Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Okpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikuɔ́nnì miɛkɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɑsɑɑ domɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ mudoò, kɛ́mɑɑ́ kuduotí kɛ́fitɛ́ Dɑmɑɑ ɛì kɛ bo pénnɛ́ kucɛ Asɑɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
2Mɛm̀mɛ kɛ̀ Asɑɑ túótɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ ndɛ̀ɛ̀ do bo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ dɛ̀ duɔ́ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɛnni-Adɑdi wèè do bo Dɑmɑɑsi ɛì kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀,
3wèe yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔɔtɛ mɛtɑummɛ̀ bɛmbɛ nɛ̀ we, bɛ yɛmbɛ̀ do mɛ̀ mɔ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ botí. Kɛ̀ dɛɛ̀ te kòo ò pɑ̃ dɛ kó dipɑ̃nnì kɛ tú wèe tɔ̃tɛ wenwe nɛ̀ Bɑsɑɑ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì mɛtɑummɛ̀, kòò tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò do mudoò.
4Kɛ̀ Bɛnni Adɑdii yie nhokpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́dɛitɛ bɛ̀ɛ̀ ni o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́pɔntɛ Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀: Iyɔ̃ɔ̃ ɛì nɛ̀ Dɑnni kpɛri, nɛ̀ Abɛdi-Mɑimmu ɛì nɛ̀ Nɛfutɑdii ɛkɛ̀ bɛ̀ do sɔrì dɛ̀ tidiitì.
5Bɑsɑɑ tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́kṹnnɛ́ kuduotí mɑrimù Dɑmɑɑ ɛì nɛ̀ mutɔ̃mmú tɛ̃mù ò do pĩ́ mmù.
6Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ íi nSudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́túótɛ́ Bɑsɑɑ do mɑɑ̀nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɑ̃́rɛ̀ Dɑmɑɑ ɛì kó kuduotí nɛ̀ dɛ kó idɛí, kòo kɔtɛ kɛ́mɑɑ́nɛ̀ Kebɑɑ ɛì nɛ̀ Misipɑɑ ɛì.
7Dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Anɑnni kɔtɛ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A mɛ̀ nyóumɛ̀ ɑ bo wɑmmúmɛ̀ mɛteèmmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kɛ kɔ̀tɛ kɛ mɛ̀ wɑnti Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛ̀mu ɑ nɔu miɛkɛ.
8Etiopii nɛ̀ Dibii dɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ do sũmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ pɛ́u, nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ ɑ̃nnɛ́ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ, ɑ wɑmmú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mɛteèmmɛ̀ ku borɛ̀.
9Ti Yiɛ̀ nKuyie nwùómmu kutenkù kumɔu kɔbɛ kɛ teénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù duɔ̀ mbɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. A dɔ̀ɔ̀ dɛyɛinkpɛrɛ ndɛ dɛɛ̀ te, kɛ́túótɛ́ yíe nnɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní yɛ miɛkɛ kɛ̀ di yó mbo mudoò miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀.
10Kɛ̀ Asɑɑ miɛkɛɛ pɛikɛ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò, kòo ò kpetínnɛ́. O miɛkɛ do pɛikɛ mɛdiɛ̀ mmɔ́mmɔmmɛ mmɛ ò nɑ̀kɛ́ tìì kpɛ́í. Dɛ mɔ̀nnì ndi Asɑɑ ketɛ́mɛ̀ kɛ́nfɛ̃́ũnko bɛnìtìbɛ̀.
11Asɑɑ dɔɔ̀rìmɛ̀, ò ketɛ́mɛ̀ nɛ̀ ò dèntɛmɛ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tɛ miɛkɛ.
12Asɑɑ do muɔkɛmu o nɑɑ̀cɛ̀i kɛ̀ dɛ̀ ncɛ̃́ɛ̃̀ o kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ diwɛínnì miɛkɛ, bɑ́ nɛ̀ o mɔmmú miɛkɛ ò í nwɑmmú mɛteèmmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kɛ́kɔtɛ bɛdòòtórìbɛ̀ borɛ̀.
13Kɛ̀ Asɑɑ kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀ o kpɑ̀tì benni sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ benni.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ kufɔ̃ti ò do keú kù Dɑfiti ɛì ku miɛkɛ, kóò dɔú ntihúúntì tibotí tibotí kó didɔ́ù kóò pe mmɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ bo nte kòò bɑ́ɑ́ pɑ̃ɑ̃kɛ mɛcɑ̃ɑ̃, kɛ́deè kɛ́tuɔ ntihúúntì tɛtì pɛ́u o kpɛ́í.