Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gihimong hari sa mga lumulopyo sa Jerusalem si Ahazia, ang kamanghorang anak nga lalaki ni Jehoram puli kaniya, tungod kay gipamatay ang tanan niyang mga kamagulangang anak nga lalaki sa panon sa mga kalalakin-an kauban ang taga-Arabia didto sa kampo. Busa nahimong hari si Ahazia ang anak nga lalaki ni Jehoram.
2Nagpangidaron ug 40 ka tuig si Ahazia sa dihang nagsugod siya sa paghari; naghari siya sulod sa usa ka tuig sa Jerusalem. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Atalia; anak siya nga babaye ni Omri.
3Nagasubay usab siya sa paagi sa panimalay ni Ahab kay ang iyang inahan mao ang iyang tigtambag sa pagbuhat ug daotang mga butang.
4Ginabuhat ni Ahazia kung unsa ang daotan sa panan-aw ni Yahweh, sama sa gipangbuhat sa panimalay ni Ahab, tungod kay sila man ang iyang mga magtatambag human sa kamatayon sa iyang amahan, sa iyang pagkapukan.
5Gituman usab niya ang ilang tambag; miadto siya uban ni Joram ang anak nga lalaki ni Ahab, ang hari sa Israel, aron makig-away batok kang Hazael, ang hari sa Aram, didto sa Ramot Gilead. Nasamdan si Joram sa mga taga-Aram.
6Mibalik si Joram ngadto sa Jezreel aron pagpaayo sa iyang samad nga iyang nabatonan didto sa Ramah, samtang nakig-away siya batok kang Hazael, ang hari sa Aram. Busa milugsong ngadto sa Jezreel si Ahazia ang anak nga lalaki ni Jehoram, ang hari sa Juda aron makita si Joram nga anak nga lalaki ni Ahab, tungod kay samaran man si Joram.
7Karon gidala sa Dios ang pagkalaglag ni Ahazia pinaagi sa pagbisita niya kang Joram. Sa dihang niabot siya, mikuyog dayon siya kang Joram aron sulongon si Jehu ang anak nga lalaki ni Nimshi, nga maoy gipili ni Yahweh aron molaglag sa panimalay ni Ahab.
8Miabot ang higayon, nga gipahamtang ni Jehu ang paghukom sa Dios sa panimalay ni Ahab, ug nakita niya ang mga pangulo sa Juda ug ang mga anak nga lalaki sa kaigsoonan ni Ahazia nga nag-alagad kang Ahazia. Ug gipamatay sila ni Jehu.
9Gipangita ni Jehu si Ahazia; nadakpan nila siya nga nagtago sa Samaria, gidala siya ngadto kang Jehu, ug gipatay siya. Unya gilubong nila siya, tungod kay matod pa nila, “Anak siya nga lalaki ni Jehoshafat, nga nagpakita kang Yahweh sa tibuok niyang kasingkasing.” Busa wala nay gahom ang panimalay ni Ahazia nga magdumala sa gingharian.
10Sa pagkakita ni Atalia, nga inahan ni Ahazia nga patay na ang iyang anak nga lalaki, milihok siya ug gipamatay ang tanang harianong mga anak didto sa panimalay ni Juda.
11Apan gikuha ni Jehoshaba, ang anak nga babaye sa hari, si Joas, ang anak nga lalaki ni Ahazia, ug gisibat niya gikan niadtong mga anak nga lalaki sa hari nga gipamatay. Gibutang niya siya sa iyang lawak ug uban sa iyang tig-atiman. Busa gitagoan si Joas ni Jehoshaba, ang anak nga babaye sa hari (kay siya man ang igsoon nga babaye ni Ahazia), nga asawa ni Jehoyada nga pari, gikan kang Atalia, busa wala siya gipatay ni Atalia.
12Nagtago siya uban kanila sa puloy-anan sa Dios sulod sa unom ka tuig, samtang naghari si Atalia sa tibuok kayutaan.