ ònɛ, démɛ a omɛɛi?
11Ɔ̃ Yonatãa òɛ̀: Mↄ wà gɛ́ sɛ̃u. Ɔ̃ aa bↄ̀lɛ gɛ̀ sɛ̃u ḿpla.
12Ɔ̃ Yonatãa mɛ̀: Ń Dii Isailiↄ Luao, e zia bàasi maa'i má a mae lɛ́ mà gwa. Tó n yã́ kàaàgu, má lɛ́kpãsãkɛnɛ.
13Tó ma mae ye vãikɛnɛɛ, mɛ́ mi lɛ́kpãsãkɛnɛ ma n gbaɛ n ta aafiao, Dii yãpãsĩkɛmɛɛ bɛ̃̀ɛbɛ̃ɛ. Dii kunnↄ lá a kú ń ma maeo yãawa.
14Tó ma su má kuɛ, gbɛ̃kɛkɛmɛɛ lá Dii ì kɛwa. Tó ma su ma gaɛ sↄ̃,
15n gbɛ̃kɛ su láa ń ma bɛdeↄ bauo, baa tó Dii tò n ibɛɛↄ làa dṹniau.
16Màa Yonatãa yãyè ń Davidio, ↄ̃ à mɛ̀: Dii fĩabo n ibɛɛↄnɛ.
17Ɔ̃ Yonatãa tò Davidi ɛ̀a a lɛgbɛ̃̀ɛ lↄ kɛ́ a yeaàzi yã́i, asa a yeaàzi lá azĩa wɛ̃niwaɛ.
18Ɔ̃ Yonatãa òɛ̀: Mↄ dafu dikpɛ ku zia. Tó wi gbɛ̃e e n kìlauo, wa n gbɛaɛ.

19Zia bàasi gɛ́ ulɛi gu pↄ́ n ulɛu yã́pi daalɛgↄↄ, níↄ ku gbɛ pↄ́ dɛ kↄↄ ũ saɛ we.
20Má kazu gbɛpi saɛ wɛ́n àaↄ̃, lándↄ̃ málɛ pↄ́ gbã́wa,
21mí nɛgↄ̃ɛnae zĩ aà gɛ kapiↄ wɛɛlɛ. Tó má òɛ̀, kaↄ ku aà kpɛ, aà sɛ́lɛ mↄò, ní mↄ́, asa ń Diio ńyↄ̃ↄ aafiaɛ, kai kuo.
22Tó má òɛ̀ kaↄ ku aà aɛ sↄ̃, gɛ́i, asa Dii mɛ́ n gbaɛ.
23Yã́ pↄ́ wá yè ń kↄ̃o sↄ̃, Dii mɛ́ aↄ dɛ yã́pi seelade ũ gↄↄpii.
24Ɔ̃ Davidi gɛ̀ ùlɛ sɛ̃u. Kɛ́ mↄ dafu bↄ̀, kía zↄ̃̀lɛ pↄbleai.
25À zↄ̃̀lɛ a zↄ̃lɛkĩi gĩ saɛ. Yonatãa zↄ̃̀lɛ aà aɛ, mɛ́ Abinɛɛ ku aà saɛ. Davidi zↄ̃lɛkĩi sↄ̃, gbɛ̃e ku weo.
26Saulu i yãe o zĩbeezĩo, asa àlɛ e yãe mɛ́ aà lè, à gbãlɛ̀, bee mɛ́ gìɛ̀.
27Kɛ́ a gu dↄ̀ mↄ gↄↄ plaade zĩ́, Davidi zↄ̃lɛkĩi gi da giiɛ, ↄ̃ Saulu a nɛ́ là à mɛ̀: Bↄ́yãi Yɛse nɛ'i mↄ pↄbleio za gĩai?
28Ɔ̃ a òɛ̀: À zɛ́ gbɛ̀aa, à gɛ̀ Bɛtɛlɛũɛ.
29À mɛ̀ mà to à gɛ́, asa a bɛdeↄ lɛ́ sa'o wɛ̃́lɛpiuɛ, ↄ̃ a vĩ̀i òɛ à mↄ́. À mɛ̀ tó à kɛ̀mɛɛ, mà a gbaɛ à gɛ́ a vĩ̀iↄ gwai. A yã́i tò i mↄ pↄbleinnↄo.
30Ɔ̃ Saulu pↄ pà Yonatãazi à mɛ̀: Nɛ́ faasai swã́gbãade! Má dↄ̃ kɛ́ n zɛ ń Yɛse nɛ́oɛ. N widà nzĩa ń n daowa.
31Tó Yɛse nɛ́pi ku wɛ̃ni guu, ńyↄ̃ e ǹ kpalableo. Gbɛ̃́ↄ zĩ aa aà kũ suomɛɛ tia. À gàɛ we.
32Ɔ̃ Yonatãa aà là à mɛ̀: Bↄ́yãi a gaii? Bↄ́ a kɛ̀i?
33Ɔ̃ Saulu Yonatãa gbã̀ ń sↄ̃nao à e dɛ, ↄ̃ Yonatãa dↄ̃̀ sa kɛ́ a mae zɛ̀ ń Davidi dɛaoɛ.
34Yonatãa fɛ̀lɛ gò pↄbleaa ń pↄfɛ̃o, i pↄble mↄ gↄↄ plaade zĩ́pio, asa aà nↄ̀sɛ yà Davidi yã́ musuɛ, kɛ́ aà mae aà dìlɛ yãfũu yã́i.
35Kɛ́ a gu dↄ̀, Yonatãa bↄ̀ gɛ̀ Davidi lei gupiu. Nɛgↄ̃ɛnae tɛaàzi.
36Ɔ̃ a ò nɛ́piɛ. Bàalɛ ǹ gɛ́ le. Má kazu, ní wɛɛlɛ. Kɛ́ nɛ́pi bàalɛ̀ lɛ́ gɛ́, ↄ̃ Yonatãa ka mà aà mia.

37Kɛ́ nɛ́pi kà gu pↄ́ Yonatãa ka gbàɛpiu, ↄ̃ à lɛzù nɛ́pizi à mɛ̀: Kapiↄ ku n aɛ le.
38Ɔ̃ Yonatãa ɛ̀a lɛzùaàzi lↄ à mɛ̀: Gɛ́ kpakpa, ńsu zɛo. Ɔ̃ nɛ́pi kapiↄ sɛ̀lɛ à sùò a diiɛ.
39Nɛ́pi yã́pi dↄ̃o, sema Yonatãa ń Davidio.
40Ɔ̃ Yonatãa a gↄ̃kɛbↄↄ kpà nɛ́piwa à mɛ̀: Si ǹ taò bɛ.
41Kɛ́ nɛ́pi tà, Davidi fɛ̀lɛ gɛↄmidↄkĩi oi, à mↄ̀ kùlɛ Yonatãaɛ gɛ̃n àaↄ̃, à wùlɛ a gbɛɛu. Ɔ̃ aa lɛpɛ̀kↄ̃wa, aa ↄ́ↄlↄ̀ ḿpla ḿpii, Davidi pↄ́ mɛ́ kɛ̀ zài.
42Ɔ̃ Yonatãa òɛ̀: Gɛ́ aafia, asa wa lɛgbɛ̃̀ ń Dii tↄ́o wa mɛ̀, Dii mɛ́ wá seelade ũ ma buiↄ ń n buiↄ zãnguo e gↄↄpii.