Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bena Iuda taudia iboudiai ese Usia na ena mauri laḡanina ihagwauta-tauratoina ai e abia, hanua pavapavana ai e halaoa, tamana Amasia gabuna ai.
2Ia ese Elata e haginia, bona Iuda hanuana ta ai ma e halaoa, hanua pavapavana na tubu tama dekediai e mahuta murinai.
3Usia e lohia matama negana ai ena maun laḡanidia na gwauta-tauratoi; ia na laḡani imahui-rua Ierusalem ai e lohia. Sinana ladana na lekolia, hane Ierusalem.
4Ia na Iehova vairanai e kara maoromaoro, tamana Amasia ena kara iboudiai heḡereḡeredia ai e kara.
5Ia ese Dirava itahuna na Sekaria ena nega ai e matamaia; hari Sekaria ese Dirava garina e hadibalaia; bona Iehova e tahuava negadia iboudiai lalodiai, Dirava ese ena namo e habadaia.
6Ia na e raka lasi, Filistia taudia e tuari henidia, Gata bona labne bona Asdod maḡudia eha ḡiḡidia dobi. Ia ese hanua haida na Asdod tanona ai bona gabu haida ai danu e haginidia, Filistia taudia padadiai.
7Dirava ese e durua, Filistia taudia ituari-henidia ai, bona Arabia taudia Guru-baal ai e nohova bona Meunimi taudia ituari-henidia ai danu.
8Amono taudia ese heaiva ḡaudia na Usia e henia, bona ia harina vada e haperea ela bona Aigupto tano-hetoana; badina be ena goada e habadaia e laova.
9Ina danu, Usia ese kohoro e haginidia Ierusalem ai, Daiguni Ikoukouna bona Koura Ikoukouna badibadidiai bona maḡu diagunidia ai, bona e ha-aukadia, tuari gabudia ai baela.
10Ia ese danu kohoro haida tano ḡaḡaena ai e haginidia, bona guri momo e ḡei, badina be ena seri na momo, Sefela ai bona taora ai danu. Ia na mai ena biru taudia bona ena vine ireḡudia taudia, ororo ai bona nomu tanodia ai, badina be biru e ura henia.
11Ma ina danu, Usia na mai ena tuari oreana, tuari ai heḡereḡere taudia, edia orea ta ta ai e haboudia, leiele toretore tauna, bona Maaseia, heitatao tauna, ese e hagaudia heḡereḡerena. Biagudia na Hanania, hanua pavapavana ena tuari lohiana ta.
12Iduhu ikwaradia taudia, goada-herea taudia, iboudiai na daha-rua sinahu-tauratoi.
13Tuari oreana taudia idia henudiai iboudiai na domaga-toi daha-hitu sinahu-ima; idia na gogoada heherea, tuari ai bae tuari diba, bona hanua pavapavana iduruna mai dibadia, inai taudia ituari-henidia ai.
14Bona Usia ese kesi bona io bona kwara ḡaudia bona auri dabuadia bona peva bona vilipopo nadidia e abi heḡaeḡae, tuari taudia iboudiai edia.
15Bona Ierusalem ai ia na ḡau haida e kara, aonega taudia ese ikaradia daladia e lalo davari heḡereḡerena, kohoro ai bona maḡu daigunidia ai bae heato, diba ikinolaidia bona nadi badadia ipidi-lasilaidia. Bena ia harina e pere rohoroho, badina be heduru badana e davaria ela bona vada e goada.
16A e goada negana ai, ena heaḡi e vara, unu amo e dika Badina be Iehova, ena Dirava, enai e kara koikoi; ia na Iehova ena dubu ai e raka vareai, muramura patana ai muramura mai bonana baine gabua eto.
17A hahelaḡa tauna Asaria na ia murina amo e raka vareai, Iehova ena hahelaḡa taudia taurahani-ahui, boga-auka taudia, ida.
18Bena idia ese King Usia e laoa ahu, eto, Usia e, dia oiemu ḡaukara muramura mai bonana ba gabua Iehova ena, a Aaron garana hari vada e hahelaḡadia, muramura mai bonadia bae gabu. Gabu helaḡana amo a raka lasi, badina be vada o kara kerere, bona ina kara ai hahenamo na Iehova ena amo basio abia.

19Bena Usia na e badu. Una negana ai gida keberena ta be ia imana ai, muramura igabulaina ḡauna, bena hahelaḡa taudia e badu henidia negana ai lepra na e vara ia baguna ai, hahelaḡa taudia vairadiai, Iehova ena dubu lalonai, muramura patana badibadinai.
20Bena hahelaḡa tauna badana Asaria bona hahelaḡa taudia iboudiai ese ia e raraia, e itaia baguna na mai leprana. Bena e doria lasi haraḡa, bona ia sibona danu e raka lasi haraḡa, badina be Iehova ese vada e hahisia.
21Bena King Usia vada lepra tauna, ela bona ena mase dinana. Ia na lepra tauna dainai sibona ena ruma ta ai e nohova, badina be mai taravatuna, Iehova ena dubu ai basine raka vareai. Bena ia natuna Iotam ese hanua pavapavana ena ruma e biagua, bona tano taudia e lohiadia.
22Usia ena kara oredia, matamana ela bona dokona, peroveta tauna Isaia Arnoso ese sivaraidia e tore.
23Usia na tubu tama dekediai e mahuta; bona tubu tama dekediai e guria, pavapava edia gara gabuna ai; badina be idia eto, Ia na lepra tauna. Bena natuna Iotam na ia gabuna ai e lohia.