Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Bɑndun Gɑri II

Bɑndun Gɑri II 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑnɑse u mɔwɑ wɔ̃ɔ wɔkurɑ yiru sɑnɑm mɛ u bɑndu di Yudɑɔ. Mɑ u kuɑ wɔ̃ɔ weerɑɑkuru kɑ nɔɔbu bɑn te sɔɔ Yerusɑlɛmuɔ.
2Kɔ̃sɑ u kuɑ Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ. Bwese ni Yinni Gusunɔ u girɑ Isirelibɑn wuswɑɑn di nin kom kɔ̃sum mɛyɑ u swĩi.
3U wure u gungunu seeyɑ ni win tundo Esekiɑsi u kɔsukɑ. Mɑ u bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑlin yɑ̃ku yenu kuɑ kɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Asitɑɑten bwɑ̃ɑrokunu ni win tundo u rɑɑ kɔsukɑ. Mɑ u kperi kɑ sɔ̃ɔ kɑ surun sɑ̃ɑru wɔri.
4U bũu turɑnu bɑnɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ tèn mi Yinni Gusunɔ u win yĩsiru doke sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
5U mɑɑ suru kɑ sɔ̃ɔ kɑ kperin yɑ̃ku yenu kuɑ sɑ̃ɑ yee ten yɑɑri yiru ye sɔɔ.
6U derɑ bɑ kɑ win bii tɔn durɔbu yɑ̃kuru kuɑ Hinɔmun wɔwɑɔ. U rɑ kɑ wɛɛ kɑ guru winu sɔroru ko kpɑ u dobo dobobɑ ko. U gɔri sokobu yii be bɑ rɑ nùn siɑn gɑri sɔ̃. Mɑ u kɔ̃sɑ mɔ̀ u dɔɔ ye yɑ Yinni Gusunɔn mɔru seeyɑ.
7U win bũun bwɑ̃ɑroku kuɑ u yi Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ. N deemɑ Yinni Gusunɔ u rɑɑ Dɑfidi kɑ win bii Sɑlomɔɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, sɑ̃ɑ yee teni kɑ Yerusɑlɛmu yeniwɑ nɑ gɔsɑ Isirelibɑn suunu sɔɔ yɑ n kɑ nɛn yĩsiru sɔɔwɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
8Nɑ ǹ mɑɑ Isirelibɑ yɑrɑmɔ sɑɑ ben tem di mɛ nɑ ben bɑɑbɑbɑ wɛ̃ bɑ̀ n gesi nɛn woodɑbɑ kɑ nɛn gere mɛm nɔɔwɑmmɛ ye nɑ Mɔwisi wɛ̃ u yoruɑ.
9Adɑmɑ Mɑnɑse u derɑ Yudɑbɑ kɑ Yerusɑlɛmugibu bɑ kɑ Yinni Gusunɔ tondɑ, mɑ bɑ kɔ̃sɑ kuɑ n kere bwese ni Yinni Gusunɔn tii u girɑ be Isirelibɑn wuswɑɑn di.
10Yinni Gusunɔ u kɑ Mɑnɑse kɑ win tɔmbu gɑri kuɑ. Adɑmɑ bɑ ǹ nùn swɑɑ dɑki.
11Yerɑ Yinni Gusunɔ u Asirin sinɑ bokon tɑbu sinɑmbu gɔrɑ bɑ Mɑnɑse mwɑ bɑ yɔni doke, mɑ bɑ nùn bɔkuɑ kɑ sii gɑndun yɔni bɑ kɑ dɑ Bɑbiloniɔ.
12Sɑnɑm mɛ u wɑ̃ɑ nuku sɑnkirɑnu sɔɔ, yerɑ u tii kɑwɑ Gusunɔ win bɑɑbɑbɑn Yinnin wuswɑɑɔ. Mɑ u nùn kɑnɑ.
