Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Crónicas

2 Crónicas 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jerusalén runacunaga Jorampa ruquin ray cananpaj churaran shullca caj wamran Ocoziasta. Arabia runacunawan asaltanticuna yaycushpanmi Judäpa raynin Jorampa mayur caj wamrancunataga wañuchiran. Judäpa raynin Jorampa wamran Ocoziasna ray cayta gallaycuran.
2Ray cayta gallaycur Ocoziasga caycaran ishcay chunca ishcaynin (22) watayoj. Jerusalencho ray caran juc watalla. Mamanpa jutin caran Atalía. Ataliaga caran Israelpa raynin Omripa willcan.
3Ocoziaspis Tayta Diospa ñaupanchu juchata ruraran. Acabno, famillyancunano juchata ruraran. Mamanmi mana allicunata willapar llutanta yachachiran. Tayta Diosta mana wiyacur Acabpita miraj famillyancuna rurashanno Ocoziasga mana allicunata ruraran. Papänin wañushanpitanaga Acabpita miraj famillyacunami imano mandananpäpis tantiyachejnincuna caran. Chaynöpami mana alliman chayaran.
5Willapashancunata wiyacurmi Ocoziasga Acabpa wamran ray Joramwan parlacuran Galaadcho caycaj Ramotman Siria nasyunpa raynin Hazaelta magaj aywananpaj. Parlacurcur aywajtami Siria runacunaga Joramta malubraycuran.
6Chaura Jezreel siudäman cuticuran Hazaelwan pillyashpan malubracushanta jampicunanpaj. Jezreelcho Joram gueshyaycaptinmi Ocoziasga watucoj aywaran.
7Ocozías wañuyta tariran Joramta watucoj aywashanchömi. Ocozías chayaycuptin Joramga ishcan aywaran Nimsipa wamran Jehüwan tincoj. Jehüta Tayta Dios mayna acrasha caran Acab famillyata wañuchinanpaj.
8Tayta Diospa ñaupancho juchata rurashanpita Acabpa famillyacunata Jehüga jusgaycaran. Chayno jusgaycashancho tariran Judächo mandajcunatawan Ocoziaspa famillyancunata. Chaura paycunatapis wañurachiran.
9Paycunata wañuycachir Ocoziasta ashejna Samariaman cacharan. Prësu chariycärir Jehüman apaparan. Chaychöna Ocoziasta wañuycachiran. Tayta Diosta Josafat alli sirbishanpitami willcan Ocoziastaga pampaycäriran. Ocozías famillyaga mananami carannachu ruquin ray yapay yaycunanpänöga.
10Wamran Ocozías wañushanta mayaycur Ataliaga aywaycur Ocoziaspa llapan famillyan Judächo cajta wañuchiran.
11Ocoziaspa pañin caran Josaba. Paycunaga ray Jorampa wamranmi caran. Josabaga Ocoziaspa wamran Joasta pacaycuran. Atalía ricananpita uywaj warmitawan puñucuna cuartuman pacaycuran. Chaynöpami Joastaga mana wañuchiranchu. Josaba caran cüra Joiadapa warmin.
12Joasga paycunawan Tayta Diospa Templuncho sojta wata pacararan. Chaycama Judächöga Ataliami mandaycaran.