Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manase ese Iuda ena king dagi ia abia neganai iena mauri lagani be 12, bona lagani 55 lalonai Ierusalema dekenai ia lohia.
2Manase ese Lohiabada ena vairana dekenai ia kara dika, Lohiabada ese Israela taudia edia vairanai ia lulua lao besedia edia kara dika herea hegeregerena.
3Badina be Manase ese ataiai tomadiho gabudia, iena tamana Hesekaia ese ia hamakohia ore gaudia, ma ia haginia lou. Manase ese danu Bala dirava totona boubou patadia ia haginia, bona Asera ena kaivakuku ta ia karaia. Ia ese danu guba ena hisiu ibounai dekenai ia tomadiho henia.
4Manase ese danu Lohiabada ena Dubu Helaga lalonai dirava koikoi haida edia boubou patadia ia haginia. To Lohiabada ese Dubu Helaga ia herevalaia vadaeni guna, ia gwau, “Ierusalema lalonai egu Ladana do lau atoa.”
5Lohiabada ena Dubu Helaga ena ariara gabudia ruaosi edia lalonai Manase ese guba hisiu ibounai edia boubou patadia ia haginia.
6Manase ese danu iena natuna tau be boubou totona ia gabua ore, bona ia ese babalau, meamea, bona mase taudia edia lauma bona edia laulau dekenai hereva henia kara ia karaia. Manase ese Lohiabada ena vairanai ia kara dika bada, bona ia ese Lohiabada ia habadua.
7Ia ese ia karaia vadaeni kaivakuku be Dubu Helaga ena lalonai ia haginia. Dubu be unai, Lohiabada ese Davida bona Davida ena natuna Solomona dekenai ia herevalaia, ia gwau, “Inai Dubu lalonai, bona Ierusalema, Israela iduhu ibounai edia huanai dekena amo lau abia hidi vadaeni hanua, ena lalonai lau ese egu Ladana do lau atoa, ela bona hanaihanai.
8Bona bema Israela taudia ese egu oda idia kamonai henia, bona egu hesiai tauna Mose ese idia dekenai ia henia Taravatu ibounai idia badinaia neganai, edia sene taudia dekenai lau henia tano dekena amo loaloa kava totona do lau siaidia lou lasi.”
9To Manase ese ia hakaudia kerere dainai, Iuda taudia ese dika bada idia karaia. Bona Lohiabada ese Israela taudia edia vairanai ia lulua besedia edia dika be Iuda taudia edia dika ese idia hanaia, Manase dainai.
10Lohiabada ese Manase bona iena basileia taudia ia sisiba henidia, to idia kamonai lasi.
11Unai dainai Lohiabada ese Asuria ena tuari taudia edia biagudia Iuda tuari henia totona ia siaia lao. Idia ese Manase idia abia mauri, kimai bona auri seini dekena amo idia guia, bona Babulonia dekenai idia abia lao.
12Iena hisihisi dainai Manase be ia manau lao, bona ia ese Lohiabada, iena Dirava ia tahua, bona durua totona ia noinoi henia.
13Dirava ese Manase ena guriguri ia kamonai henia, bona iena basileia Ierusalema dekenai ia hakaua lao lou. Vadaeni Manase ia diba vadaeni Lohiabada be Dirava.
14Unai murinai Manase ese Davida ena Hanua ena magu, murimuri kahana gauna, ia haginia lou, Gihona ena Ranu Lohilohi Gabuna ena dina diho kahanai, koura lalonai, ela bona Gwarume ena Iduara. Bona Ierusalema ena kahana ladana Opele ia hagegea magu danu ia hagoadaia. Unai magu edia ataiai lata ia habadaia momokani. Manase ese danu tuari biagudia, be Iuda hanua mai edia magu ta ta ibounai dekenai ia atodia, tuari taudia ese unai hanuadia do idia gimaia totona.
15Manase ese danu idau bese edia dirava bona kaivakuku be Lohiabada ena Dubu dekena amo ia kokia lao, bona boubou patadia ibounai ia ese guna Lohiabada ena Dubu ena ororo dekenai bona Ierusalema dekenai ia haginia gaudia be ma ia kokia lao, bona hanua ena murimurinai ia negedia ore.
16Unai neganai Manase ese Lohiabada ena boubou patana ma ia haginia lou, bona unai pata ena latanai maino karaia bouboudia bona Lohiabada tanikiu henia bouboudia ia henia. Ia ese danu Iuda taudia ia oda henia, idia ese Lohiabada, Israela ena Dirava, do idia tomadiho henia.
17To taunimanima ese ataiai idia noho tomadiho gabudia dekenai boubou karadia idia karaia noho, to gau tamona, Lohiabada, edia Dirava, sibona dekenai unai boubou idia henia.
18Manase ena kara oredia, bona iena guriguri Dirava dekenai, bona peroveta taudia ese Lohiabada, Israela ena Dirava, ena ladana dekenai idia gwauraia hereva, be Israela ena King Edia Sivarai Buka lalonai idia torea vadaeni.

19Manase ena guriguri, bona Dirava ese ena noinoi ia abia dae, bona Manase ena kara dika bona kerere bada, bona edeseni ia ese ataiai tomadiho gabudia ia karaia, bona Asera ena au badadia bona kaivakuku, ia ese ia haginia gaudia, ia do manau lasi neganai, edia sivarai be Peroveta Taudia Edia Sivarai Buka lalonai idia torea vadaeni.
20Vadaeni Manase ia mase, bona idia ese iena ruma dekenai idia guria. Iena natuna tau, Amona, ese Manase ena gabuna dekenai king dagi ia abia.
21Amona ese Iuda ena king dagi ia abia neganai iena mauri lagani be 22, bona lagani rua sibona Ierusalema dekenai ia king karaia.
22Amona ese Lohiabada ena vairana dekenai ia kara dika, iena tamana Manase ia kara dika hegeregerena. Iena tamana Manase ese ia karaia vadaeni kaivakuku ibounai dekenai ia tomadiho henia, bona idia dekenai boubou ia henia.
23To Amona ese Lohiabada ena vairanai, sibona ia manau karaia lasi, iena tamana Manase ia manau karaia bamona. Lasi momokani, to ia ese iena kerere ia habadaia daekau.
24Amona ena hesiai taudia ese ia do idia alaia mase dalana idia laloa hebou, vadaeni idia ese king ena ruma dekenai idia alaia mase.
25To unai Amona idia alaia taudia be Iuda taudia ese idia alaia mase. Vadaeni Iuda taudia ese Amona ena natuna tau Iosaia idia abia, edia king idia halaoa.