Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Crónicas

2 Crónicas 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaura llapan Judá runacuna shuntacaycur ray cananpaj churaran Amasiaspa wamran Uziasta. Chay öra Uziasga caycaran chunca sojta (16) watayoj.
2Payga papänin wañushanpitana Elat siudäta allchachir shuntaran Judäpana cananpaj.
3Uziasga ray cayta gallaycur caycaran chunca sojta (16) watayoj. Jerusalencho ray caran pichga chunca ishcaynin (52) wata. Paypa maman caran Jecolías Jerusalén warmi.
4Uziasga Tayta Diosta wiyacur allillata ruraran papänin Amasiasno.
5Zacarías cawashancamaga Tayta Diosman Uzías yäracuran. Zacariasmi yachachiran Tayta Diosta rispitayta, yäracuyta. Tayta Diosta yäracuptin llapancho yanaparan.
6Uziasga Filistea runacunawan pillyaj aywaran. Aywar juchurgärachiran: Gat, Jabnia, Asdod siudäcunapa curral pergancunata. Nircur Filistea nasyun Asdod particho siudänincuna cananpaj siudäcunata rurachiran.
7Tayta Diosmi yanaparan Uziastaga: Filistea runacunata, Gur-baalcho tiyaj Arabia runacunata, Meun runacunatapis binsinanpaj.
8Amón runacunaga impuestutapis pägaj Uziasta. Uzías munayniyoj cashanga mayacaran Egipto nasyunpa lindan tincoj wichancamaraj.
9Chiquinacushancuna yaycojcunata ricchacunanpäpis Jerusalencho törricunata rurachiran: Isquïna Puncu janancho, Guechwa Pampaman Llojshina Puncucho, quiquin tumarcunachöpis. Nircur sumaj curalachiran.
10Chunyaj jircacunachöpis törricunata rurachiran. Aypalla uywancuna captin yacupäpis pösucunata uchcuchiran. Uywancuna tiyaran guechwa aywaj pampacunapapis, altu jircacunapapis. Piyunnincunapis caran achca chacracunacho y übas chacrancunacho arupänanpaj. Uziasga caran chacra aruyta munaj runami.
11Uziaspaga suldäruncunapis caran aypalla. Chay suldäruncuna pillyaj yaycunanpäga acrashalla carcaycaran. Cada röpa aywaj yupashalla. Chayno aywananpäga apuntaran raypa secretaryun Jehiel, raypa mandaj suldärun Maasías. Paycunapa mandajnin caran Hananías.
12Cada famillyapita jinyu pillyay yachaj mandaj suldärucuna caran ishcay waranga sojta pachacnin (2,600).
13Paycunapa munaynincho caycaran quimsa pachac ganchis waranga pichga pachacnin (307,500) pillyapaj cajcuna. Chay suldärucunaga caycaran raypa contrancunawan pillyananpämi.
14Llapan suldäruncunapämi Uziasga rurachiran pillyar chapacunan escüducunata, lansacunata, cascucunata, cuerpunman mana imapis yaycunanpaj chapacur jaticunanpäpis. Chayno rurachiran lëchata, lëcha jitacunata, waracacunata.
15Jerusalencho rurachiran guërracho pillyananpaj tucuy-niraj mäquinacunata. Chaycunataga ruraran ruray yachajcunami. Törricunata rurachishanman, altunnin perga janancunaman churachiran pillya captin chay mäquinacunawan jatusaj rumicunata, lëchacunata caruman jitarichinanpaj. Chaymi Uzías munayniyoj cashanga intërupana mayacaran. Tayta Diosmi yanaparan fiyupa munayniyoj cananpaj.
16Ray car yachacarcurnaga ollgoj ricacuran. Chayno cashanmi mana alliman chayachiran. Tayta Diosta manana cäsurannachu. Quiquinmi yaycuran Tayta Diospa Templunman altarcho insinsuwan saumachinanpaj.
17Chayno yaycuptinmi guepanta yaycuran cüra Azarías pusaj chunca (80) jinyu Tayta Diosta sirbej cüra-masincunawan.
18Raywan rimanacur niran: «Tayta Uzías, gam insinsuwan Tayta Diospaj saumachinayquega manami camacanchu. Chaypäga Aaronpita mirar aywaj cüracunallami acrasha caycan. Cay Templupita llojshicuy tayta. Chayno rurarga Tayta Diosta manami rispitashcanquichu. Cananpita Tayta Diosga manami yanapäshunquipänachu.»

19Insinsu saumachicunata ray Uziasga saumachinanpaj aptaraycaran. Cüracunapaj fiyupa rabyacurcuran. Jinan öra Templu ruricho insinsu saumachicuna altar ñaupancho caycaptillan, cüracuna ricapaycaptin raypa urcuncho lepra yuricurcuran.
20Azarías waquin cüra-masincunawan ricäriptin urcuncho lepra caycashana. Chaura jinan öra jawaman jorguran. Quiquin raypis juclla llojshiyta munaran. Chayno leprawan Tayta Diosmi castigaran.
21Ray Uziasga leprawan gueshyaran wañunancamana. Chaymi shuyni juc wasichöna tiyacuran leprawan gueshyajcuna juc-lächo tiyashanno. Tayta Diospa Templunmanpis manana yaycuchirannachu. Wamran Jotam jutiyojnami palasyuchöpis ruquin llapanta mandaran.
22Uziaspa waquin willapantaga gallarinanpita ushanancama isquirbiran Amozpa wamran profëta Isaiasmi.
23Uzías wañuptin unay awiluncuna pamparaycashanman pampaycuran. Leprayoj captinmi pampaycuran raycuna pampacunan pantiyun lädunman. Ruquin ray caran wamran Jotamna.