Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Asɑɑ birɛ Sosɑfɑtii sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì, kɛ́tɛ̃ĩ́ nkɛ́bɑɑo Isidɑyɛɛribɛ.
2Kòo kɑnnɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ Sudɑɑ ɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀, Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ Efɑdɑimmu ɛkɛ̀ o cicɛ Asɑɑ do fìètɛ yɛ̀.
3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbonɛ̀ Sosɑfɑti kɛ yɛ̃́ ò do kù tũ̀nnɛmɛ̀ o cicɛ do cɔutɛ́ tikpɑ̀tì bɑ̀mbɑ̀ nkɛ́ nkù tũ mɛ̀ɛ̀ botí nku, bɑ́ ò í ntũ nyɛbɔkɛ̀ Bɑɑdibɛ.
4Sosɑfɑti do wɑnti kɛ bo ntũ ti Yiɛ̀ nKuyie nku, o cicɛ do tũ nkù nɛ̀ ku kuɔ́, ò do í yie nkɛ bo tũnnɛ Isidɑyɛɛribɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nfíí nho kpɑ̀tì, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu nhò pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀, mɛmmɛ kòo mɔɔtɛ tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀ kòo yètìrìi feitɛ́.
6Ò do duɔ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nku o yɛ̀mmɛ̀ kɛ́ nkù tũ nkɛ́díɛ́ Sudɑɑ tenkɛ̀ kó yɛtɔ̀rɛ̀ nɛ̀ dɛ kó itedɛí.
7O kpɑ̀tì benni tɑ̃ɑ̃́nnì kòo tɔ̃ nho kó bɛtũ̀mbɛ̀ mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo duɔ́ nSudɑɑ ɛkɛ̀ kɔbɛ itié bɛ̀ɛ yètɛ̀ tu: Bɛnni-Adɑdi nɛ̀ Obɑdiɑ nɛ̀ Sɑkɑrii nɛ̀ Nɛtɑnnɛɛdi nɛ̀ Misee.
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛinnɛ̀ Defiibɛ bɛ̀wɛi: Semmɑyɑ nɛ̀ Nɛtɑnniyɑ nɛ̀ Sebɑdiɑ nɛ̀ Asɑyɛɛdi nɛ̀ Semidɑmɔti nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Adonniyɑ nɛ̀ Tobiyɑ nɛ̀ Tobu-Adonniyɑ kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛdɛ́ Edisɑmɑ nɛ̀ Yodɑmmu.
9Kɛ̀ bɛ̀ ntɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ pɑ́tíri kɛ́ce nSudɑɑ tenkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ́ dì tié mbɛnìtìbɛ̀.
10Kɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fitɛ́ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ɛ yɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie, bɑ́ yɛ̀ tɛ̃́nkɛ í ndokùnɛ̀ Sosɑfɑti.
11Kɛ̀ Fidisitɛ̃bɛɛ pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀ Sosɑfɑti kóò yietínɛ̀ dɑ̀mpóò, kɛ̀ Adɑbubɛ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pɑ̃mmú yɛpedɑkɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (7700) yɛbɔdɑkɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀.
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sosɑfɑtii nsɔkɛ́ kɛ kpénkú kɛ́mɑɑ́ Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ yɛhɛkɛ̀ kɛ́ yɛ̀ fii nyiduotí, kɛ́mɑɑ́nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tidiitì yó mbo yɛ̀.
13Kòo mmɔkɛ dɛtɔ̃ndiɛrɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò, kɛ̀ bɛ̀ mbo Sedisɑdɛmmu.
14Dɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ do bɛ̀ kɑ̀ɑ mbɛ cɛ̃́ĩ tũ mmɛ̀ mmɛ sitɔbɛ̀, Sudɑɑ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ sikɔupíkɔ̀ùsìtɑ̃ɑ̃ti (300000) kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Adinɑɑ mbɛ̀ bɑkɛ́.
15Kɛ̀ ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Yoɑnɑnni nhò pòkoo, kɛ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupíkɔ̀ùsìdɛ́ nɛ̀ sikɔupípísìni (280000)
16Sikidi birɛ Amɑsiɑ ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì wèè do duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ nɛ̀ o mɔ́mmuɔ nkɛ bo pĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkó mutɔ̃mmú kòo nhò pòkoo kɛ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò. Kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupíkɔ̀ùsìdɛ́ (200000)
17Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ mmiɛkɛ kɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ yiɛ̀ Ediɑdɑ wèè nɔ mmudoò kòo mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupíkɔ̀ùsìdɛ́ (200000) bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ tɑ̃ũ dɛtɑnnɛ̀ kɛ nɔ nkɛ kɛ́í ntidɔpììtì.
18Kɛ̀ Yosɑbɑdi nhò tũ̀nko nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìni (18000) bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ́tí mudoò kpɛ́í.

19Bɛɛ̀ do pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú, kɛ nɛ́ mbúútí ò kɑ̀nnɛ bɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu kó yɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀.