Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मेको नोले यरूसलेम ङा मुरपुकीम मेको आ पा ङा मेको आ कान्‍छा तौ अहाज्‍याह कली पिप सेल्‍मे बाक्‍त। मारदे हना अराबी नु जाक्‍शोपुकीम मेको अरु तौ आन कली साइश्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। मोपतीके येहोराम आ कान्‍छा तौ अहाज्‍याह यहूदा ङा पिप दुम्‍माक्‍त।
2अहाज्‍याह पिप दुम्‍मेनु, २२ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेकोमी यरूसलेमम बर्स का सासन पवा बाक्‍त। मेको आ ममा आ नें अथाल्‍याह बाक्‍माक्‍त। मेको ओम्री आ चच बाक्‍माक्‍त।
3मेको यो आहाब आ खिं ङा मुर खोदेंशो पा मेको आन लांम गाक्‍माक्‍त। मारदे हना आ ममामी मेको कली परमप्रभु यावे आ अरेशो मटिचा कली अर्ती गेवा बाक्‍त।
4मेकोमी यो आहाब आ खिं ङा मुर खोदेंशो पा परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। मारदे हना आ आफ बेक्‍म नोले मेको मुरपुकीमी अर्ती गेशा, मेको कली खतम सेल्‍मे बाक्‍त।
5मेकोमी आन गेशो अर्ती रामोथ-गिलादम अराम ङा पिप हजाएल नु लडाइ पचा कली इस्राएल ङा पिप आहाब आ तौ येहोराम नु वारच्‍बु दुम्‍चा बिस्‍से बाक्‍त। मिनु अरामीपुकीम मेको कली गार सेल्‍मे बाक्‍त।
6मिनु योराम रामाह सहरम अराम ङा पिप हजाएल नु लडाइम दुम्‍शो गार साचा कली येज्रेलम लेश्‍शा लमाक्‍त। मिनु यहूदा ङा पिप येहोराम आ तौ अहाज्‍याह, आहाब आ तौ, योराम कली ग्रुम्‍थ येज्रेलम लमाक्‍त। मारदे हना मेको रोइ पशो बाक्‍माक्‍त। येहोराम योराम यो देंनीम।
7तन्‍न परमप्रभु आ मिम्‍शो खोदेंशो पा योराम नु अहाज्‍याह ग्रुम्‍सानु, अहाज्‍याह आ बेक्‍तीक दुम्‍माक्‍त। मेको ग्रुम्‍शा, अहाज्‍याह नु येहोराम निम्‍शी आ तौ येहू कली ग्रुम्‍थ लसा बाक्‍त। परमप्रभु यावेमी आहाब आ खिं ङा मुर आन कली थुम्‍पाइक्‍चा कली येहू कली योव़शो बाक्‍माक्‍त। १राजा १९:१६; २राजा ९:६-७
8मिनु येहूम आहाब आ खिं ङा मुर आन कली सदानु, अहाज्‍याह आ गेय पाइब यहूदा ङा ठेयब मुरपुकी नु मेको नु पिशो आ लोक्‍ब आन तौ आन कली यो थिश्‍शा साइक्‍मी बाक्‍त। २राजा १०:१२-१४
9मेको नोले मेकोमी अहाज्‍याह कली मला बाक्‍त। मिनु येहू आ मुरपुकीम मेको कली सामरीयाम थित्‍मे बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम अहाज्‍याह कली येहू आ बाक्‍तीक चाक्‍शा सदमे बाक्‍त। मिनु मुरपुकीम मेको आ पर्बम “आ थुं नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे आ नोले खोइक्‍ब येहो-शाफात आ चच एकोन बाक्‍ब” दे थिम्‍मे बाक्‍त। मेको नोले अहाज्‍याह आ खिं ङा मुर सासन पाइब सुइ मलीमा बाक्‍त। २राजा ९:२७-२९
10मिनु अहाज्‍याह आ ममा अथाल्‍याहम आ तौ साइश्‍शो तुइश्‍शा, मेकोमी यहूदा ङा पिप आ खिं ङा मुर नेल्‍ल आन कली साइक्‍चा कली बोक्‍माक्‍त।
11तन्‍न पिप येहोराम आ तमी येहो-शबेआथम अहाज्‍याह आ तौ योआश कली साइक्‍चा चिक्‍शो पिप आ तौ आन दाते रे प्रेंइशा लदा बाक्‍त। मिनु मेको कली कोव़ब नु मेको आल आस कली इप्‍तीक कोठा कामी ख्रुइश्‍शा, वोइक्‍सी बाक्‍त। पिप येहोराम आ तमी येहो-शेबा चढ़ेब येहो-यादा आ मीश बाक्‍माक्‍त। मारदे हना अहाज्‍याह आ दिदी बाक्‍तीके, मेकोमी योआश कली अथाल्‍याह आ गुइ रे प्रोंइशा ख्रुइश्‍शा वोइक्‍पदा बाक्‍त। मिनु अथाल्‍याहम मेको कली साइक्‍चा मतवा बाक्‍त।
12मेको रागीम अथाल्‍याहम सासन पवानु, योआश मेकोपुकी नु ६ बर्स सम्‍म परमप्रभु आ खिंम ख्रुइश्‍शा बाक्‍माक्‍त।