Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛɛ duɔ́ nkɛ̀ o bíyɑ̃ɑ̃tɛ̀ Aɑsiɑ sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì kɛ yɛ̃́ Adɑbubɛ do bɛ̀ domɛ̀ kɛ́kuɔ o bí ikótí imɔu. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yodɑmmu bíyɑ̃ɑ̃tɛ̀ Aɑsiɑ ntɔ tikpɑ̀tì.
2Yoɑkɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi, kɛ́di tikpɑ̀tì kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀ dibenni dìmɑ́ɑ̀. Omidi kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhAtɑdii weè do tú o yɔ̃.
3Kòo yɔ̃ nhò tiè nyitié nyɛiyì, kòo tũnnɛ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kó icɛ,
4kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀, kɛ yɛ̃́ o cicɛ kṹṹ nkó difɔ̃nkúò bɛ̀ do ò tiémmɛ̀ itié nyɛiyi kɛ̀ ìì ò fétìnnɛ.
5Ò do tũ̀nnɛ bɛɛ̀ kó itié nkɛ́nɛinɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu birɛ Yodɑmmu, kɛ̀ bɛ̀ bo dokɛ́nɛ̀ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑyɛɛdi Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ. Kɛ̀ Sidii kɔbɛɛ kɔutɛ Yodɑmmu.
6Kòo wɛ̃tɛ Sisedɛɛdi kɛ bo tɑɑ nyɛkɔutiyɛ̀ Sidii kɔbɛ ò kɔ̀utɛ yɛ̀ Dɑmɑɑ ò do dokùnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑyɛɛdi, ò kɛ mbo kɛ̀ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yodɑmmu birɛ Aɑsiɑ kɔtɛ Sisedɛɛdi kɛ bo dɔu nhAkɑbu birɛ Yodɑmmu nɛ̀ kuyonku.
7Kuyie nkuù do dɔ́ kɛ́kuɔ Aɑsiɑ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ wèe kɔtɛ kɛ bo dɔu nYodɑmmu. Ò tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Yodɑmmu borɛ̀ kòo ò nɛinɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ bo co Nimmusi birɛ Yeu. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do tɑ̃ɑ̃tɛ́ Yeu kòo bo ntú okpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kuɔ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ tɛ̀ dèè.
8Kɛ̀ Yeuu dɔɔ̀ Kuyie nyɛ̃ nwèe dɔɔ̀ tì Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́pĩ́ nSudɑɑ ɛì kɔbɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Aɑsiɑ kó ibí ìì do pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú kɛ́ bɛ̀ kùɔ.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑmmú Aɑsiɑ kóò pĩ́ nhò do sɔri dɛ̀ Sɑmmɑrii kóò tɔní Yeu borɛ̀, kóò kùɔ. Bɛ̀ ò kùɔ mɛmmɛ kóò kũnnɛ́mu bɑkɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do nɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ tú Sosɑfɑti wèè do tũ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, o birɛ ndɛ. Aɑsiɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu òmɔù tɛ̃́nkɛ í nkpɑɑ́ wèè bo nɑ kɛ́di tikpɑ̀tì.
10Aɑsiɑ yɔ̃ Atɑdii kèè dìì mɔ̀nnì Aɑsiɑ kumɛ̀ kɛ́ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ bo kuɔ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu.
11Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yodɑmmu kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nYeosebɑ túótɛ́ o tɑ̃ũ̀ Aɑsiɑ birɛ Soɑsi ikpɑ̀ɑ̀tìbí tɛì bɛ̀ do dɔ́ kɛ́kuɔ ì miɛkɛ, kɛ́ dɛ̀ sɔ̀nnɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudieku mɑkù yɛdúɔ̀ borɛ̀ wenwe nɛ̀ o yuɔ̀rì bɑ́ Atɑdii í ndɛ̀ nìntɛ kɛ kùɔ. Yeosebɑ do tú ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑɑ pokù nwe.
12Kɛ̀ Soɑsii nsɔri bɛ borɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ yɛbie nyɛ̀kuɔ̀ kɛ̀ Atɑdii tu dihɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì.