Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hou Olelesu

2 Hou Olelesu 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gobele salasu dunu Yihoida da ode gafeyale ouesalu, A:dalaia fadegamusa: dawa:i. E da dadi gagui ouligisu dunu biyale e fidima:ne ilegei. Ilia dio da A:salaia (Yihoula:me egefe), Isiama:iele (Yihouhaina:ne egefe), A:salaia (Oubede egefe), Ma:iasia (Ada:iya egefe), amola Ilisiafa:de (Sigalai egefe).
2Ilia da Yuda moilai bai bagade amoga asili, Lifai fi dunu amola sosogo fi huluane ilia ouligisu dunu amo bu Yelusalemega oule misi.
3Ilia huluane da Debolo Diasu ganodini gilisili, amogawi hina bagade egefe Youa:sie, e hana bagade hawa: hamoma:ne ilegei. Yihoiada da ilima amane sia:i, “Hina bagade bogoi amo ea mano da goea! Hina Gode da hina bagade Da:ibidi egaga fi dunu da hina bagade hamoma:ne ilegele sia:i. Amaiba:le, Youa:sie da hina bagade hamomu.
4Ninia da agoane hamomu. Dilia gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu da Sa:bade eso hawa: hamomusa: masea, mogi udiana amoga afae da Debolo Diasu Logo Ga:su sosodo aligima:ne sia:ma!
5Mogi udiana afae eno da hina bagade uda ea diasu sosodo aligima:ne sia:ma! Mogi udiana amoga, eno da Debolo Bai Logo Ga:suga sosodo aligima:ne sia:ma! Dunu huluane da Debolo Diasu gagoi ganodini gilisima:ne sia:ma!
6Gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu amo da hawa: hamomusa: misi, ilia fawane da Debolo Diasu ganodini golili sa:imu. Bai ilia fawane da nigima: dodofei. Eno dunu huluane da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, gadili aligima:mu.
7Lifai fi dunu da hina bagade sisiga:le leluwane, gegesu gobihei duga:le gadolewane, hina bagade Youa:sie noga:le gema:mu! E da habidili ahoasea, dili e sigi masa. Nowa da Debolo ganodini golili sa:imusa: dawa:sea, amo medole legema!”
8Ouligisu dunu ilia da Yihoida ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. Ilia da ilia dunu, gilisisu amo da Sa:bade esoga helefi amola gilisisu amo da Sa:bade esoga hawa: hamonanu, amo huluane Yihoidama oule asi.
9Yihoida da musa: hina bagade Da:ibidi ea goge agei amola ludasa:besa:le da:igene ga:su liligi huluane Debolo diasu ganodini modaligi, amo lale, ouligisu dunu ilima i.
10Amola e da dunu ilia gegesu gobihei duga:le gadole, amo hina bagade Youa:sie gemusa:, Debolo diasu midadi sisiga:le dadalema:ne asunasi.
11Amalalu, Yihoida da Youa:sie amo gadili oule asili, hina bagade habuga ea dialuma da:iya figisili, meloa amo ganodini da hina bagade ilia sema dedei ema i. Amalalu, e da Youa:sie ea dialuma da:iya susuligi sogagala:le, e Yuda hina bagade hamoma:ne mogili gagale ilegei. Dunu huluane da lobo fane, amane wele sia:i, “Hina bagade da sedagili esalumu da defea!”
12Hina bagade uda A:dalaia da sosodo aligisu dunu amola gilisi dialu dunu ilia nodosa gugulubi amo nababeba:le, e da hehenaia Debolo diasuga doaga:loba, dunu bagohame amogawi gilisi dialebe ba:i.
13Amogawi, e da hina bagade gaheabolo, Yuda fi ilia hou defele, duni bugi bagade Debolo Diasu logo holeiga dialu, amo dafulili lelebe ba:i. Ouligisu dunu huluane amola dalabede fulabosu dunu ilia da e sisiga:le lelefulu. Amola dunu huluane da hahawane wele sia:nanebe amola dalabede fulabolalebe ba:i. A:dalaia da bagadewane da:i dioiba:le, ea abula gadelale, ha:giwane amane wele sia:i, “Hohonosu! Hohonosu da doaga:i dagoi.”
14Yihoida da A:dalaia amo Debolo diasu sogebi ganodini medole legei ba:mu higa:i galu. Amaiba:le e da dadi gagui wa:i ouligisu dunu ilima amane hamoma:ne sia:i, “A:dalaia amo sosodo aligisu dunu ilia dadalei dogoa amoga gadili oule masa. Nowa da e gesea, amo medole legema!”
15Ilia da A:dalaia gagulaligili, hina bagade diasuga gaguli oule asili, Hosi Logo Ga:sua amogai, e medole legei dagoi.
16Gobele salasu dunu Yihoida da amane hamoma:ne sia:beba:le, hina bagade Youa:sie amola Yuda fi dunu da Hina Godema ilia da Ea fidafa fawane esaloma:ne, dafawane ilegele sia:su hamoi.
17Amalalu, dunu huluane da ogogosu ‘gode’ Ba:ile ea debolo diasuga asili, amo mugululi, wadela:lesi. Ilia da oloda amola loboga hamoi ‘gode’ agoai liligi loboga hamoi, amo huluane gugunufinisi. Amola ilia da oloda amo ilia midadi, Ba:ile gobele salasu dunu Ma:da:ne, medole legei dagoi.
18Yihoida da gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu amo Debolo Diasu ouligima:ne asunasi. E da ilima ilia da hina bagade Da:ibidi ilima ilegei hawa: hamosu, amola Mousese ea Sema defele, Hina Godema gobele salasu hawa: hamoma:ne sia:i. Amola ilia gesami hea:lala dusu hou amola lolo nasu hou huluane ouligima:ne sia:i.

19Amola Yihoiada da sosodo aligisu dunu amo Debolo Logo Ga:su ouligima:ne ilegei. Ilia hawa: hamosu da nigima: hamoi dunu Debolo ganodini golili dasa:besa:le, ilia logo ga:musa: ilegei.
20Amalalu, e amola dadi gagui wa:i ouligisu dunu amola hina bagade da:i sosodo aligisu dunu, ilia da hina bagade amo Debolo diasu fisili, hina bagade diasuga oule asi. Dunu huluane da ili bobogei. Youa:sie da Sosodo Aligisu Logo Ga:su amoga hina bagade diasu golili sa:ili, hina bagade fisu amoga fila heda:i.
21Dunu huluane da hahawane bagade ba:i. Moilai bai bagade da olofosu ba:i. Bai A:dalaia da gegesu gobiheiga fane legei dagoi ba:i.