Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dibenni yiénnì miɛkɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ túótɛ́ mɛtɑ̃ɑ̃tímɛ̀ nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔu bɛɛ̀ tu: Yeodɑmmu birɛ Asɑdiɑ nɛ̀ Yoɑnɑnni birɛ Isimɑyɛɛri nɛ̀ Obɛdi birɛ Asɑdiɑ nɛ̀ Adɑyɑ birɛ Mɑseyɑ nɛ̀ Sikidi birɛ Edisɑfɑti.
2Kɛ̀ bɛ̀ɛ ce nSudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́tíí nDefiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sudɑɑ tenkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu, nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sedisɑdɛmmu.
3Kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔu tíí nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì mɛtɑummɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi Yoyɑdɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛ okpɑ̀ɑ̀tì birɛ dɛ̀ɛ̀ yóó nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́ Dɑfiti kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
4Ntɛ di yóó yĩ́mɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ te mutɔ̃mmú tɛom̀pùtɛ̀ yiè, dí bɛ̀ totɛ́ yɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ ditĩ̀nnì ketirì mbɑɑ nyɛbòrɛ̀.
5Kɛ̀ ditĩ̀nnì didɛ́rì mbɑɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì mbɑɑ dibòrì bɛ̀ tu dì dipũũ kó dibòrì, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu mbo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù miɛkɛ.
6Òmɔù bɑ́ɑ́ tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ í tú ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ ni Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́mɛ̀mu dɛ kó mutɔ̃mmú kpɛ́í. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù.
7Kɛ̀ Defiibɛɛ cɛ̃ɛ̃tɛ okpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ wè kòo mpikú o kpɑ̀rìnɛnkù, kòo mɔù tɑnní tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ɛ ò kùɔ. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀tì dí nhò nɛínɛ̀ kòò kũntiní di nhò nɛínɛ̀.
8Kɛ̀ Defiibɛ bɛmɔu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ ndɔɔri ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ mmù. Bɑ́ wè kòo tíí nho kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ te mutɔ̃mmú dɛ kó tɛom̀pùtɛ̀ yiè nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́om̀pɛ̀ dɛ kó tɛom̀pùtɛ̀ yiè. Kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ do dɔ́mɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ mmutɔ̃mmú dɛ kó diyiè.
9Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔu yɛkpɑ̃ɑ̃̀ nnɛ̀ tidɔpììtì diɛtì nɛ̀ tisɑ́m̀pɔ́tì okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti do te dɛ̀ kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ cónnɛ́ kɛ́túótɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑkù yoú kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ tɛ bɑkù cɑ̃̀nku, kɛ́dítɛ́nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ sɑku, bɑ́ wè kɛ̀ wè mpikú o kpɑ̀rìnɛntì, kɛ̀ bɛ̀ cɛ̃̀ti okpɑ̀ɑ̀tì.
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnní okpɑ̀ɑ̀tì birɛ kɛ́ dɛ̀ òó ndikpɑ̀ɑ̀tìpìì kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nKuyie ntɑnnɔ̀ pɑ́tíri, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ kɑ̀nnɛ tikpɑ̀tì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ còú mmɛkùɔ̀ nkɛ̀ bɛ̀ mpĩɛ̃kù kɛ tú Yoɑsi weè tu okpɑ̀ɑ̀tì.
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ Atɑdii keè ditĩ̀nnì ùúmɛ̀ kɛ cokù kɛ sɑ̃ntí okpɑ̀ɑ̀tì.
13Koò kɔtoo bɛ borɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́nwúó, kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kòò còḿmú dibòrì borɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ sipɔ̃́mpɔ̃ɔ̃́ kɛ̀ bɛ̀ ò murí, kɛ̀ diwɛ̀ì bo dihɛì yɛmbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ eu sipɔ̃́mpɔ̃ɔ̃́, kɛ̀ bɛdèmbɛ̀ dìè nyɛsɑ̃ɑ̃ nkó iyiɛ kɛ bie ndɛbémbénnɛ̀. Kɛ̀ Atɑdii kɛ̃tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ m bɔmmu! Bɛ̀ m bɔmmu!
14Mɛm̀mɛ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ dɛitɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔu, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dennɛnɛ̀ we ditĩ̀nnì miɛkɛ! Kòò mɔù ò tũ ndí ò kùɔ. Kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ nìùtì do bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ ò kùɔ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
15Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ nkɛ́ nhò dɛ̀ri kɛ́tuɔkɛ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀, dibòrì bɛ̀ tu dì sisɛ̃ĩ́ kó dibòrì, kɛ́ dɛ̀ nhò kùɔ.
16Mɛm̀mɛ Yoyɑdɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ mɛtɑummɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ ntú ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ.
17Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu kɔtɛ dibɔɔ̀ Bɑɑdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́ tɛ̀ pùɔ, kɛ́puɔnnɛ̀ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɛ̀ sitenkɑɑnìi kɛ́kuɔnɛ̀ obɔɔyiɛ̀ mMɑtɑ̃ɑ̃ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ tɑkɛ́.
18Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ duɔ́ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɑfiti do bɛ̀ totímɛ̀ yɛtĩ̀rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ bo nfeu ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ kɛ tuɔ̀. Mɔyiisi do wɑ̃̀ri dɛ kó ikuɔ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri nɛ̀ diwɛ̀ì kɛ diè nDɑfiti do keú ìì yiɛ.

19Kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ nti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ sɑ̃ṹ mbɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ mɛborimɛ mɑmɛ̀ kɛ̀ bɛ kóò mɔù bɑ́ɑ́ tɑ.
20Kɛ̀ Yoyɑdɑ tíí bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔu nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ nɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ bɛmɔu. Kòo túótɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kóò tɑnnɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì diɛrì kóò kɑ̀nnɛ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì.
21Dihɛì yɛmbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ diwɛ̀ì mbɛ̀ bo, kɛ̀ dihɛì nkɑri bɑ̀mmùù. Bɛ̀ do kùɔ Atɑdii nɛ̀ disiè ndi.