Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa ika-36 ka tuig sa paghari ni Asa, si Baasha, ang hari sa Israel, nagmaisogon batok sa Juda ug gitukod ang Rama, aron nga dili niya tugotan si bisan kinsa nga mobiya ug mosulod ngadto sa yuta ni Asa, ang hari sa Juda.
2Unya gidala ni Asa ang plata ug bulawan gikan sa lawak nga tipiganan sa balay ni Yahweh ug sa panimalay sa hari, ug gipadala kini ngadto kang Ben Hadad ang hari sa Aram, nga nagpuyo sa Damascus. Miingon siya,
3“Tugoti nga adunay kasabotan tali kanako ug kanimo, ingon nga anaa tali sa akong amahan ug sa imong amahan. Tan-awa, gipadad-an ko ikaw ug plata ug bulawan. Gub-a ang imong pagpakigsaad kang Baasha, ang hari sa Israel, aron nga biyaan ko niya nga mag-inusara.”
4Naminaw si Ben Hadad kang Haring Asa ug gipadala niya ang mga pangulo sa iyang kasundalohan batok sa mga siyudad sa Israel. Gisulong nila ang ljon, Dan, Abelmaim, ug ang tanang tipiganan nga mga siyudad sa Neftali.
5Nahitabo nga sa dihang nadungog kini ni Baasha, miundang siya sa pagtukod sa Rama, ug gitugotan niya nga mohunong ang bulohaton.
6Unya gidala ni Haring Asa ang tibuok Juda uban kaniya. Gidala nila ang mga bato ug mga poste sa Rama kung diin gitukod ni Baasha ang siyudad. Unya gigamit ni Haring Asa kadtong mga galamiton alang sa gambalay aron sa pagtukod sa Geba ug Mizpa.
7Nianang higayona si Hanani nga manalagna miadto kang Asa, ang hari sa Juda, ug miingon kaniya, “Tungod kay nagsalig ka lamang sa hari sa Aram, ug wala nagsalig kang Yahweh nga imong Dios, ang mga sundalo sa hari sa Aram nakaikyas gikan sa imong mga kamot.
8Dili ba ang mga taga-Etiopia ug ang mga taga-Libya usa ka dakong kasundalohan, inubanan sa hilabihan kadaghan nga mga karwahe ug mga tigkabayo? Apan, tungod kay nagsalig ka kang Yahweh, gihatagan ka niya ug kadaogan batok kanila.
9Kay ang mga mata ni Yahweh nagtan-aw sa bisan asa sa tibuok kalibotan, aron nga iyang mapakita ang iyang kaugalingon nga lig-on niadtong mga kasingkasing nga hingpit ngadto kaniya. Apan nagpakabuangbuang ka niining butanga. Sukad karon, kanunay kana nga makiggubat.”
10Unya nasuko si Asa sa propeta; gibilanggo niya siya, kay nasuko siya kaniya mahitungod niining butanga. Sa samang higayon, gidaugdaog ni Asa ang pipila ka mga tawo.
11Tan-awa, ang mga binuhatan ni Asa, gikan sa sinugdanan hangtod sa kataposan, tan-awa, nahisulat kini sa libro sa mga hari sa Juda ug sa Israel.
12Sa ika-39 ka tuig sa iyang paghari, adunay sakit ang tiil ni Asa; hilabihan ang iyang sakit. Bisan pa niana, wala siya nagpakitabang kang Yahweh, apan sa mga mananambal lamang.
13Nagpahulay si Asa uban sa iyang mga katigulangan; namatay siya sa ika-41 ka tuig sa iyang paghari.
14Gilubong nila siya sa iyang kaugalingon nga lubnganan, diin gikalot niya alang sa iyang kaugalingon didto sa siyudad ni David. Gibutang nila siya sa higdaanan nga puno sa mga pahumot ug nagkalainlaing matang sa mga pahumot nga giandam sa mga hanas nga tighimo ug pahumot. Unya nagbuhat sila ug usa ka dako nga kalayo alang sa iyang kadungganan.