Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Stori

2 Stori 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taim Amasia i dai pinis, ol Juda i kisim pikinini bilong en, Usia, na ol i makim em i kamap king, bilong kisim ples bilong papa bilong en. Usia i gat 16 krismas long taim em i kamap king.
2Sampela taim bihain long em i stap king, em i go pait na kisim bek taun Elat long han bilong ol birua. Na em i stretim bek ol hap bilong taun i bin bagarap.
3Usia i gat 16 krismas long taim em i kamap king, na em i stap king long Jerusalem inap 52 yia. Mama bilong en em Jekolia, wanpela meri bilong taun Jerusalem.
4Taim Usia i stap king, wanpela man, nem bilong en Sekaraia, i skulim Usia long pasin bilong pret na stap aninit long God, Bikpela. Na taim Sekaraia i no dai yet, King Usia i gat strongpela tingting long bihainim laik bilong God, na em i mekim gutpela pasin long ai bilong Bikpela, olsem papa bilong en, Amasia, i bin mekim. Taim Usia i strong yet long bihainim laik bilong God, orait God i helpim em na olgeta samting Usia i mekim, i kamap gutpela.
6Orait King Usia i kirap na i go pait long ol Filistia. Na em i winim ol na brukim ol banis bilong taun Get na taun Japne na taun Asdot. Na em i wokim ol nupela taun long graun bilong ol Asdot na long ol arapela hap bilong kantri Filistia.
7God i helpim em long winim ol Filistia na ol Meun na ol Arebia bilong taun Gurbal.
8Em i kamap strongpela king tru na ol manmeri long ol kantri i stap nabaut, i go inap long mak bilong Isip, ol i harim tok long biknem bilong em. Na ol Amon i save givim takis long em, bilong soim em olsem, ol i aninit long em.
9Na long Jerusalem, Usia i wok long strongim banis bilong taun olsem. Em i wokim ol haus antap long banis klostu long Dua Bilong Kona na long Dua Bilong Ples Daun na long hap bilong banis ol i kolim Sapela Kona, bai ol soldia i ken i stap na was long ol birua.
10Usia i gat bikpela lain bulmakau na sipsip i stap long ples stret na long ol liklik maunten long hap san i go daun, olsem na em i wokim sampela taua bilong ol wasman long ples kunai i no gat man, na tu em i wokim planti hul wara bilong ol abus i ken dring. Na tu, Usia em i man bilong laikim tumas wok didiman. Olsem na em i tokim ol manmeri long planim ol gaden wain na long planim ol arapela kain samting long ol dispela hap graun i gat planti gris na long ol ples maunten.
11Usia i gat bikpela lain soldia long ami bilong en, na ol i gutpela man bilong pait. Na Jeiel, wanpela kuskus bilong king, wantaim Masea, wanpela ofisa, i bin kaunim ol soldia na makim hamas man bai i stap insait long wan wan lain bilong ami. Na Hanania, wanpela namba wan ofisa bilong king, i bosim tupela long mekim dispela wok.
12Usia i gat 2,600 hetman bilong ol lain famili bilong Juda i stap olsem ol ofisa bilong ol dispela strongpela soldia bilong en.
13Namba bilong ol soldia, em inap 307,500, na ol inap pait strong tru na helpim king long daunim ol birua.
14Na Usia i redim olgeta kain samting bilong pait, olsem ol spia na hap plang na hat kapa na klos pait na banara na ol ston bilong sut long katapel.
15Na tu em i gat sampela saveman long Jerusalem, na ol i wokim ol masin, na ol i putim ol dispela masin i stap. Na long taim pait i kamap, ol i ken kisim ol masin i go antap long ol kona bilong banis bilong taun na long ol taua ol soldia i save stap long en na was long ol birua, na ol i ken yusim ol dispela masin long sutim ol spia na ol bikpela ston i go long ol birua. Long olgeta wok Usia i mekim, God i helpim em gut tru, olsem na em i kamap strongpela king tru na ol manmeri bilong ol longwe ples i harim tok long biknem bilong en.
16Taim King Usia i kamap strong na em i gat biknem, orait em i ting em i strongpela king tru, olsem na em i bagarap. Em i no bihainim tok bilong God, Bikpela bilong en, na em i go long alta i stap insait long haus bilong Bikpela, na em yet i laik mekim ofa bilong kamapim smok i gat gutpela smel.
17Tasol pris Asaria i lukim em i go insait, na em i kisim 80 strongpela pris bilong Bikpela, na ol i bihainim king i go insait long haus bilong Bikpela.
18Ol i krosim em na tokim em olsem, “Usia, yu harim. I no wok bilong yu long mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel long Bikpela. Nogat. Bikpela i bin makim ol pris bilong lain bilong Aron tasol, bilong mekim ol dispela ofa. Yu mas hariap na lusim dispela ples tambu, long wanem, yu mekim bikpela rong pinis long God. Olsem na bai God, Bikpela i no moa belgut long yu.”
19Usia i holim plet bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel, na em i sanap klostu long alta bilong kukim ofa bilong smok i gat gutpela smel. Em i harim dispela tok bilong ol pris na em i kros tru long ol. Orait na wantu sik lepra i kamap long pes bilong en, insait long haus bilong Bikpela yet.

20Hetpris Asaria wantaim ol arapela pris i lukim sik lepra i stap long pes bilong king, na ol i kirap nogut na kwiktaim ol i rausim em long go ausait long haus bilong Bikpela. Na em tu i hariap i go, long wanem, em i save Bikpela i bin mekim dispela sik i kamap long en bilong mekim save long em.
21Dispela sik lepra i stap long skin bilong King Usia i no inap pinis. Olsem na em i no inap i go moa long haus bilong Bikpela. Na tu, Usia i lusim haus king na i go i stap long narapela haus. Na Jotam, pikinini man bilong en, i mekim wok olsem king na i bosim haus king na bosim kantri inap King Usia i dai.
22Ol stori bilong olgeta arapela samting King Usia i bin mekim, stat long taim em i kamap king i go inap long taim em i dai, i stap long dispela buk profet Aisaia, pikinini man bilong Emos, i bin raitim.
23Taim Usia i dai, ol i planim em long ples matmat bilong ol tumbuna bilong en. Tasol ol i planim em longwe liklik long ol matmat bilong ol arapela king, long wanem, em i bin i gat sik lepra. Na nau pikinini man bilong en Jotam, i kisim ples bilong en na i kamap king tru.