Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Iuda taudia ibounai ese Usaia, Amasaia ena natuna tau idia abia hidi, iena tamana ena gabu dekenai king dagi do ia abia. Usaia ena mauri lagani be 16.
2Iena tamana ia mase murinai Usaia ese Elata hanua be tuari dekenai ia abia lou, bona ia haginia lou, Iuda ena hanua ta.
3Usaia ese Iuda ena king dagi ia hamatamaia neganai iena mauri lagani be 16, bona lagani 52 lalonai Ierusalema dekenai ia king. Usaia ena sinana ena ladana be Iekolaia, ia be Ierusalema hahine.
4Usaia ese Lohiabada ena vairanai ia kara maoromaoro, iena tamana Amasaia ena kara ibounai hegeregerena ia karaia.
5Usaia ese Sekaraia ena nega lalonai Lohiabada ia tahua hamatamaia. Sekaraia ese Dirava gari henia dalana be Usaia dekenai ia hadibaia. Bona Usaia ese Lohiabada ia tahua negadia ibounai lalonai, Dirava ese ia durua, bona iena mauri ia hanamoa.
6Usaia ese Pilistia taudia ia tuari henia. Ia ese Gata, bona Iabine, bona Asadoda hanua ia halusidia, ma edia magu ia veridia diho. Bona ia ese Asadoda hanua kahirakahira, Pilistia tano dekenai hanua haida ia haginidia lou.
7Dirava ese Usaia ia durua dainai, ia ese Pilistia taudia bona Arabia taudia, Guru Bala dekenai idia noho, bona Meunimi taudia ia halusia.
8Amono taudia ese takisi moni Usaia dekenai idia henia, bona iena sivarai be idia gwauraia loaloa ela bona Aigupito tano dekenai, badina iena goada ia bada daekau lao.
9Inai danu, Usaia ese Ierusalema ena magu dekenai, kohoro bona gabu aukadia ia haginia, magu ena Kona Iduara bona Koura Iduara edia badibadinai, bona magu ena kona gabudia ibounai dekenai, tuari do ia vara neganai, do idia goada totona.
10Ma ia ese kohoro haida be tano kaukau dekenai ia haginia, bona ranu guri momo ia geia, badina be iena boromakau bona mamoe be momo, Sepala dekenai, bona tano palaka dekenai danu. Ia ese biru gaukara ia ura henia dainai, ia be mai ena biru taudia, bona vain uma naria taudia, ororo dekenai, bona tano namona gabudia dekenai danu.
11Usaia danu be mai ena tuari orea, tuari totona idia hegeregere momokani taudia. Edia orea ta ta dekenai idia haboua, Ieiele toretore tauna, bona iena durua tauna Maseaia, ese lisi dekenai idia torea hegeregerena. Inai opesa ruaosi be Hananaia, king ena tuari lohia ta, ese ia biagua.
12Iduhu kwarana taudia, goada herea taudia, ibounai be 2600.
13Inai iduhu kwarana taudia ese king ena tuari orea, tuari taudia ibounai 307,500, idia gunalaia. Inai tuari orea taudia be goada herea, tuari dekenai manada taudia, bona idia ese king idia durua diba, bema haida ese ia dekenai idia tuari henia neganai.
14Usaia ese kesi, bona io, bona tuari kwara gaudia, bona auri dabua gaudia, bona peva, bona varo dekena amo negea nadi namodia, ia abia hegaegae, tuari taudia ibounai edia.
15Bona Usaia ese Ierusalema dekenai tuari gau namodia ia karaia, aonega taudia ese inai gau karaia dalana idia hadibaia hegeregerena. Unai tuari gaudia be inai: Kohoro dekena amo, bona magu ena kona dekena amo, nadi badadia negea masini, bona diba pidia masini. Usaia ena sivarai be gabu ibounai dekenai idia kamonai, bona ia goada herea lao, badina be Dirava ese ia durua.
16To ia goada neganai, iena hekokoroku ia vara, bona unai dainai ia dika. Badina be Lohiabada, iena Dirava dekenai ia koikoi, ia be Lohiabada ena Dubu lalonai ia vareai kava, muramura patana ena latanai muramura mai bonana do ia gabua totona.
17To hahelagaia tauna Asaraia be Usaia ena murinai Dubu Helaga ia raka vareai, Lohiabada ena hahelagaia taudia 80 danu, boga auka taudia.
18Vadaeni idia ese king Usaia idia koua, idia gwau, “Usaia e, muramura mai bonana Lohiabada dekenai gabua kara be oiemu gaukara lasi, to Arona ena bese taudia sibona ese unai gaukara idia karaia diba. Dubu Helaga dekena amo do oi raka murimurinai, badina oi ese Dirava ena vairanai oi kerere, bona inai kara dekena amo Lohiabada ena hanamoa do oi abia lasi.”

19Vadaeni Usaia be ia badu. Unai neganai gida ena auri kapusi be iena imana dekenai ia noho, muramura gabua gauna. Ia ese hahelagaia taudia edia vairanai ia badu henidia, muramura patana ena badibadinai neganai, lepera ena toana be Usaia ena baguna dekenai ia hedinarai.
20Hahelagaia Tauna Badana Asaraia bona hahelagaia taudia ibounai ese idia itaia noho, idia itaia Usaia ena baguna dekenai lepera ia noho. Vadaeni idia ese Dubu dekena amo idia doria lao haraga, bona ia sibona danu ia raka lao haraga, badina be Lohiabada ese ia hisihisi henia vadaeni.
21Unai dina dekena amo ela bona iena mase dinana dekenai, Usaia be lepera tauna. Ia be lepera tauna dainai, sibona ena ruma dekenai ia noho, badina be ia idia taravatua, Lohiabada ena Dubu Helaga do ia raka vareai lasi. Vadaeni iena natuna tau Iotama ese king ena ruma ia biagua, bona ia ese danu Iuda tano dekenai ia king.
22Usaia ena kara oredia, edia matamaia ela bona dokona, be peroveta tauna Isaia Amoso ese edia sivarai ia torea vadaeni.
23Vadaeni Usaia ia mase, bona iena tamana bona tubuna danu ia laga-ani, bona king edia guria tano dekenai idia guria. To king edia guria gabuna korikori lalonai idia guria lasi, badina idia gwau, “Ia be lepera tauna.” Iena natuna tau, Iotama, ese Usaia ena gabuna dekenai king dagi ia abia.