13Mɑ Yinni Gusunɔ u gɔ̃ru gɔsiɑ u win kɑnɑru mwɑ, u kɑ nùn wurɑ Yerusɑlɛmuɔ win bɑndu sɔɔ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ Mɑnɑse u giɑ mɑ Gusunɔwɑ u sɑ̃ɑ Yinni.
14Yenibɑn biru, u gɑnɑ bɑnɑ Yerusɑlɛmun tɔɔwɔ Gihonin sɔ̃ɔ duu yeru giɑ wɔwɑɔ. Gɑnɑ ye, yɑ dɑwɑ sere kɔnnɔwɔ ge bɑ mɔ̀ Swɛ̃ɛ. Mɑ yɑ kɑ Yerusɑlɛmun wɔɔ berɑ ye bɑ mɔ̀ Ofɛli sikerenɑ. U derɑ gɑnɑ ye, yɑ guniɑ too. Mɑ u tɑbu sinɑmbu doke Yudɑn wuu si su gbɑ̃rɑnu mɔ kpuro sɔɔ.
15Mɑ u tɔn tukobun bũnun bwɑ̃ɑrokunu kɑ win tiiguu ge, ni u rɑɑ doke Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ kpuro wunɑ kɑ sere bũu yɑ̃ku yee ni u bɑnɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun guurɔ Yerusɑlɛmuɔ. Mɑ u nu kɑsi kuɑ wuun biruɔ.
16Yerɑ u Yinni Gusunɔn yɑ̃ku yeru wesiɑ sɑ̃ɑ yerɔ. Mɑ u siɑrɑbun yɑ̃kunu kuɑ. U Yudɑbɑ woodɑ wɛ̃ bu Gusunɔ Isirelibɑn Yinni wi turo sɑ̃.
17Sɑɑ ye sɔɔ, tɔmbɑ yɑ̃kunu mɔ̀ gungunɔ, ɑdɑmɑ Gusunɔ ben Yinniwɑ bɑ nu kuɑmmɛ.
18Ye Mɑnɑse u kuɑn sukum kɑ kɑnɑ te u kuɑ kɑ Yinni Gusunɔn gɑri yi win sɔmɔbu bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ, ye kpuro yɑ yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑgin tireru sɔɔ.

19Win kɑnɑru kɑ nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn wurɑri kɑ win torɑnu kɑ gunguu ni u kuɑ kɑ mɛm nɔɔbu sɑri te u kuɑ kɑ sere bwɑ̃ɑroku ni u sekɑ mɑ u nu girɑ u sɑ̃wɑ u sere tii kɑwɑ, ye kpuron gɑri yi yoruɑ Hosɑin tireru sɔɔ.
20Yen biruwɑ Mɑnɑse u kpunɑ u gu. Mɑ bɑ nùn sikuɑ win tiin dirɔ. Mɑ win bii Amɔɔ u bɑndu kɔsire kuɑ.
21Wɔ̃ɔ yɛndɑ yiruwɑ Amɔɔ u mɔ sɑnɑm mɛ u bɑndu di. Mɑ u kuɑ wɔ̃ɔ yiru bɑn te sɔɔ Yerusɑlɛmuɔ.
22Kɔ̃sɑ u kuɑ Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ nge win tundo Mɑnɑse. U bwɑ̃ɑroku ni Mɑnɑse u kuɑ kpuro yɑ̃kuru kuɑ u sɑ̃wɑ.
23U ǹ tii kɑwe Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ nge mɛ win tundo u tii kɑwɑ. Adɑmɑ u win torɑnu sosimɔwɑ u dɔɔ.
24Win sɔm kowobu bɑ nùn seesi mɑ bɑ nùn go win dirɔ.
25Adɑmɑ be bɑ nùn seesi bɑ go mi, tɔmbɑ mɑɑ ben tii so bɑ go. Mɑ bɑ win bii Yosiɑsi kɔsire kuɑ bɑndu sɔɔ.