Text copied!
CopyCompare
Qaraaka Uva Tivatora - 1 Samueri

1 Samueri 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ho Devitiva Sorura aatu qetakero Naiotini vaura kero ruqema kero Ionataaniva vaunaini oruntero Ionataanira irero tiharo, Oho, Ionataanio, nana kaarae ai qova ti haru kareva auti vaivo? Kiama te ai qora qora okaravata autu amite vira qoraiqama amite vaunarave, tiro.
2Minti tuvaro Ionataaniva nai tiva amiro tiharo, Aqao, kiama ti qova ai arukareva auti vaivo. Viva ekaa nora haikave inaara haikave autireva iharo viva ti naane tiva timi vaivama vaivo. Viva ai arukareva itirio, viva kiama vi uvara kukeqa karaitiro, ti tivama timitirio. Kiama viva ai arukareva auti vaivo, tiro.
3Minti tuvaro Devitiva aqao tiro, Ai qova kankoma kero tavaivaro ai antuqavano tiriara vairave. Mintima vaivarora tiro, ai qova ti aru kaaina uvara kia ai tiva amiraitiro, viva vi uvara kukeqatero tiharo, Hauri te vi uvara Ionataanira tiva amiariraro vira muntukavano qoraiqiantorave, tirave. Ho Noravano Kotiva ekaa enta qaqi variqiro vi vaira autuqaa te quqaama turo. Ai qova ti haru kaarirava aumantoma vaivo, tiro.
4Minti tuvaro Ionataaniva Devitirara tiharo, Mpo, te nantiakee ai kahaqama amitararave? Are nana nana haikara ti autu timitaane tiraqe te ai autu amitarerave, tiro.
5Ionataaniva minti tuvaro Devitiva tiharo, Hura Qaraaka Torara iriha kara neraqaa te oru ai qokanti vaiha kara naariravama vaivo. Are ti qaqi kairaqe te kia mini viraiti, oru naahoqi kukeqavi variare. Te huravata moravata miniqai kukeqavi variqi viha entama karerave.
6Ai qova kara neharo ai irero tiriara tainie vaivo tirera, are mintima tiane: Devitiva tiriara tiharo, Hoe te ti ankuvano Kotira ofaa iha quara amite entava qovaraiqinaini Betarihemini oru variainarave? tivera te hove tunarave. Minti tivakera nena qora tiva amiane.
7Are minti tivakera nena qora tiva amiraro viva koqeve tirera, are te koqemake variainarara kankoma kera irinarave. Are tavairaro vira arara itairera, are viva ti qoraiqama timitaainarara kankoma kera irinarave.
8Mpo, are Nora Kotira avuqaa vaihara tiriara tihara, Te ekaa enta ai tonti taruka vairerave tiva taanara iriharama, are ti nena kaiqa vaiinti koqema timitaane. Quqaa te ai qora qora okara amitaarirava vairera, are nenavano ti haru kaane. Hauri are nena qora kauquqi ti vuru kairaro ti harukaantorave tiro.
9Devitiva minti tuvaro Ionataaniva aqao tiro, Kia mintima kera avu aato utuane. Oho, te tavaariraro ti qova ai qoraiqama amitareva irera, te vaakama ai vuru tiva amirarave, tiro.
10Minti tuvaro Devitiva vira irero tiharo, Are tiriara nena qora tiva amiraro viva tiriara arara itairera, tavave vi uvara ti viri tiva timianarove? tiro.
11Devitiva minti tuvaro Ionataaniva tiharo, Aniqetanta naahoqi oru vaiha uva tiare, tivaketanta naahoqi vura.
12Vitanta naahoqi orunte Ionataaniva Devitirara tiharo, Nora Kotira tinavu Isareri Variqa autuqaa te una tiarera, viva ti qoraiqama timitaarire. Huravata vira qararaavata te tenta qora ariara ireha tavarerave. Viva ariara quahairera, te are inanaini uva vara karerave.
