Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1पिप आसाम सासन पशो ३६ बर्सम इस्राएल ङा पिप बाशामी यहूदा कली लडाइ तोवा बाक्‍त। मिनु पिप बाशामी यहूदा ङा पिप आसा आ रागी ओव़तीक नु ग्रूतीक लां नेल्‍ल तेक्‍चा कली रामाह सहर कली बोल्‍यो सेला बाक्‍त।
2मिनु आसामी परमप्रभु यावे आ खिं नु पिप आ दरवार ङा शोंप वोइक्‍तीक रे सुन नु चांदी ग्रुंइशा, दमस्‍कस सहरम बाक्‍शो अराम ङा पिप बेन-हादाद कली सोइश्‍शा, मेको कली
3“इन आफ नु आं आफ आस दातेम गारशो खोदेंशो पा, गे नु गो यो गारस। मुल गो इन कली सुन नु चांदी सोइक्‍ताक्‍ङ। मोपतीके इस्राएल ङा पिप बाशा नु गारशो लोव़ प्रोनीन। मिनु मेकोमी आं कली पचशो लडाइ मपवल” दे लोव़ सोइक्‍ता बाक्‍त।
4मिनु बेन-हादादम पिप आसा आ लोव़ बिस्‍से बाक्‍त। मिनु मेकोमी आ लडाइ पाइब आन कप्‍तान आन कली “इस्राएल ङा सहर आन कली लडाइ तोन” दे हुकुम पवा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम इयोन सहर, दान सहर, आबेल-मैम सहर नु नाप्‍ताली आन मार मार वोइक्‍तीक सहर आन के सेल्‍मे बाक्‍त।
5मिनु बाशामी मेको लोव़ नेंशा, रामाह कली बोल्‍यो सेल्‍चा प्रोंइशा, आ गेय नेल्‍ल तेक्‍गा बाक्‍त।
6मिनु नोले पिप आसामी यहूदा ङा मुर नेल्‍ल आन कली खुप्‍शा, रामाह लाइश्‍शा, रामाह सहर ङा सेल्‍तीक फुल्‍लु नु शी नेल्‍ल कुरपाइश्‍शा लदा बाक्‍त। बाशाम मेको फुल्‍लु नु शी रामाह सहर बोल्‍यो सेल्‍चा कली मेकेर वोइश्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु पिप आसाम मेको चाक्‍शो फुल्‍लु नु शीम गेबा नु मिस्‍पा सहर आस कली बोल्‍यो सेला बाक्‍त।
7मेना परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब हानानी यहूदा ङा पिप आसा आ बाक्‍तीकेम जाक्‍शा, मेको कली “गे अराम ङा पिप कली थमा सुइक्‍तीनी नु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली थमा मसुइक्‍नी। मोपतीके इस्राएल ङा पिप आ लडाइ पाइब इन ङोंइती रे प्रोक्‍चा ताम्‍तेक्‍म।
8मार, ङोंइती एथीयेपीया लिबीया ङा लडाइ पाइबपुकी शुश मबाक्‍मा? बग्‍गी नु शारा ङोइक्‍ब हिक्ने मचाप्‍चा ङा शुश मबाक्‍मा? मेना गे परमप्रभु यावे कली थमा सुइक्‍तीनी। मिनु मेकोमी नेल्‍ल आन कली इन गुइमी गेप्‍तु। २इतिहास १४:८-१२
9परमप्रभु यावेमी सु आन थुंम थमा पा मेको नु बाक्‍बा, मेकोमी रागी नेल्‍लेम माल्‍ना माल्‍न मेको कली कोव़शा, मेको आन कली बोल्‍यो सेल्‍ब। गे अराम ङा पिप नु गारशा मरिम्‍शो पाइतीनी। मुल रे गे लडाइ पस ङा पस बाक्‍चा माल्‍नीनी” देंमाक्‍त। हितोपदेस १५:३
10मिनु परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइबम मोदेंशो लोव़ पा, आसा कली शुश गाइक्‍पदा बाक्‍त। मिनु मेको कली फ्रेंशा चोक्‍शा वोइक्‍पदा बाक्‍त। मेना पिप आसामी का निक्‍शी अरु मुर आन कली यो काइ मरिम्‍शो पवा बाक्‍त। २इतिहास १८:२६; मत्ती १४:३
11पिप आसा आ पशो, ङोंइती नु नोले ङा नेल्‍ल, मेको यहूदा नु इस्राएल ङा पिप आन इतिहास ङा किताबम ब्रेक्‍शो बाक्‍नीम।
12आसाम सासन पशो ३९ बर्स दुम्‍मेनु, आ खोइली राक्‍तीक रोइ पवा बाक्‍त। मिनु मेको रोइ शुश ठेयब दुम्‍माक्‍त। शुश रोइ पवा बाक्‍त हना यो परमप्रभु यावे आ वारच पशो कली ममाल्‍थु, ओख्‍ती ख्रेक्‍ब आन कली मला बाक्‍त।
13मिनु आसा आ सासन पशो ४१ बर्स दुम्‍मेनु मेको बेक्‍माक्‍त।
14मिनु मुरपुकीमी दाऊद आ सहरम आसामी सेल्‍पांइसीशो बेक्‍शो मुर कली वोइक्‍तीक कोठामी वोदमे बाक्‍त। मेकेर जोक्‍ब मुरुमी थम ब्रोव़शो मार मार ब्‍वाइश्‍शा ब्रोव़शो रिना पाइब घांस सेल्‍शा, मेको आ तारी वोदमे बाक्‍त। मिनु मुरपुकीम मेको पिप कली मान पचा, दे थम ठेयब मी मुइक्‍तमे बाक्‍त। २इतिहास २१:१९; येरमीया ३४:५