Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kí Asa kpalablea wɛ̃̀ bla síiↄ̃saide guu ↄ̃ Isailiↄ kí Baasa mↄ̀ lɛ̀lɛ Yuda bùsuwa, ↄ̃ àlɛ bĩ́ibo Lamai, kɛ́ gbɛ̃e suli bↄ ge àli gɛ̃ Yudaↄ kí Asa bùsuuo yã́i.
2Ɔ̃ kí Asa ã́nusu ń vua pↄ́ kú Dii kpɛ́ làasiuↄ sɛ̀lɛ ń pↄ́ pↄ́ kú a bɛ làasiuↄ, à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ò Sili bùsuu Bɛnadada pↄ́ lɛ́ kible Damasiwa à mɛ̀:
3Wà lɛdoũkɛ, lá ma mae ń n maeo kɛ̀ yãawa. A ã́nusu ń vuaon kɛ. Lɛdoũ pↄ́ ń vĩ ń Isailiↄ kí Baasao gboo, i gomala ń a zĩgↄ̃ↄ.
4Ɔ̃ Bɛnadada lɛdoũkɛ̀ ń Asao, à a zĩgↄ̃ↄ gbàɛ aa gɛ́ lɛ́lɛi Isaili wɛ̃́lɛↄwa. Aa Iyoni sì ń Dão ń Abɛli Bɛmaakao ń Nɛfatali bui wɛ̃́lɛ pↄ́ wì kũ̀sũa kálɛuↄ píi.
5Kɛ́ Baasa a baomà, à bĩ́iboa Lamai tò à kã́mabò ń zĩpio.
6Ɔ̃ kí Asa mↄ̀ ń Yudaↄ píi, aa Lama gbɛↄ ń lí pↄ́ Baasa lɛ́ bĩ́iboòↄ sɛ̀lɛ à gɛ̀ bĩ́ibòò Gɛbai ń Mizipao.
7Zĩbeezĩ gu'ena Anani mↄ̀ Yudaↄ kí Asa lè, a òɛ̀: Lá n sↄ̃kpàlɛ Siliↄ kíazi, ni sↄ̃kpalɛ Dii n Luazio, Siliↄ kía zĩgↄ̃ↄ pìlimaɛ.
8Etiopi ń Libiio zĩgↄ̃ↄ ń ń sↄ̃́goↄ ń sↄ̃deↄ dasi fá! Kɛ́ n sↄ̃kpàlɛ Diizi, i ń nanɛ n ↄzĩo lé?
9Asa Dii ì wɛ́tɛ dṹniazi píiɛ, kɛ́ à e gbãa kã́fĩ gbɛ̃́ pↄ́ aa ńzĩa nàɛ a ↄzĩↄnɛ. N sↄũkɛkɛ̀ɛ we fá! Za gbã waↄ zĩkannↄɛ.
10Ɔ̃ kí Asa pↄ pà gu'enapizi à aà dàkpɛu, kɛ́ aà za fɛ̃̀aàzi yã́ pↄ́ a ò yã́i. Gↄↄpi kí Asa wɛ́tɛ̃amↄ̀ gbɛ̃́ↄnɛ maamaaɛ.
11Kí Asa yãkɛaↄ ku Yudaↄ ń Isaili kíaↄ ladau za a daalɛawa e a midɛawa.
12Aà kpalablea wɛ̃̀ bla mɛ̀ndosaide guu ↄ̃ gyã aà lè a gbálaↄwa. Aà gyãpi pãsĩ, ãma i Dii kĩ́i wɛɛlɛo, sema ɛsɛdeↄ.
13Aà kpalablea wɛ̃̀ bla ń mɛ̀ndoode guu ↄ̃ à gà.
14Wà aà gɛ wùlɛ wúlɛkĩi pↄ́ wà pↄ́ gĩnana bui píi ń tulaleti bui yãalɛaↄ wìawa, ↄ̃ wà aà vĩ̀ mia pↄ́ wa yↄ̃̀ɛ̀ Davidi wɛ̃́lɛu. Wà tɛ́ zↄ̃ↄ kà, wà pↄ́piↄ kàu aà gɛ̀ kpɛlaa yã́i.