Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मनस्‍से पिप दुम्‍मेनु, १२ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेकोमी यरूसलेमम ५५ बर्स सासन पवा बाक्‍त।
2मेको परमप्रभु यावेम इस्राएली आन ङोंइती रे खेरशो रागी रागी ङा मुर आन ग्रांग्रा दिशो लांम गाक्‍माक्‍त। मिनु परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। ब्‍यवस्‍था १८:९
3मेकोमी आ आफ हिज्‍कीयाहम खतम पोक्‍शो डांडा ङा थान लेंशा सेला बाक्‍त। मिनु मेकोमी बाल देवता आन कली चढ़ेतीक सेला बाक्‍त। मेकोमी मूर्ति पाइश्‍शो थाम यो सेला बाक्‍त। मेकोमी सरीङ ङा सोरुल आन कली पूजा पा बाप्‍शा, सेउ पवा बाक्‍त। २राजा १८:४
4मेकोमी परमप्रभु यावे आ खिंम चढ़ेतीकपुकी सेला बाक्‍त। मेको खिं आ पर्बम परमप्रभु यावेम “यरूसलेमम आं नें गेना हना यो लीब” देंशो बाक्‍माक्‍त। ब्‍यवस्‍था १२:५,११; १राजा ९:३
5मेकोमी सरीङ ङा सोरुल आन कली परमप्रभु यावे आ खिं ङा लाङगा निम्‍फाम चढ़ेतीक सेला बाक्‍त।
6मेकोमी आ तौ कली बेन-हिन्‍नोम आ बेंसीम चोशा चढ़ेवा बाक्‍त। मन्‍तर तन्‍तर, टुना मुना पा नु लिंक्‍यु कोव़ङा बाक्‍त। मेकोमी टुना मुना पा नु बेक्‍शो मुर नु लोव़ पवा बाक्‍त। मिनु जादू कली गेय पपदा बाक्‍त। मोपा परमप्रभु यावे आ ङोंइती थम मरिम्‍शो पवा बाक्‍त। मिनु मेको कली गाइक्‍पदा बाक्‍त। २इतिहास २८:३; लेवी २०:६
7मेकोमी मुपाइश्‍शो मूर्ति परमप्रभु आ खिंम वोइक्‍पदा बाक्‍त। मेको खिं आ पर्बम परमप्रभुम दाऊद नु आ तौ सोलोमन आस कली “गो इस्राएल ङा थर नेल्‍ल आन दाते रे यरूसलेम कली योव़ता। मिनु यरूसलेमम बाक्‍शो एको खिंम गेना हना यो आं नें वोइक्‍नुङ।
8मेकोपुकीम मोसामी गेशो आं शेंशो अरेशो लोव़ नेल्‍ल पशा, फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु निसाफ पतीक लोव़ होस पा रिम्‍शो पा पाम्‍तेक्‍म हना, गो आन किकी पिपी आन कली गेशो इस्राएल रागी रे इस्राएली आन कली मग्रुंइनुङमी” देंशो बाक्‍माक्‍त।
9मनस्‍सेम यहूदा नु यरूसलेम ङा मुर आन कली थम दूली लां खोइक्‍पाइश्‍शो बाक्‍माक्‍त। परमप्रभु यावेमी इस्राएली आन ङोंइती खतम पोक्‍शो रागी रागी ङा मुर आन क्‍येङा यो शुश मरिम्‍शो पपाइश्‍शो बाक्‍माक्‍त।
10परमप्रभु यावेम मनस्‍से नु आ मुर आन कली लोव़ पवा बाक्‍त। तन्‍न मेकोपुकी मबिस्‍समा बाक्‍त।
11मोपतीके परमप्रभु यावेम मेकोपुकी नु लडाइ पपाइक्‍चा कली अस्‍सुर ङा पिप आ लडाइ पाइब आन कप्‍तान आन कली चाक्‍मी बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम मनस्‍से कली ग्‍याइश्‍शा मेको आ शोव़म बोल्‍सी ब्‍वेक्‍तमे बाक्‍त। मिनु मेको कली कांसा के साङलोम पाइश्‍शा बेबीलोन लदमे बाक्‍त।
12मिनु मेको मोपा श्‍येत जवानु, परमप्रभु यावे, आ परमप्रभु आ शिशी मला बाक्‍त। मिनु आ किकी पिपी आन परमप्रभु आ ङोंइती आ थुं ब्रेम्‍पदा बाक्‍त।
