Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda kaane birin yi Yusiya dɔxɔ mangayani a fafe Amasiya ɲɔxɔni. Yusiya barin ɲɛɛ fu nun sennin nan yi a ra.
2A fafe faxa xanbini, a mɔn yi Elati taan ti, a mɔn yi a raxɛtɛ Yuda yamanan fari.
3Yusiya findi mangan na a ɲɛɛ fu nun senninden nan ma, a yi ɲɛɛ tonge suulun e nun firin naba mangayani Yerusalɛn yi. A nga yi xili Yɛkoliya, Yerusalɛn kaana.
4Naxan fan Alatala yɛɛ ra yi, a yi na liga alo a fafe Amasiya a liga kii naxan yi.
5A yi lu Alaa kiraan xɔn Sakari a siimayaan birin yi, naxan yi feene toma fata Ala ra. Fanni a yi Alatala fenma, Ala nɔɔn fima a ma feen birin yi.
6A yi mini Filisitine yɛngɛdeni, a yi Gati taan yinne birin nabira e nun Yaben taan nun Asadodi taana. Na xanbi ra, a yi taane ti Asadodi fɛma e nun yire gbɛtɛye yi Filisitine tagi.
7Ala yi a mali Filisitine yɛngɛdeni e nun Arabun naxanye yi dɔxi Guri-Baali taani. Ala mɔn yi a mali Meyunin bɔnsɔnna muxune yɛngɛdeni.
8Amonine yi mudun soma Yusiya nan yii, a xinla yi siga han Misiran yamana na, bayo a sɛnbɛn yi gbo.
9Yusiya yi makantan sangansona ndee ti Yerusalɛn yinna xɔn. A yi kedenna ti Songenna so dɛɛn dɛxɔn, keden Lanban ma dɛɛn dɛxɔn, keden yinna songenna nde dɛxɔn. A yi e makantan.
10Na xanbi ra, a mɔn yi makantan banxi matexina ndee ti tonbonni, a yi xɔɲin wuyaxi ge, bayo xuruse wuyaxi yi a yii xuruse sansanna nun mɛrɛmɛrɛne yi. Xɛɛ biine nun sansi siine fan yi a yii geya longonne ra, bayo xɛ biin yi rafan a ma.
11Gali kɛndɛn yi Yusiya yii, e yi e yitaxun gali yɛɛn ma fata xasabin na sɛbɛli tiin Yeyiyɛli nun fe xunmatoon Maaseya naxanye yatɛ Xananiyaa yamarin bun, mangana kuntigina nde.
12Sofa kuntigin naxanye yi denbaya xunne ra, ne yi lanxi muxu wuli firin muxu kɛmɛ sennin nan ma.
13Sofaan muxu wuli kɛmɛ saxan wuli solofere kɛmɛ suulun nan yi e yamarin bun naxanye yi mangan malima a yaxune yɛngɛdeni.
14Yusiya yi yɛ masansan wure lefane nun tanbane nun wure kɔmɔtine nun tagi xidine nun xalimakunle nun lantan gɛmɛne so sofane birin yii.
15Yusiya yi yɛngɛ so sena ndee rafala Yerusalɛn yi fata fekolonna ndee ra naxanye yi nɔɛ xalimakunle nun gɛmɛ belebelene wolɛ. A yi e ti makantan sangansone fari taan yinna xuntagi e nun yinna songenne ma. Yusiya xinla yi siga ayi pon, bayo a mali kɛndɛn sɔtɔ nɛn han a mangayaan yi sabati.
16Koni, Yusiya to sɛnbɛn sɔtɔ a mangayani, a yi waso ayi. Na feen nan naɲan kalan ma a xa. A yi tinxintareyaan liga Alatala, a Ala yɛɛ ra yi. Lɔxɔna nde, a yi so Alatala Batu Banxini alogo a xa wusulanne gan wusulan saraxa ganden fari.
17Saraxaralina Asari nun Alatalaa saraxarali gbɛtɛye muxu tonge solomasɛxɛ yi so a fɔxɔ ra wɛkilɛni.
18E yi a fala a xa, e naxa, “Yusiya, i tan xa mi lan i wusulanne gan Alatala xa, fɔ saraxaraline Haruna xabilani naxanye yi rasariɲanxi lan na feen ma. Mini yire sariɲanxini, bayo tinxintaren nan i ra, na mi findima binye ra i xa Marigina Alatala yɛɛ ra yi.”

19Yusiya yi tixi, wusulan gan daxin suxi a yii, a yi xɔlɔ saraxaraline ma. Na sasani, dogonfonna yi mini a tigi ra saraxaraline yɛtagi Alatala Batu Banxin wusulan ganden dɛxɔn.
20Saraxaraline kuntigina Asari nun na saraxarali gbɛtɛne birin yi a mato, e yi dogonfonna to a tigi ra. E yi a ramini tandeni mafurɛn, a tan yatigin yi a mafura minideni bayo Alatala bata yi a yulubin saran a ra.
21Yusiya yi lu a danna banxini dogonfonna a ma han a yi faxa. A mi yi fa nɔɛ soɛ Alatala Batu Banxini. A dii xɛmɛn Yotami yi findi kuntigin na manga banxini, a lu yamanan muxune xun matoɛ a ra.
22Yusiya kɛwali dɔnxɛne, keli a fɔlɔn ma han a raɲan na, Nabi Esayi, Amɔsi a dii xɛmɛn ne birin sɛbɛ nɛn.
23Yusiya yi faxa, e yi a maluxun a danna xɛɛna nde ma a benbane fɛma, a mi yi makuya mangane gaburune ra, bayo e yi a falama nɛn, e naxa, “Dogonfontɔɔn nan a ra.” A dii xɛmɛn Yotami yi dɔxɔ a ɲɔxɔni mangayani.