Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Crónicas

2 Crónicas 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manasés chunca ishcay (12) watayoj caycaran ray cayta gallaycur. Jerusalencho ray caran pichga chunca pichgan (55) wata.
2Ichanga Tayta Diosta mana wiyacur fiyupa mana allita ruraran. Israel runacunapa ñaupanpita Tayta Dios gargushan runacuna rurashanno juchallatana ruraran.
3Papänin Ezequías juchuchishan capillacunatapis yapay allchachiran. Baalta rispitar adurananpaj altarcunata yapay rurachiran. Asera diosa-niraj ïdulutapis yapay rurachiran. Chayno rurarmi goyllarcunatapis rispitar aduraran.
4Jerusalenpäga Tayta Dios «Tiyanämi canga» nisha caran. Chaypis Tayta Diospa Templuncho ïdulucunapaj altarcunata yapay rurachiran.
5Tayta Diospa Templunpa ishcan-lä sawannincunachöpis goyllarcunata adurananpaj altarcunata rurachiran.
6Ïdulucunata rispitashpan wamrancunatapis sacrifisyuta rurar rupachiran Ben-hinom guechwacho. «Brüjucunapis espiritistacunapis cachun» niran. Musyacoj caytawan almacunawan parlayta yachacuran. Chayno rurashancuna Tayta Diospäga fiyupa mana alli caran. Chayno rurarmi fiyupa rabyachiran.
7Nircur rurachishan ïdulutapis churaran Diospa Templun ruriman. Templupäga Davidtawan wamran Salomonta Tayta Dios nisha caran: «Jerusalentaga llapan Israel trïbucunapitami acrashcä. Chaymi Templöchöga imaycamapis tiyashaj.
8Llapan nishäcunata cumlichun, wiyacuchun. Sirbimajnë Moiseswan willachishäcunataga llapanta cumlichun. Chauraga unay caj awiluncunata goycushä nasyunpita manami imaypis yapayga gargushächu Israelcunata.»
9Manasesga Judá runacunatawan Jerusalén runacunata fiyupa juchatami rurachiran. Israelcunapa ñaupanpita Tayta Dios illgächishan runacunapitapis mas piyur juchallata rurachiran.
10Tayta Diosga willaparan Manasesta, llapan runacunatapis. Ichanga manami wiyacuranchu.
11Chaypitami Tayta Diosga camacächiran Asiria raypa mandaj suldäruncuna shamunanpaj. Paycunami Manasesta prësu charircur runsi cadinacunawan watarcur Babiloniaman aparan.
12Fiyupa ñacashpanrämi Manasesga Tayta Diosta mañacuran. Chayrämi unay caj awiluncuna rispitashan Tayta Diospa ñaupancho arpinticuran.
13Mañacuptin Tayta Dios yanapar camacächiran Jerusalenman cutiycur yapay ray cananpaj. Chayrämi Manasesga tantiyacuran Janajcho caycaj Tayta Dios japallan Dios cashanta.
14Chaypitaraj Manasesga allchachiran Davidpa Siudänin cantuncunata. Pergachiran Gihón Ragrapita inti yaganan caj-läpa Ofelpa päsachir Pescädu Puncucama. Fiyupa altuta pergachiran. Judächo caycaj curalasha siudäcunamanga llapanman churaran mandaj suldärucunata.
15Tayta Diospa Templunpitapis jitariran ïdulucunatawan juc-lä runacuna «diosnë» nishancunata. Ïdulucunapaj rurashan altarcunata Templu caycashan jircapita, Jerusalencho cajcunatawan ushajpaj jitariran. Chaycunataga siudäpita juc-läman jitariran.
16Nircorga Tayta Diospa altarninta allchachiran. Agradësicushpan alli goyaypita sacrifisyuta pishtaran. Judá runacunatapis niran Tayta Diosta adurananpaj.
17Chaypis runacunaga Tayta Diospaj puytush lömacunacho caycaj altarcunacho sacrifisyu uywacunata pishtarcaycaran.
18Manasespa waquin willapan, Tayta Diosta ruwacur mañacushan y Tayta Diospa jutincho willacojcuna willapashancunapis isquirbiraycan Israelcunapa raynincunapa acta librunchömi.

19Tayta Diosta mañacushan, Tayta Dios imano yanapashan, ima-ayca juchata rurashan, may puytush lömacunacho capillacunata rurachishan, manaraj arpinticur Asera diosa-niraj ïdulucunata, waquin ïdulucunata mayman churashanpis willapancunaga isquirbiraycan profëtacunapa willapan isquirbiraycashanchömi.
20Wañuptin pampaycäriran palasyunman. Wamran Amón jutiyojna ruquin ray caran.
21Amón ray cayta gallaycur caycaran ishcay chunca ishcay (22) watayoj. Jerusalencho tiyar ray caran ishcay wata.
22Ichanga Tayta Diosta mana wiyacur papänin Manasesno fiyupa juchallata ruraran. Papänin Manasés rurachishan ïdulucunata rispitashpan uywacunata rupachiran.
23Papänin Manasesnöga Tayta Diospa ñaupancho mana arpinticurannachu. Chaypa ruquenga mas juchallatana ruraran.
24Quiquin Amontaga suldäruncunallami contran jatarir palasyullancho wañuycachiran.
25Chayno wañuycachiptin llapan runacunana rabyacarcärir wañuchiran ray Amonta wañuchejcunata. Nircorga ruquin ray cananpaj churaran wamran Josías jutiyojtana.