Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Bɑndun Gɑri II

Bɑndun Gɑri II 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruse sɔɔ, Yehoyɑdɑ u wɔruɡɔru kuɑ u kɑ tɑbu kowobun wiruɡii be bɑ tɑbu kowobu wunɔm wunɔm kpɑre ɑrukɑwɑni bɔkuɑ. Berɑ Asɑriɑ, Yerohɑmun bii kɑ Isimɛɛli, Yokɑnɑnin bii kɑ Asɑriɑ, Obɛdin bii kɑ Mɑseyɑ, Adɑyɑn bii kɑ Elisɑfɑti, Sikirin bii.
2Bɑ Yudɑn tem bukiɑnɑ. Mɑ bɑ Lefibɑ mɛnnɑ sɑɑ Yudɑn wusu kpuron di kɑ sere Isirelibɑn yɛnu yɛ̃robu. Be kpuro bɑ nɑ Yerusɑlɛmuɔ.
3Mɑ be kpuro bɑ kɑ sinɑ bokon bii Yoɑsi ɑrukɑwɑni bɔkuɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ. Yerɑ Yehoyɑdɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee, sinɑ bokon bii u koo bɑndu di Yerusɑlɛmuɔ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ Dɑfidin bibun sɔ̃.
4Wee ye bɑ koo ko. Be bɑ koo sɔmburu ko tɔ̃ɔ wɛ̃rɑruɡiru sɔɔ, yɑ̃ku kowobu kɑ Lefibɑ, bɑ koo tii bɔnu kowɑ wuunu itɑ.
5Wuu teeru tɑ n sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔsu kɔ̃su, kpɑ wuu teeru tɑ n sinɑ kpɑɑru kɔ̃su, kpɑ itɑseru tɑ n wɑ̃ɑ kɔnnɔwɔ ɡe bɑ mɔ̀ Kpɛɛkpɛɛku, kpɑ tɔn be bɑ tie kpuro bɑ n yɔ̃ sɑ̃ɑ yerun yɑɑrɑɔ.
6Goo u ku rɑɑ du Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ mɑ n kun mɔ yɑ̃ku kowobu kɑ Lefibɑ be bɑ sɔmburu mɔ̀ dɔmɑ te. Beyɑ bɑ koo kpĩ bu du mi, domi beyɑ bɑ dɛɛre. Tɔmbu kpuro bɑ koo yɔ̃rɑwɑ tɔɔwɔ bu kɔnnɔ kɔ̃su.
7Lefibɑ bɑ koo sinɑ boko sikerenɑwɑ, kpɑ ben bɑɑwure u n tɑbu yɑ̃nu nɛni, wi u duɑ mi, bu kɑ nùn ɡo. I ko i n wɑ̃ɑwɑ sinɑ bokon bɔkuɔ sɑnɑm mɛ u duɔ kɑ sɑnɑm mɛ u yɑriɔ.
8Lefibɑ kɑ Yudɑbɑ kpuro bɑ kuɑ kpuro ye yɑ̃ku kowo Yehoyɑdɑ u ɡeruɑ. Ben bɑɑwure u win tɔmbu suɑ be bɑ duɔ sɔmburu sɔɔ kɑ be bɑ yɑriɔ tɔ̃ɔ wɛ̃rɑruɡii te sɔɔ. Domi yɑ̃ku kowo Yehoyɑdɑ u ǹ ɡoo bure.
9U tɑbu kowobu wunɔm wunɔm wiruɡibu yɑɑsi kɑ tɛrɛ bɑkɑnu kɑ piiminu wɛ̃. Tɛrɛ ni, nu sɑ̃ɑwɑ sinɑ boko Dɑfidiɡinu ni nu wɑ̃ɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
10Mɑ u tɔmbu yi yi bɑ sinɑ boko sikerenɛ sɑɑ sɑ̃ɑ yee ten nɔm ɡeu ɡiɑn di n kɑ dɑ ten nɔm dwɑrɔ yɑ̃ku yerun bɔkuɔ. Ben bɑɑwure u win tɑbu yɑ̃nu nɛni.
