Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Atalaia ia kwini lohia ena lagani namba 7 lalonai hahelagaia tauna Iehoiada ese iena goada ia hedinaraia. Ia ese tuari taudia 100 edia biagudia Asaraia Ierohama, Isamaela Iehohanana, Asaraia Obeda, Maseaia Adaia bona Elisapata Sikiri danu ia haboua tamona, bona idia ibounai idia laloa tamona.
2Vadaeni idia be Iuda ena tano ibounai dekenai idia lao, Levi taudia bona Israela iduhu edia lohia taudia, Iuda hanua ibounai dekena amo idia haboua, bona Ierusalema dekenai idia hakaudia mai.
3Idia ibounai be Dubu Helaga ena lalonai idia haboua, bona unuseni king ena natuna Ioasa danu gwauhamata taravatuna idia karaia. Iehoiada ese idia ia hamaoroa, ia gwau, “Umui itaia, king ena natuna be inai. Ia ese king dagi do ia abia be namo, Lohiabada ese Davida ia gwauhamata henia hegeregerena, ia gwau, ‘Oiemu tubuna taudia edia tubudia ese king siahuna do idia dogoatao noho, doko lasi.’
4Inai bamona do ita karaia: Hahelagaia taudia bona Levi taudia be Sabati gaukara totona idia mai neganai, idia ese orea toi do idia karaia, bona emui orea ginigunana ese Dubu Helaga ena iduara ibounai do idia gimaia.
5Ma emui orea iharuana ese king ena ruma do idia gimaia, bona orea ihatoina ese Dubu Helaga ena Badina Iduara do idia gimaia. Taunimanima ibounai be Lohiabada ena Dubu Helaga ena ariara magu edia lalonai do idia noho.
6Idia ta ese Lohiabada ena Dubu Helaga do ia raka vareai lasi. Hahelagaia taudia bona Levi taudia sibona do idia vareai diba, edia gaukara dainai. Idia raka vareai diba, badina idia be helaga, to taunimanima ibounai ese Lohiabada ena oda do idia badinaia, murimurinai do idia noho.
7Levi taudia ese king Ioasa do idia gini hagegea noho, idia ta ta mai edia tuari kaia edia imana dekenai, bona king ena lao gabudia ibounai dekenai ia do idia naria bona gimaia. Bema tau ta ese Dubu Helaga ia vareai kava toho neganai, Levi taudia ese do idia alaia mase.”
8Levi taudia bona Iuda taudia ibounai ese hahelagaia tauna Iehoiada ena oda ibounai idia karaia. Levi gima taudia edia biagudia ta ta ese edia orea, edia orea, Sabati Dina dekenai do idia gaukara, bona Sabati Dina dekenai do idia laga-ani taudia ibounai be idia haboua mai, badina be Iehoiada ia ura idia ibounai do idia gaukara noho.
9Vadaeni Iehoiada ese io bona kesi, badadia bona maragidia, gunaguna idia be Davida ena, Dirava ena Dubu Helaga lalonai noho gaudia ia abia, gima orea toiosi edia biagudia dekenai ia henia.
10Bona Iehoiada ese inai gima taudia edia gabu ta ta dekenai ia haginidia, edia imadia dekenai be edia tuari kaia. Laini dekenai idia gini, Lohiabada ena Dubu Helaga ena vairana dekenai, diho kahanai ela bona mirigini kahanai, boubou patana badinai, king do idia hagegea, bona gimaia totona.
11Gima taudia idia gini hegaegae, vadaeni Iehoiada ese Ioasa ia hakaua mai, edia vairana dekenai, bona kwara gauna, korona, be Ioasa ena kwarana dekenai ia atoa, Taravatu Buka ena kopi ta danu ia henia. Vadaeni Iehoiada ese Ioasa be king ia gwauraia, bona ia bona iena natuna tau ese Ioasa ena kwarana dekenai olive dehoro ia bubua. Unai neganai danu taunimanima ese idia boiboi, idia gwau, “King be nega daudau do ia mauri noho!”
12Kwini Atalaia ese gima taudia bona taunimanima ibounai edia gadona regena ia kamonai, vadaeni Dubu Helaga dekenai ia raka vareai. Taunimanima momo idia haboua vadaeni unuseni.
13Atalaia ese king matamata Ioasa ia itaia, nadi du badana ena badinai ia gini, king matamata edia kara hegeregerena. Tuari biagudia bona kibi hiriria taudia danu be king ena badibadinai idia gini noho, bona taunimanima ese mai moale danu idia boiboi, bona kibi idia hiriria noho. Vadaeni Atalaia ese mai gari bada danu iena dabua ia darea, ia boiboi bada, ia gwau, “Kwini hadikaia kara, kwini hadikaia kara!”
14Iehoiada ia ura lasi Dubu lalonai Atalaia do idia alaia mase. Vadaeni ia ese tuari biagudia ia oda henia, ia gwau, “Dubu ena murimurinai Atalaia do umui abia lao, bona bema tau ta ese Atalaia ia hamauria toho neganai, unai tau do umui alaia mase.”
15Tuari biagudia ese Atalaia idia dogoatao, bona hosi edia raka vareai iduara dalana dekena amo king ena ruma dekenai idia hakaua lao. Unuseni idia ese Atalaia idia alaia mase.
16Iehoiada ese king Ioasa bona taunimanima dekenai ia hereva goada dainai, idia ese ia danu Lohiabada danu gwauhamata taravatuna idia karaia. Idia gwauhamata idia be Lohiabada ena bese taudia do idia lao momokani.
17Vadaeni taunimanima be Bala ena dubu dekenai idia lao, Bala idia veria diho, iena boubou patadia bona iena kaivakuku danu idia hamakohia, bona Matana, Bala ena hahelagaia tauna, be boubou patadia edia vairana dekenai idia alaia mase.
18Unai neganai danu Iehoiada ese Lohiabada ena Dubu Helaga gaukara ibounai naria taudia ia gwauraia, bona ia atodia. Inai Dubu naria taudia be hahelagaia taudia bona Levi taudia. Idia ese guna king Davida ese ia gwauraia Dubu Helaga gaukara do idia karaia, bona Lohiabada dekenai henia bouboudia be do idia gabua ore, Mose ena taravatu hegeregerena, bona mai edia moale, bona mai ane abia danu, Davida ena oda hegeregerena.

19Iehoiada ese danu gima taudia be Dubu Helaga ena iduara ibounai dekenai ia atodia, goeva lasi tauna ta do ia raka vareai diba lasi totona.
20Unai neganai danu Iehoiada, bona tuari biagudia, bona hanua lohia taudia, taunimanima idia gunalaia taudia, bona taunimanima oredia ibounai ese Dubu Helaga dekena amo king Ioasa idia hakaua lao, ela bona king ena ruma dekenai. Idia be Ataiai Magu Iduara dekena amo king ena ruma dekenai idia raka vareai, bona unai neganai king Ioasa be iena terona dekenai ia helai.
21Unai kara dainai, taunimanima ibounai idia moale bada, bona unai neganai, Ierusalema hanua be mai maino danu ia noho, Atalaia idia alaia mase vadaeni dainai.