Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yelusalɛũdeↄ aà nɛ́ gbɛzãna Aazia kpà kpalau aà gbɛu, kɛ́ gbãamↄnɛde pↄ́ sì ń bòou ń Laalubuↄ aà vĩ̀iↄ dɛ̀dɛ píi yã́i. Ɔ̃ Yudaↄ kí Aazia, Yeholaũ nɛ́ nà kpalableawa.
2Aà wɛ̃̀ bao ń plaode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ doɛ. Aà da tↄ́n Atalia, Ɔmɛli tↄũnaɛ.
3Aàpi sↄ̃ à Ahabu bɛdeↄ ↄlɛsɛ̀, asa aà da mɛ́ nàɛwà ń vãikɛao.
4À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lán Ahabu bɛdeↄwa, asa aamɛ aa gↄ̃̀ aà lɛdamadeↄ ũ aà mae gaa gbɛa, ↄ̃ aa aà ↄ̃̀ↄkpà.
5À ń lɛdama mà, ↄ̃ à gɛ̀ nà Isailiↄ kí Ahabu nɛ́ Yolaũwa, aa gɛ̀ zĩkai ń Siliↄ kí Azaelio sãnu Lamↄtu Galada. Siliↄ Yolaũ kɛ̀'ĩa,
6ↄ̃ à ɛ̀a tà Yezɛlɛɛ e a bↄ àↄ láa. Ɔ̃ Aazia gɛ̀ wɛ́kpalɛiaàzi we.
7Aazia gɛa Yolaũ gwai bↄ̀ Lua kĩ́iɛ, kɛ́ wà e aà dɛ yã́i. Kɛ́ à kà, à bↄ̀ ń Yolaũo, aa gɛ̀ dai Nimisi nɛ́ Yehulɛ. À mↄ lè Dii Yehu dìlɛ aà Ahabu bɛdeↄ midɛɛ.
8Gↄↄ pↄ́ Yehupi lɛ́ sɛ́ ń Ahabu bɛdeↄ màa, à kpàaũ ń Yuda kíaↄ ń Aazia vĩ̀i nɛ́ pↄ́ dɛ aà ìwaↄ ũↄ, ↄ̃ à ń dɛdɛ.
9Wà gɛ̀ Aazia wɛ̀ɛlɛ, ↄ̃ wà aà è ulɛa Samali, ↄ̃ wà aà kũ̀ wà sùò Yehuɛ, ↄ̃ wà aà dɛ̀. Wà aà vĩ̀, asa wà mɛ̀ Yosafa pↄ́ Dii kĩ́i wɛ̀ɛlɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo tↄũnaɛ. Aazia bɛ gbɛ̃e ku à zↄ̃ↄkũ̀ à kà kpalableao.
10Kɛ́ Aazia da Atalia è a nɛ́ Aaziapi gà, ↄ̃ à nà Yuda kíabuiↄ dɛdɛawa,
11ↄ̃ kí Yeholaũ nɛnↄɛ Yosɛba Aazia nɛ́ Yoasi sɛ̀ ń saɛ kíanɛ pↄ́ wàlɛ ń dɛdɛpiↄ guu, ↄ̃ à aà ùlɛ kpɛa pↄ́ liiↄ kálɛau ń nↄɛ pↄ́ lɛ́ yↄ̃́ kpawào. Kí Yeholaũ nɛ́ Yosɛbapi mɛ́ sa'onkia Yoiada nↄ ũ, Aazia dãeɛ. À nɛ́pi ùlɛ Ataliaɛ, i e aà dɛ̀o.
12Ɔ̃ nɛ́pi ulɛa Dii ua we ń nↄɛpiↄ e wɛ̃̀ soolo, gↄↄ pↄ́ Atalia lɛ́ kible Yuda bùsuwa.