13Ti qova ai qoraiqama amiteharo ai aru kareva irera, te ai tivama amirarave. Te kia ai tiva amiraiti, kia ariara ruqemakera vuane tiarera, Noravano Kotiva anoma kero ti qoraiqama timitaarire. Mpo, Noravano Kotiva haaru ti qokantiro vaintema kero, aintirovata vairera, te hove tiataarave.
14Naantiara te qaqi variarera, are Nora Kotira avuqaa nena kauqu aiqiqaa aqukera tiva tenantema kera, tiriara ike mpo tiva timitaane. Te qutu vuarera,
15are ti vaintivara kia qoraiqama nimitaraitira, ekaa enta ekaa entama vika koqema nimitaqira vuane. Noravano Kotiva ekaa ai navutaaka aru taiqa kairara, are vi entara kiama tetanta tivataaina uvara tauru kaane.
16Areve, ai vaintivarave, vi uvara tauru kaivera, Noravano Kotiva ni qoraiqama nimitaarire, tiro.
17Ionataaniva minti tivakero viva nariara antuqa arintema kero, Devitiraravata muntuka vateharora tiro, viva tiharo, Mpo, Devitio, quqaa ai muntukavano tiriara vairera, are qaiqaa nena kauqu aiqiqaa aqu kehara virara ti tiva timiane, tiro.
18Minti tivakero Ionataaniva Devitirara tiharo, Hura Qaraaka Torara kara ne entava varianarove. Hura ti qova kara nareka inaini vaiharo tavairaro ai virivano kia vairaro viva ariara, Tainie vaivo? tianarove.

19Ho hura vira qararaa erainaini are tota kukeqavira variana oriva vainaini, qaiqaa mini oru kukeqavira ti veka variane.
20Are mini vairaqe te veva vare, vo haika arireka intemake, taaramo tataa veva vi oriva vaavi vainaini arute,
21viraqaahai tenta kaiqa vaiintiara oru veva rantakera nkaqu viri timiane tirerave. Te vira tiva ami tiha, Vevavano mainima vaivo. Vira vara viri timiane tiarera, are te iainanaini aniane. Noravano Kotiva ekaa enta qaqi variqiro vi vaira autuqaa te quqaama turo. Te minti tiarera, ti qova kiama ai qoraiqama amitaanarove. Are homa himpira aninarave.
22Te tenta kaiqa vaiintiara, Vevavano vutunima vaivo tiarera, are himpira vonaini ruqema kera vuane. Are Noravano Kotivama ti titite vaivo tivakera vonaini vuane.
23Ho tetanta Nora Kotira avuqaa vaiha uva tiva taatau taunarara ti, hauri tetanta vi uvara tauru kaarorave, tiro.
24Ionataaniva minti tuvaro Devitiva naahoqi oru kukeqaviro vaura. Mini vauvaro vira qararaa King Soruva Qaraaka Torara kara nerara iriharo kara nareva unaini vura.
25Viva naavuqi oriqetero nai mantaraini porovaa tataaqa oquviro vauvaro, Ionataaniva vira avuqaa nai mantaraini oquviro vauvaro, Apineva Sorura tataaqa oquviro vauvaro Devitiva oquviro vaunaini kia viva vauvaro qumina vatuka vaura.
26Soruva tavovaro Devitiva kia vauvaro viva kia uva tiraitiro, qaqi nai aatoqi iriro tiharo, Nantivaroe Devitiva kia vaivo? Vo haikavano Devitira qoraiqama amitaivaroe Kotira avuqaa kia takuquvi vairaitiroe, kia anivo? tiro.
27Ho vira qararaa vika qaiqaa ruvaaqumavi kara nareka iha tavovaro Devitiva oquvi vaunaini qaiqaa qumina vauvaro Soruva nai maaqu Ionataanirara tiharo, Oho, Iesira maaqu Devitiva nantiharoe entavata vatevata kia kara nareva anivo? tiro.
28Minti tuvaro Ionataaniva nai qora tiva amiro tiharo, Devitiva Betarihemini vire iharo ti maantima kero ti irairave:
29Ti qata vakauka Nora Kotira ofaa iha quara amitareka iavaro, ti vakaava vovano tiriara uva vara kaivaro anivo. Are ti tontivano vairera, ti qaqi kairaqe te oru tenta qata vakaa tavaare, timanta te vira qaqi kauraro vivo. Devitiva mini vaiharoma kia aintiro ani kara naivo, tiro.
30Minti tuvaro Sorura araravano Ionataanirara voqama kero itovaro virara tiharo, Oho, are hampi aaraqaahainaa nahenti maaquvanove. Te tavaurara are Iesira maaqu tontiqama kera vira mantaraini variaravave. Vira kaara are nena nokantira kaurira haikama varenarave.
31Are kiae iriaro? Devitiva kia qutiraitiro, qaqi variqiro virera, are kiama ho avuhainaa vaiintiqama vira Isareriqaa raqikinarave. Ho are vaaka vaiinti vokiaka nititaira oru Devitira vite aniqe te vira aru kaare, tiro.
32Soruva minti tuvaro Ionataaniva aqao tiro, Devitiva nana qora okara autira kaarae are vira aru kareva auti variaro? tiro.
33Minti tuvaro Soruva Ionataanira arukaare tiro, nai vaantaara aqukovaro Ionataaniva ruhiti vuvaro kia vira arura. Ho Ionataanira aato kenko tuvaro iruvaro vira qova Devitira aru kaarira avu aatova kempukaiqiro vaura.
34Mintima kovaro Ionataanira voqamakero arara itovaro viva himpiro kia kara naraitiro, vevantero viro. Qaraaka Torara iriha qaiqaa kara nareka u entava vauvaro Ionataaniva kia vi karara naraitiro, nai qova Devitira qoraiqama amitaainara kaara vira muntukavano qoraiquvaro vaura.
35Vira qararaa toqaqi Ionataaniva himpiro vainti voru vita varero tota náitanta Devitika tuntema kero, naahoqi vura.
36Ionataaniva vainti virauruara tiharo, Te veva vutuni aampaaqi taarirara are oru rantaane. Ho kantera vuane, tuvaro vi vaintiruva kantero vuvaro Ionataaniva veva vo aruvaro vainti vira ori aatarakero aruvura.

37Vaintiruvano veva aruvunaini oruntovaro Ionataaniva vira aarero tiharo, Vevavano vutuntoqamama vaivo. Are voqavata ori vaiquane, tiro.
38Ionataaniva qaiqaa vi vaintirura aarero tiharo, Kantera vuane. Kia qumina viraqaa variane, tiro. Ionataaniva minti tuvaro vainti viva veva oru nkaqu varero qaiqaa Ionataaniva unaini aniro.
39Vi vaintiruva Ionataaniva tu uvara okara kia kankoma kero iriraitiro vaumanta, Ionataanika Devitika náitantaqai vira okara irura.
40Ho Ionataaniva huruvata vevavata vaintiru amiro tiharo, Varera vatukaini vuane, tiro.
41Tuvaro vainti viva vuvaro Devitiva ori hini mantaraini kukeqavi vauraqihairo Ionataaniva vaunaini anintero vira avuqaa taaramo tataa tori kauru araviro nai viri vataini kero, viraqaahairo himpiro Ionataanira utu varero nai kukuqe nai kukuqe ihatanta iqi rate vaura. Devitiva Ionataanirara iqi ratova Ionataaniva virara iqi ratoravata uri aatara kora.
42Ho Ionataaniva Devitirara tiharo, Ho ai muntukavano qihaaqirara vuane. Noravano Kotiva vaiharo tavaimanta tetanta vira autuqaa tiha, Tetanta ekaa enta kia navutaiqiraiti koqemake variari, tetanta kuvuarama taarirauka vikavata mintima variqi vivarave, tunarave, tiro. Ionataaniva minti tivakero anirantero vatukaini vuvaro Devitiva vo vataini vura.