Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ia natuna Iehosafat na ia gabuna ai e lohia, bona ena goada e habadaia, Israel ituari-henina totona.
2Tuari taudia na Iuda hanuadia mai maḡudia iboudiai lalodiai e hanohodia, bona hegima oreadia na Iuda tanona ai bona Efraim hanuadia, tamana Asa e abi hanuadia, lalodiai e atodia.
3Iehova na Iehosafat ida, badina be ia na tamana ena dala gunadia ai e rakava. Ia na Baal se tahudia,
4a tamana ena Dirava e tahua, bona ena haheḡani ai e raka, dia Israel taudia edia dala ai.
5Taunabunai, Iehova ese basileia e haginia auka ia imana ai. Iuda taudia iboudiai ese heaiva ḡaudia na Iehosafat dekena e mailaidia; bena ena taḡa bona imatauraina na bada herea.
6Lalona vada e auka Iehova ena dala ai; ina danu, ia ese atai gabudia helaḡadia bona kaivakuku na Iuda tanona amo e abidia oho.
7Ena lohia laḡanina ihatoina ai ia ese ena lohia taudia, Ben-haili bona Obadia bona Sekaria bona Netanele bona Mikaia, e siaidia lao, Iuda hanuadia ai taunimanima na bae hadibadibadia totona.
8Levi taudia danu, Semaia bona Netania bona Sebadia bona Asahele bona Semiramoto bona lehonatan bona Adonia bona Tobia bona Tobadonia, na idia ida e siaidia lao; bona Levi taudia ida hahelaḡa taudia Elisama bona Iehoram danu e siaidia lao.
9Iuda ai e hahedibava; Iehova ena taravatu bukana na idia ese e abia kau, bena Iuda hanuadia iboudiai e rakadia hanai, taunimanima na e hadibalaidia lao.
10Iehova garina ese Iuda e ḡeḡea ahu basileiadia iboudiai e butudia tao; bena idia ese Iehosafat asie tuari henia.
11Filistia taudia haida ese herahia gaudia na Iehosafat dekena e mailaidia, bona silver danu, heaiva ḡaudia; Arabia taudia ese danu mamoe mamaruanedia daha-hitu sinahu-hitu bona nani mamaruanedia daha-hitu sinahu-hitu na ia dekena e mailaidia.
12Bena Iehosafat na e bada e laova. Iuda tanona ai ia ese kohoro bona kohu-habou hanuadia e haginidia;
13bona Iuda hanuadia lalodiai kohu momo e habou. Ia na mai ena tuari taudia, goada-herea taudia, Ierusalem ai.
14Ihagaudia binai, edia iduhu ta ta ai: Iuda ai daha biagudia na Adna, goada-herea taudia domaga-toi biagudia;
15bona ia - murinai lehohanan, goada-herea taudia domaga-rua gerebu-taurahani biagudia;
16bona ia murinai Amasia Sikri, Iehova isiaina ilao-henina e urava tauna ta, ia na goada-herea taudia domaga-rua biagudia.
17Beniamina ai na Eliada, goada-herea tauna ta; ena orea taudia na domaga-rua, mai edia peva bona edia kesi ida.
18Ia murinai na Iehosabad; ena orea taudia na domaga-ta gerebu-taurahani, mai edia tuari ḡaudia ida.

19Ini na hanua pavapavana ena hesiai taudia; ma haida danu be hari hanua pavapavana ese hanua mai maḡudia lalodiai vada e hanohodia taudia, Iuda tanona idoinai lalonai.