Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asa ena gabu dekenai iena natuna tau Iehosapata ese king dagi ia abia. Iehosapata ese iena goada ia habadaia, Israela do ia tuari henia totona.
2Ia ese tuari taudia ia atodia, Iuda ena hanua mai magudia ibounai lalonai idia noho hegaegae totona. Iuda tano dekenai bona Eparaima tano dekenai, iena tamana Asa ese ia abia hanuadia danu dekenai Iehosapata ese gima taudia edia orea ia atoa.
3Lohiabada be Iehosapata dekenai ia noho, badina ia be iena tamana ena dala gunadia dekenai ia raka, bona ia ese Bala dirava ia tahua lasi.
4Iehosapata ese iena tamana ena Dirava ia tahua, bona Dirava ena oda hereva ia kamonai henia. Ia ese Israela king taudia edia kara ia karaia lasi.
5Lohiabada ese Iehosapata ia durua dainai, iena basileia Iuda be ia ese ia biagua mai goada danu, bona iena taunimanima ibounai ese harihari gaudia ia dekenai idia mailaia. Unai dainai ia be mai ena kohu momo, bona taunimanima ese ia idia matauraia bada.
6Iehosapata ese mai ena kudouna ibounai danu Lohiabada ena dala ia badinaia, bona ia ese ataiai idia noho tomadiho gabudia, bona hahine dirava Asera ena kaivakuku ibounai ia kokia Iuda dekena amo.
7Ena lohia lagani namba 3 lalonai Iehosapata ese iena lohia taudia haida ia siaia lao, Iuda hanua dekenai taunimanima do idia hadibaia totona. Inai lohia taudia edia ladadia be inai: Benehaili, Obadaia, Sekaraia, Netanele, bona Mikaia.
8Idia danu be Levi taudia 9 bona hahelagaia taudia rua. Levi taudia be inai: Semaia, Netanaia, Sebadaia, Asahele, Semiramoto, Iehonatana, Adonaisa, Tobaisa, bona Tobadonaisa. Hahelagaia taudia be inai: Elisama bona Iehorama.
9Inai taudia ese Lohiabada ena Taravatu Buka idia abia lao, bona Iuda ena hanua ibounai lalonai taunimanima dekenai inai taravatu ena anina idia hadibaia.
10Iuda idia hagegea basileia ibounai ese Lohiabada dekenai idia gari bada herea, vadaeni idia ta ese Iehosapata dekenai idia tuari henia lasi.
11Pilistia taudia haida ese harihari gaudia bona siliva momo be Iehosapata dekenai idia mailaia. Arabia taudia ese danu mamoe tau 7700 bona nanigosi 7700 Iehosapata dekenai idia mailaia.
12Vadaeni Iehosapata ena siahu ia bada lao. Ia ese Iuda tano dekenai kohoro bona kohu haboua hanuadia ia haginia.
13Iuda hanua edia lalonai Iehosapata ena kohu be momo herea, bona Ierusalema dekenai tuari diba momo taudia ia atodia hegaegae.
14Inai tuari taudia, edia iduhu ta ta dekena amo be inai: Iuda dekena amo: Tuari biaguna badana, Adina. Iena tuari taudia be 300,000.
15Tuari biaguna iharuana, Iehohanana. Iena tuari taudia be 280,000.
16Tuari biaguna ihatoina, Amasaia Sikiri. Iena tuari taudia be 200,000. Amasaia ia ura bada Lohiabada ena hesiai gaukara do ia karaia.
17Beniamina dekena amo: Eliada, goada herea tauna ta. Iena tuari taudia be 200,000, mai edia peva bona edia kesi danu.
18Ia murinai be Iehosabada. Iena tuari taudia be 180,000, mai edia tuari gaudia danu.

19Inai be king Iehosapata ena hesiai taudia. Ma haida danu be unai hanua mai edia magu aukadia dekenai idia noho, Iuda tano ena kahana ibounai edia lalonai.