Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manase wɛ̃̀ kuɛplade guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ bàaↄ̃ sↄosaiɛ.
2À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ à zɛ̀ ń bui pↄ́ Dii ń yá Isailiↄnɛↄ yãbɛ̃ɛkɛaↄ.
3À ɛ̀a gulɛsĩ pↄ́ a mae Ezekia dàaĩↄ bòbo ń Baali gbagbakĩiↄ. À Asetaati líↄ pɛ̀lɛpɛlɛ, à kùlɛ luabɛ pↄ́ↄnɛ, à zↄblènɛ́.
4À sa'okĩiↄ bò Dii kpɛ́u Yelusalɛũ, gu pↄ́ Dii mɛ̀ á tↄ́ aↄ kuwà gↄↄpiipi.
5À luabɛ pↄ́ↄ gbagbakĩiↄ bò Dii uaↄ guu píi.
6À sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò ń a nɛgↄ̃ɛↄ Bɛninↄũ guzulɛu, à pↄ dà gbɛ̃́ↄwa, à màsoↄ kɛ̀, à gbɛ̃́ↄ kↄ̀ↄlɛkɛ̀, à yãgbɛ̀a gɛ̀sisinaↄwa ń wɛlɛndeↄ, à yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ maamaa, ↄ̃ à aà pↄ fɛ̀lɛɛ̀.
7À tã́a pↄ́ a ã̀ dìlɛ Dii kpɛ́u, gu pↄ́ Dii ò Davidiɛ ń aà nɛ́ Salomↄↄo a tↄ́ aↄ kuwà gↄↄpii, asa Isaili wɛ̃́lɛↄ guu píi Yelusalɛũ ↄ̃ a sɛ̀.
8À mɛ̀ tó Isailiↄ yã́ pↄ́ á dìlɛnɛ́ↄ kũa píi, aalɛ a ↄtondↄkĩi gwa, mɛ́ aa zɛ̀ ń a ikoyãↄ ń yã'onɛ pↄ́ a zↄ̀blena Mↄizi kpàmáo píi, á ń bↄlɛ bùsu pↄ́ á kpà ń deziↄwauo.
9Ń beeo Manase Yelusalɛũdeↄ sã̀sã ń Yudaↄ píi, ↄ̃ aa yãvãikɛ̀ dɛ bui pↄ́ Dii ń kaalɛ ń deziↄnɛↄla.
10Dii yã'ò Manaseɛ ń aà gbɛ̃́ↄ, kási aai swã́sɛio.
11Ɔ̃ Dii mↄ̀ ń Asiliↄ kía zĩgↄ̃ dↄaanaↄ, aa aà kũ̀ wà bakàɛ̀ a níu wà mↄgotɛ̃ gala kpàɛ̀, ↄ̃ wà tàaànↄ Babɛli.
12Aà yooyeapi guu à awakpà Dii a Luaɛ, à azĩa bùsa a deziↄ Luapiɛ maamaa.
13Kɛ́ à wabikɛ̀ Diiwa, ↄ̃ Dii sìaànↄ, à aà awa sì à ɛ̀a aà kpà kpalau Yelusalɛũ. Manase dↄ̃̀ sa kɛ́ Dii á Luaɛ.
14Bee gbɛa à Davidi wɛ̃́lɛ bĩ́i pↄ́ wa bò bĩ́izi kɛ̀kɛ za Giↄ̃ nibↄna pↄ́ kú guzulɛu bɛ'aɛ oi e à gɛ̀ pɛ̀ò Kpↄ̀ Bↄlɛwa. À bĩ́ipi bò lìa Ofɛli sĩ̀sĩi, mɛ́ a lɛsĩ dɛ a káaua. Ɔ̃ à zĩgↄ̃ dↄaanaↄ dìlɛdilɛ Yuda bùsu wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ guu píi.
15À dii zĩ̀loↄ ń tã́a pↄ́ a pìo bↄ̀lɛ Dii kpɛ́u, à sa'okĩi pↄ́ a bò Dii kpɛ́ sĩ̀sĩwa ń wɛ̃́lɛ ɛuoↄ gbòo a kↄ̀lɛ bĩ́i kpɛ.
16À Dii gbagbakĩi kɛ̀kɛ, ↄ̃ à sa'òwà ń lɛ́gbã fĩabobↄↄ ń sáaukpasaↄ. A ò Yudaↄnɛ aa zↄble Dii Isailiↄ Luaɛ.
17Gbɛ̃́ↄ gì lɛ́ sa'o gulɛsĩↄwa, ãma Dii ń Lua aalɛ owà.
18Manase yã́ kĩniↄ ń wabi pↄ́ a kɛ̀ a Luawao ń yã́ pↄ́ gu'enaↄ òɛ̀ ń Dii Isailiↄ Lua tↄ́oↄ aa ku Isaili kíaↄ ladau.

19Wabi pↄ́ a kɛ̀ ń lá Dii sìaànↄo ku gu'enaↄ taalau sãnu ń duuna pↄ́ a kɛ̀ à bↄ̀ Dii kpɛ e àↄ gɛ́ azĩa busaio. Gu pↄ́ à gulɛsĩↄ bòuↄ ku lápi guu lↄ ń gu pↄ́ à Asetaati lí ń tã́a pãleↄ pɛ̀lɛpɛlɛuↄ.
20Kɛ́ à gà, wà aà vĩ̀ a bɛ, ↄ̃ aà nɛ́ Amↄ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
21Amↄ wɛ̃̀ bao ń plaode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ plaɛ.
22À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lá a mae Manase kɛ̀waɛ. À sa'ò tã́a pↄ́ a mae pìpiↄwa píi, à zↄblènɛ́.
23Kási i azĩa busa Diiɛ lá a mae kɛ̀wao, a tò a tàaeↄ dɛ̀dɛ.
24Ɔ̃ aà ìwaↄ lɛkpàaĩaàzi aa aà dɛ̀ a bɛ.
25Ɔ̃ Yudaↄ gbɛ̃́ pↄ́ lɛkpàaĩaàzipiↄ dɛ̀dɛ píi, aa Amↄpi nɛ́ Yosia kpà kía ũ aà gbɛu.