Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nahimong hari si Jehoshafat ang anak nga lalaki ni Asa puli kaniya. Gipalig-on ni Jehoshafat ang iyang kaugalingon batok sa Israel.
2Nagbutang siya ug mga sundalo sa tanang lig-on nga mga siyudad sa Juda, ug nagtagana siya ug mga sundalong bantay sa yuta sa Juda ug sa mga siyudad sa Efraim, diin nailog sa iyang amahan nga si Asa.
3Nag-uban si Yahweh kang Jehoshafat tungod kay naglakaw siya sa unang mga dalan sa iyang amahan nga si David, ug wala nangita sa mga Baal.
4Hinuon, nagsalig siya sa Dios sa iyang amahan, ug naglakaw sa iyang mga kasugoan, dili sa mga pamatasan sa Israel.
5Busa gipahimutang ni Yahweh ang pagdumala sa iyang mga kamot; nagdala ug gasa ang tanang taga-Juda ngadto kang Jehoshafat. Aduna siyay mga bahandi ug kadungganan nga madagayaon.
6Nagmatinud-anon ang iyang kasingkasing sa mga dalan ni Yahweh. Gikuha usab niya ang hataas nga mga dapit ug ang mga poste ni Ashera nga gikan sa Juda.
7Sa ikatulong tuig sa iyang paghari gipadala niya ang iyang mga opisyal nga sila si Benhail, Obadia, Zacarias, Netanel, ug Micaya, aron magtudlo didto sa mga siyudad sa Juda.
8Uban kanila ang mga Levita: sila si Shemaya, Netania, Zebadia, Asahel, Shemiramot, Jehonatan, Adonia, Tobia, ug Tobadonia; ug uban kanila ang mga pari nga sila si Elishama ug Jehoram.
9Nagtudlo sila sa Juda, anaa kanila ang libro sa balaod ni Yahweh. Miadto sila sa tibuok siyudad sa Juda ug nagtudlo sa mga tawo.
10Ang pagkahadlok kang Yahweh anaa sa tanang mga gingharian sa mga yuta nga nagpalibot sa Juda, aron nga dili sila makiggubat batok kang Jehoshafat.
11Nagdala ang pipila ka mga Filistihanon ug mga gasa ug plata ingon nga buhis ngadto kang Jehoshafat. Nagdala usab kaniya ang mga taga-Arabia ug mga panon, 7, 700 ka mga torong karnero ug 7, 700 ka mga kanding.
12Nahimong gamhanan kaayo si Jehoshafat. Nagpatukod siya ug mga salipdanan ug tipiganan sa mga siyudad sa Juda.
13Daghan siya ug mga kahimanan sa mga siyudad sa Juda, ug kasundalohan—kusgan, maisogon nga kalalakin-an—sa Jerusalem.
14Mao kini ang ilang mga talaan, nahan-ay sumala sa ngalan sa panimalay sa ilang mga amahan: Gikan kang Juda, ang pangulo sa liboan ka kasundalohan; si Adna ang pangulo, ug uban kaniya ang 300, 000 ka mga manggugubat nga kalalakin-an;
15sunod kaniya mao si Jehohanan ang pangulo, uban kaniya ang 280, 000 ka mga lalaki;
16sunod kaniya mao si Amasia ang anak nga lalaki ni Zicri, nga kinabubut-ong mihalad sa iyang kaugalingon aron sa pag-alagad kang Yahweh; ug uban kaniya ang 200, 000 ka mga manggugubat.
17Gikan kang Benjamin: Si Eliada ang usa ka gamhanang tawo nga maisogon, ug uban kaniya ang 200, 000 ka mga sundalo nga adunay mga udyong ug mga taming;
18sunod kaniya mao si Jehozabad, ug uban kaniya ang 180, 000 nga andam na alang sa pagpakiggubat.

19Mao kini kadtong nag-alagad sa hari, gawas niadtong gibutang sa hari sa lig-on nga mga siyudad sa tibuok Juda.