Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Crónicas

2 Crónicas 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaypita ganchis wataman cajchönaga Joiada gayachiran capitancunata. Gayachiran: Jerohampa wamran Azariasta, Johananpa wamran Ismaelta, Obedpa wamran Azariasta, Adaiapa wamran Maasiasta, Zicripa wamran Elisafat-ta. Paycunawan sumaj parlacuran.
2Paycunana intëru Judäpa tumar llapan siudäcunapita Jerusalenman shuntamuran cüracunata yanapaj Leví runacunatawan Israel runacunapa mandajnincunata.
3Llapan shuntacaycur Templucho Joaswan parlacuran. Chay runacunata Joiada niran: «¡Caymi raypa wamran! Paymi rayga canman, Tayta Dios Davidta aunishanno.
4Chaymi gamcunaga quimsa röpaman raquicanqui. Juc röpa cäga säbadu jamay junajcho Diosta rispitananpaj yachachej cüracuna, Leví runacuna Templupa puncunta täpanqui.
5Yapay juc röpa cäga caycanqui raypa palasyun cajcho. Yapay juc röpa cajna ‹Simintu› nishan puncucho carcaycanqui. Runacunana llapan Templupa sawannincho carcaycanga.
6Leví runacunawan cüracuna aruynincho caycajcunalla Templu rurimanga yayconga. Paycunallami limyu cashpan Templumanga yayconga. Runacunaga llapan Tayta Dios nishanta cumlircaycanga.
7Leví runacunaga rayta täpar curalaraycanga pillyanancuna aptasha. Templuman yaycuyta munaj cajtaga wañuchenga. Ray maypa aywaptinpis yan'ganga.»
8Leví runacunawan Judá runacunaga cüra Joiada nishannölla llapan carcaycaran. Mandajcunaga munaynincho caj runacunata shuntaran säbadu jamay junajcho Templucho aruycajcunata, turnunta rucananpaj caycajcunatapis. Cüra Joiadaga turnunta cumlejcunapis manaraj aywacunanpämi niran.
9Llapanta camacarcachir Joiadaga capitancunata entregaran Tayta Diospa Templuncho caycaj lansacunata, pillyar chapacunan escüducunatapis. Chaycunaga unay ray Davidpami caran.
10Nircur llapan puncucunaman runacunata camacächiran Templupa jucaj cantunpita jucaj cantuncama, altarpa ñaupanpapis intëru tumarej. Raytaga llapan täparcaycaran lansan aptasha-aptasha.
11Chayrämi cüra Joiadaga wamrancunawan raypa wamranta jorgamuran. Nircur corönata jatiparan. Tayta Diospa mandamintuncunata entregaran. Ray cananpäna churaran. Alli asyaj asëtita wiñapaptin llapan runa sinchipa «¡Rayninchëga alli cawachun!» nir gaparparan.
12Llapan runacuna gaparpajta wiyar Ataliaga aywaran Tayta Diospa Templuncho runacuna carcaycashanman.
13Pilancu ichiraycashan läduncho rayga ichiraycaran raycunapa custumrin cashanno. Lädunchöna ichirpaycaran mandaj suldärucuna, müsicata tucajcuna. Llapan runacuna fiyupa cushisha trompëtacunata tucarcaycaran. Cantajcunana cantapallapa tucanacunata tucar Tayta Diosta alabarcaycaran. Chaura Ataliaga rabyawan röpanta rachirir gapararan: «¡Traysunëru! ¡Traysunëru!» nir.
14Cüra Joiadaga mana munaranchu Tayta Diospa Templuncho wañuchinanta. Chaymi suldärucunapa capitannincunata niran: «¡Ataliata juc-läman jorguy. Pipis paypa faburnin cajtaga wañuchiy!»
15Chaymi Ataliataga charicarcärir apacuran cawalluyoj suldärucuna palasyuman yaycunan cajpa. Chaychöna wañuycärachiran.
16Chaypita Joiadaga Tayta Dioswan parlacachiran rayta y Judá runacunata Tayta Dios munashannölla cawananpaj.
17Nircorga llapan aywaran Baalpa templunman. Chayaycur llapanta juchurgärachiran. Altartapis illgächiran ïduluntinta. Baalpa cüran Matantana altarcuna caycashanman apaycur wañuchiran.
18Chaypitaga cüra Joiadanami Tayta Diospa Templunta täpananpaj waquinta churaran. Täpajcunaga caycaran cüracunapawan Leví runacunapa mandäduncho. Cüracunatawan Leví runacunataga ray Davidmi turnunpa churasha caran Tayta Diosta rispitashpan rupachina sacrifisyucunata altarcho rupachinanpaj, cantar alabananpaj. Davidga churasha caran Moisés isquirbishancho niycashanno.

19Chayno Templuman yaycuna puncumanpis täpajcunata churaran, ganra caycar yaycur Templuta mana ganrachinanpaj.
20Nircur cüra Joiadaga rispitädu runacunawan, capitancunawan, siudäcunacho mandajcunawan y llapan runacunawan rayta yan'garan Tayta Diospa Templunpita palasyucama. Chaymanga norte caj puncupa yaycarcachirmi Joasta jamachiran ray jamanan sillunman.
21Llapan runacuna cushisha carcaycaran. Ataliata sabliwan wañuchisha captin siudächöga jauca goyayllana caran.