13मिनु मेकोमी परमप्रभु कली पुना बाक्‍त। मिनु परमप्रभुम मेको आ पुंइशो नेंशा, लेंशा यरूसलेमम चाक्‍गा बाक्‍त। मिनु लेंशा मेकेर ङा पिप सेला बाक्‍त। मिनु मोपा मनस्‍सेम परमप्रभु यावे, थमा परमप्रभु बाक्‍ब, दे तुइक्‍ता बाक्‍त। १राजा १८:३९
14मिनु मेको लेश्‍शा नोले दाऊद आ सहर ङा लाङगाम अर्को गारो गिहोन आ पच्‍छिम गे सेला बाक्‍त। मेको ओफेल हिरशा, ङांइ लाप्‍चो सम्‍म सेला बाक्‍त। मेकोमी मेको गारो शुश दुइश्‍शो सेला बाक्‍त। मिनु मेकोमी यहूदा ङा बोल्‍यो सहर नेल्‍लेमी कप्‍तानपुकी वोइक्‍पदा बाक्‍त। २इतिहास २७:३
15मेकोमी अर्को रागी ङा देवतापुकी नु मुशा सेल्‍शो मूर्ति परमप्रभु यावे आ खिं रे ग्रुंइदा बाक्‍त। मिनु आ परमप्रभु यावे आ खिं बाक्‍शो डांडाम नु यरूसलेमम सेल्‍शो चढ़ेतीक नेल्‍ल ताइक्‍ता बाक्‍त। मिनु मेको नेल्‍ल आन कली सहर रे ग्रुंइशा ताइक्‍ता बाक्‍त।
16मिनु नोले मेकोमी परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीके लेंशा सेल्‍शा, मेकेर दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेतीक नु “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे चढ़ेतीक चढ़ेवा बाक्‍त। मिनु यहूदा ङा मुर आन कली परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु कली ला गेय पचा, दे हुकुम पवा बाक्‍त।
17मेना सम्‍म मुरपुकीम डांडा ङा थानम चढ़ेमे बाक्‍त। तन्‍न परमप्रभु यावे, आन परमप्रभु कली चढ़ेमे बाक्‍त।
18मिनु मनस्‍सेम अरु मार मार पवा, आ परमप्रभु कली पशो पुंइतीक लोव़, नु परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु आ नेंमी आ लोव़ पाइब आन लोव़ नेल्‍ल इस्राएल ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।

19मेको आ पुंइतीक लोव़ नु परमप्रभुम आ पुंइशो दोपा नेना, आ ब्रेम्‍शो दुम्‍चा क्‍येङा ङोंइती पशो पाप नेल्‍ल नु आ परमप्रभु कली थमा मसुइक्‍थु, डांडा ङा थान ते ते सेला, मूर्ति पाइश्‍शो थाम नु मूर्ति वोइश्‍शो नेल्‍ल परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आन इतिहासम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
20मिनु मनस्‍से बेक्‍माक्‍‍त। मिनु मुरपुकीम आ दरवार ङा बाक्‍तीकेम थिम्‍मे बाक्‍त। मेको आ नोले आ तौ आमोन पिप दुम्‍माक्‍त।
21आमोन पिप दुम्‍मेनु, २२ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेकोमी बर्स निक्‍शी यरूसलेमम सासन पवा बाक्‍त।
22मेकोमी आ आफ मनस्‍से खोदेंशो पा परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। आमोनमी आ आफ मनस्‍सेम सेल्‍शो मूर्ति नेल्‍ले आन कली चढ़ेशा, पूजा पवा बाक्‍त।
23तन्‍न मेकोमी आ आफ मनस्‍से खोदेंशो पा परमप्रभु यावे आ ङोंइती आंम कली ब्रेम्‍शो मसेला बाक्‍त। आमोन आ पशो मरिम्‍शो शुश बारना बारन लमाक्‍त।
24मिनु आमोन आ दरवारम गेय पाइबपुकीम लोव़ गारपाइश्‍शा, मेको कली सदमे बाक्‍त।
25तन्‍न मेको रागी ङा मुरपुकीम पिप आमोन कली साइक्‍ब आन कली यो सदमे बाक्‍त। मिनु आ तौ योसीयाह कली मेको आ आफ आ पा ङा पिप सेल्‍मे बाक्‍त।