11Yerɑ bɑ kɑ Yoɑsi susimɑ. Mɑ Yehoyɑdɑ kɑ win bibu bɑ nùn bɑndun ɡum tɑ̃re u kuɑ sinɑ boko. Mɑ bɑ nùn sinɑ furɔ dokeɑ. Mɑ bɑ nùn woodɑn tireru wɛ̃ bɑ nɛɛ, sinɑ boko, wunɛn wɑ̃ɑru tu dɑkɑɑ dɑ.
12Ye Atɑli u nuɑ tɔmbɑ duki mɔ̀ bɑ sinɑ boko tɔmɑmɔ,
13yerɑ u nɑ ben mi, Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ. U mɛɛrɑ u deemɑ sinɑ boko u yɔ̃ turɑru wɔllɔ. Mɑ wiruɡibu kɑ be bɑ kɔbi wurɑmɔ bɑ yɔ̃ win bɔkuɔ. Tɔmbu kpuro bɑ nuku dobu mɔ̀, bɑ kɔbi soomɔ. Yerɑ wom kowobu bɑ womusu mɔ̀ kɑ ben dwee yɑ̃nu bɑ Yinni Gusunɔ siɑrɑmɔ. Yerɑ Atɑli u win yɑ̃nu nɛnuɑ u ɡɛ̃ɛkɑ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃. U nɛɛ, bɑ mɑn seesi! Bɑ mɑn seesi!
14Mɑ Yehoyɑdɑ u tɑbu sinɑm be yɑrɑ be bɑ sɑ̃ɑ tɑbu kowobu wunɔm wunɔm wiruɡibu. U bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i Atɑli wi yɑro. Wi u mɑɑ nùn swĩi, kpɑ i yɛ̃ro ɡo kɑ tɑkobi. N deemɑ yɑ̃ku kowo Yehoyɑdɑ u rɑɑ bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bu ku nùn ɡo sɑ̃ɑ yeru mi.
15Mɑ bɑ nùn deri u dɑ sinɑ bokon dirɔ sɑɑ dumin kɔnnɔn di. Miyɑ bɑ nùn sɛ̃re bɑ ɡo.
16Yenibɑn biru, Yehoyɑdɑ kɑ tɔn be bɑ tie kɑ sinɑ boko Yoɑsi bɑ ɑrukɑwɑni bɔkuɑ bɑ nɛɛ, bɑ ko n sɑ̃ɑwɑ Yinni Gusunɔn tɔmbu.
17Mɑ tɔn be kpuro bɑ duɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑlin dirɔ bɑ ye kɔsukɑ kɑ yen turɑrɔ kɑ yen bwɑ̃ɑrokunɔ. Mɑ bɑ yen yɑ̃ku kowo Mɑtɑni ɡo yen yɑ̃ku yenɔ.
18Yehoyɑdɑ u Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru Lefi be bɑ sɑ̃ɑ yɑ̃ku kowobu nɔmu bɛriɑ bu kɔ̃su. N deemɑ Dɑfidi u rɑɑ bu bɔnu kuɑ wuu wuukɑ bu kɑ Yinni Gusunɔ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu kuɑ nɡe mɛ Mɔwisin woodɑ yɑ ɡeruɑ. Kpɑ bɑ n dɑ mɑɑ womusu ko kɑ nuku dobu bu kɑ Gusunɔ siɑrɑ.

19U kɔnnɔn kɔ̃so be yiwɑ sɑ̃ɑ yee ten kɔnnɔwɔ kpɑ disiɡii ɡoo u ku rɑɑ kɑ du mi.
20U tɑbu sinɑmbu kɑ sinɑ bibu kɑ wuun bukurobu kɑ sere tɔmbu kpuro mɛnnɑ. Mɑ u derɑ bɑ kɑ sinɑ boko yɑrɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun di, mɑ bɑ kɑ nùn dɑ sinɑ kpɑɑrɔ sɑɑ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ ɡunɡuru ɡiɑn di. Miyɑ bɑ sinɑ boko sinɑsiɑ sinɑ kitɑrɔ.
21Mɑ tɔmbu kpuro bɑ nuku dobu mɔ̀. Wuu ɡɑ wɑ̃ɑ bɔri yɛndu sɔɔ yèn sɔ̃ bɑ Atɑli ɡo.