Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Stori

2 Stori 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long taim Manase i kamap king, em i gat 12-pela krismas tasol, na em i stap king long Jerusalem inap 55 yia.
2Manase i no bihainim gutpela pasin. Nogat. Em i bihainim ol kain kain rabis pasin bilong ol arapela lain manmeri i bin i stap bipo long dispela graun, na Bikpela i bin rausim ol na i givim dispela graun long ol Israel. Manase i bihainim pasin bilong ol dispela lain na em i mekim pasin nogut tru long ai bilong Bikpela.
3Manase i mekim olkain pasin olsem. Em i wokim gen ol ples lotu bilong ol giaman god, bipo Hesekia, papa bilong en, i bin bagarapim. Na em i wokim ol alta bilong mekim lotu long ol giaman god Bal. Na em i wokim piksa bilong god meri Asera. Na tu em i save lotuim ol sta antap.
4Na em i wokim ol alta bilong ol giaman god insait long haus bilong Bikpela. Tasol bipo Bikpela i bin tok long dispela haus olsem, “Mi makim Jerusalem long i stap ples bilong mi oltaim, na bai ol manmeri i ken i kam long Jerusalem na lotu long mi wanpela.”
5Tasol Manase i wokim sampela alta long tupela ples bung i stap insait long banis bilong haus bilong Bikpela, bilong em i ken lotu long ol sta.
6Na em i go long ples daun bilong Hinom na i kilim ol pikinini man bilong en na i kukim ol olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Na em i singaut long tewel bilong ol man i dai pinis long helpim em, na em i askim ol glasman na posinman tu long helpim em, na em i mekim planti kain pasin bilong wokim marila. Manase i mekim planti sin moa long ai bilong Bikpela, na dispela pasin nogut bilong en i mekim Bikpela i belhat moa yet.
7Manase i kisim piksa bilong giaman god em i bin wokim na i putim insait long haus bilong God. Tasol bipo God i bin tokim Devit na Solomon olsem, “Dispela haus i stap long Jerusalem, em haus mi yet mi makim namel long olgeta lain bilong Israel, bai oltaim ol i ken i kam long en na lotu long mi wanpela.
8Na sapos yupela manmeri bilong mi i bihainim tok bilong mi na olgeta tok na lo mi bin givim long yupela long maus bilong Moses, wokman bilong mi, orait bai mi no ken rausim yupela gen long dispela graun bipo mi bin givim long ol tumbuna bilong yupela na nau yupela i sindaun long en.”
9Manase i pulim ol Juda na Jerusalem na ol i mekim planti pasin nogut moa. Dispela pasin nogut bilong ol i winim pasin nogut bilong ol manmeri i bin i stap bipo long dispela graun na Bikpela i bin rausim ol.
10Bikpela i tokim Manase wantaim ol manmeri long givim baksait long ol dispela pasin nogut bilong ol, tasol ol i no harim tok na bihainim.
11Olsem na Bikpela i salim ol ofisa bilong ami bilong Asiria i kam wantaim ol soldia bilong ol, na ol i pait long ol Juda na winim ol. Na ol Asiria i holimpas Manase na putim huk long nus bilong en na pasim han bilong en long sen na kisim em i go long Babilon.
12Orait na em i pilim hevi nogut tru na em i daunim em yet long ai bilong God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong en. Na em i kam bek long God,
13na i askim God long helpim em. Na God i harim prea bilong Manase na i helpim em na larim em i go bek long Jerusalem na bosim kantri gen. Na nau Manase i save gut olsem, Bikpela tasol em i God tru.
14Bihain long dispela, Manase i wokim nupela banis long dispela hap bilong Jerusalem ol i kolim Taun Bilong Devit. Dispela banis i antap moa. Banis i stat long ples daun long hap san i go daun bilong wara Gihon na i go long hap not inap long dua ol i kolim Dua Bilong Pis. Banis i raunim dispela hap bilong taun ol i kolim Ofel. Na tu, Manase i makim ol ofisa bilong ami long bosim ol taun i gat strongpela banis long olgeta hap bilong distrik Juda.
15Na em i rausim ol giaman god bilong ol arapela lain na dispela piksa bilong giaman god em yet i bin putim insait long haus bilong Bikpela. Na tu em i rausim ol alta bilong ol giaman god i stap long dispela maunten haus bilong Bikpela i stap long en, na long ol arapela hap bilong Jerusalem. Em i kisim ol dispela samting i go ausait long taun na tromoi olgeta i go.
16Bihain em i stretim bek alta bilong Bikpela. Na em i bringim ol abus bilong ofa bilong kamap wanbel wantaim God na ofa bilong tenkyu long God, bilong ofaim long dispela alta. Na em i tokim ol Juda olsem, “Yupela i mas lotu long God, Bikpela bilong yumi ol Israel.”
17Orait ol manmeri i bihainim tok bilong King Manase na ol i no moa mekim lotu long ol giaman god. Tru, olgeta i no kam long haus bilong Bikpela long Jerusalem. Ol i wok yet long go long ol ples lotu nabaut, tasol ol i mekim ofa tasol long God, Bikpela bilong ol.
18Ol stori bilong ol arapela samting King Manase i bin mekim i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel. Dispela buk i stori tu long prea em i bin mekim long God na long ol tok ol profet i bin autim long em long nem bilong God, Bikpela bilong Israel.

19Na sampela stori moa bilong King Manase i stap long narapela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol Profet. Dispela buk i stori long ol pasin nogut bilong em na long em i bin givim baksait long Bikpela, na long ol ples lotu bilong ol giaman god na long ol piksa bilong god meri Asera na long ol giaman god em i bin wokim na lotuim. Na buk i stori tu long em i bin tanim bel na daunim em yet, na long em i beten long God na God i harim beten bilong en.
20Manase i dai na ol i planim em insait long banis bilong haus king. Na pikinini man bilong en, Emon, i kisim ples bilong en na i kamap king.
21Long taim Emon i kamap king, em i gat 22 krismas, na em i stap king long Jerusalem inap tupela yia tasol.
22Emon tu i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela, olsem papa bilong en, Manase, i bin mekim. Em i save lotu long ol piksa bilong giaman god bipo papa bilong en i bin wokim, na em i save mekim ofa long ol.
23Tasol em i no tanim bel na daunim em yet long ai bilong Bikpela, olsem papa bilong en i bin mekim. Nogat. Em i wok long mekim sin moa moa yet.
24Wanpela taim ol ofisa bilong Emon i bung na ol i toktok long painim rot bilong kilim em. Na bihain ol i kilim em i dai insait long haus king.
25Na bihain, ol manmeri bilong Juda i kisim ol dispela ofisa i bin kilim Emon, na ol i kilim ol tu i dai. Na ol i kisim Josaia, pikinini man bilong Emon, na makim em i kamap king bilong ol.