Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲɛɛ solofere dangu xanbini, Yehoyada sɛnbɛn yi gbo ayi, a yi layirin xidi e nun gali kuntigini itoe tagi naxanye yi dɔxi sofa kɛmɛ xun na: Yeroxamaa dii xɛmɛna Asari nun Yehoxanan ma dii xɛmɛn Yisimayɛli nun Obedi a dii xɛmɛna Asari nun Adayaa dii xɛmɛn Maaseya, e nun Sikiri a dii xɛmɛna Elisafati.
2E yi Yuda yamanan birin yisiga, e yi Lewi bɔnsɔnna muxune malan naxanye yi Yuda yamanan taane yi e nun Isirayila xabila xunne. E yi fa Yerusalɛn yi,
3yamaan birin yi layirin xidi e nun mangan tagi Ala Batu Banxini. Yehoyada yi a fala e xa, a naxa, “Mangana dii xɛmɛn findima nɛn mangan na alo Alatala a falaxi kii naxan yi lan Dawudaa diine ma.
4Ɛ ito nan ligama: Saraxaraline nun Lewin naxanye lanma e xa wali Matabu Lɔxɔni, ndee xa Ala Batu Banxin dɛɛn kantan,
5ndee yi lu manga banxini, ndee yi sa ti so dɛɛn na dɛnaxan xili Yɛsodi. Yamaan birin xa fa Alatala Batu Banxin yinna kui.
6Muxu yo nama so Alatala Batu Banxini, ba saraxaraline nun Lewine ra naxanye walima na lɔxɔni. Ne nan lanma e so, bayo e sariɲan. Yamaan birin xa Alatalaa sariyani ito suxu.
7Lewine xa mangan nabilin yɛngɛ so seene suxi e yii, muxu yo so banxini, e xa na kanna faxa. Mangan nɛma soɛ, a nɛma minɛ, ɛ xa lu a dɛxɔn.”
8Saraxaraliin Yehoyada yamarin naxanye fi, Lewine nun Yuda kaane birin yi ne suxu. E birin yi e muxune tongo, naxanye yi e wanla danma Matabu Lɔxɔni e nun naxanye yi a fɔlɔma Matabu Lɔxɔni, bayo saraxaraliin Yehoyada mi matabu waxati fi e sese ma.
9Manga Dawudaa tanbane nun a yɛ masansan wure lefaan naxanye yi ramaraxi Ala Batu Banxini, Yehoyada yi ne birin so sofa kuntigine yii.
10A yi yamaan birin ti, e yɛngɛ so seene suxi e yii, e ti fɔlɔ banxin yiifari fɔxɔni han a kɔmɛn fɔxɔni saraxa ganden nun Ala Batu Banxin yɛtagi alogo e xa mangan nabilin.
11E yi mangana dii xɛmɛn maso, e yi manga kɔmɔtin so a xun na, e yi layiri kɛdin so a yii. E yi a dɔxɔ mangan na, Yehoyada nun a dii xɛmɛne yi a ratinmɛ, e yi a fala, e naxa, “Ala xa sii xunkuye fi mangan ma!”
12Atali yi yamaan gi xuiin mɛ e mangan tantunma, a yi fa yamaan fɛma Alatala Batu Banxini,
13a yi mangan to tixi sɛnbɛtɛnna xɔn so dɛɛn na. Sofa kuntigine nun xɔta fene yi tixi mangan fɛma, yamaan birin yi sɛwaxi, e xɔtaan fema, sigi saane nun maxase maxane sigi sani. Nayi, Atali yi a domani bɔ a ma, a gbelegbele, a naxa, “Yanfana! Yanfana!”
14Nayi, saraxaraliin Yehoyada yi yamarin fi sofa kuntigine ma naxanye yi gali xunna ra, a naxa, “Ɛ a ramini yamaan fari ma! Naxan na bira a fɔxɔ ra, ɛ na faxa silanfanna ra.” Amasɔtɔ saraxaraliin bata yi a fala, a naxa, “Ɛ nama a faxa Alatala Batu Banxini.”
15E yi a suxu, e siga a ra manga banxin binni dɛɛn naxan yi xili Soona, e sa a faxa mɛnni.
16Yehoyada yi layirin xidi a tan mangan yɛtɛɛn nun yamaan tagi alogo e xa findi Alatalaa yamaan na.
17Muxune yi sa so Baali batu banxini, e yi a birin kala, e yi saraxa gandene nun sawurane kala, e yi Baali ki muxun Matan fan faxa saraxa ganden yɛtagi.
18Yehoyada yi Alatala Batu Banxin kantan feen wanla lu Lewi bɔnsɔnna muxune ma, Manga Dawuda bata yi wanla taxun naxanye ra Alatala Batu Banxini alogo e xa saraxa gan daxine ba Alatala xa, alo a sɛbɛxi Musaa sariya kɛdini kii naxan yi, e nun Dawuda a falaxi kii naxan yi, a e xa a liga sɛwani bɛti xuine yi.

19Yehoyada mɔn yi kantan tiine ti Alatala Batu Banxin dɛɛne ra alogo sariɲantare yo nama so.
20Yehoyada mɔn yi sofa kuntigine nun fonne nun yamana kanne malan e nun yamaan birin. A yi mangan tongo Alatala Batu Banxini, a siga a ra manga banxini mini So Dɛɛn Faxaraxiin na, e yi sa Yowasa dɔxɔ manga gbɛdɛni.
21Yamanan muxune birin yi sɛwa, bɔɲɛ xunbenla yi lu taani Atali faxa xanbini silanfanna ra.