Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela asai ubbai ba yeletan yeletan xaafettiis; ha taarikee Israa7eela Kawotu Maxaafan de7ees. Yihudaa asai ammanettibeenna gishshau, Baabiloone biitti omoodetti biidosona.
2Koiro simmida Israa7eela asai, qeeseti, Leewatinne Beeta Maqidasiyan oottiyaageeti bantta sohotuuninne bantta katamatun uttidosona.
3Yihudaa zaretuppe, Biniyaama zaretuppe, Efireema zaretuppenne Minaase zaretuppe amaridaageeti Yerusalaamen de7idosona.
4Yihudaa na7aa Paareesa yaratuppe Utaayi Yerusalaamen uttidaageetu halaqaa. Utaayi Amihuuda na7aa; Amihuudi Omira na7aa; Omiri Imira na7aa; Imiri Baana na7aa.
5Yihudaa na7aa SHeela yaratuppe Asaayinne a naati Yerusalaamen uttidaageetu halaqata.
6Yihudaa na7aa Zaraaha yaratuppe Yi7u7eeli Yerusalaamen uttidaageetu halaqaa. Yihudaa zareti qoodin muleera usuppun xeetanne uddufun tamma.
7Biniyaama yaratu halaqati hagaappe kaallidi xaafettidosona. Halaqai Saalu Mashulaama na7aa; Mashulaami Hodaawiyaa na7aa; Hodaawee Hassanuu7a na7aa. Halaqai Yibinaayi Yirohaama na7aa. Halaqai Eeli Uzza na7aa; Uzzi Miikira na7aa. Halaqai Mashulaami SHafaaxiyaa na7aa; SHafaaxee Ra7u7eela na7aa; Ra7u7eeli Yibiniyaa na7aa. Biniyaama zareti qoodin muleera uddufun xeetanne ishatamanne usuppuna.
10Yerusalaamen de7ida qeeseti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Eti Yadaaya, Yihoyaariba, Yaakiinanne
11Xoossaa Beeta Maqidasiyan halaqatiya Azaariyaasa. Azaariyaasi Hilqqiyaa na7aa; Hilqqee Mashulaama na7aa; Mashulaami Xaadooqa na7aa; Xaadooqi Maraayoota na7aa; Maraayooti Ahixuuba na7aa.
12Harati qassi Yirohaama na7aa Adaayanne Adii7eela na7aa Ma7isaaya. Yirohaami Paashihuura na7aa; Paashihuuri Malkkiyaa na7aa. Adii7eeli Yaahizeera na7aa; Yaahizeeri Mashulaama na7aa; Mashulaami Mashilemiita na7aa; Mashilemiiti Imeera na7aa.
13Bantta so asaassi halaqatiya qeeseti issi sha7anne laappun xeetanne usuppun tamma. Hageeti Xoossaa Beeta Maqidasiyan oottanau danddayiya asata.
14Yerusalaamen de7ida Leewati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Hashshuuba na7ai SHamaa7ee Maraara yara. Hashshuubi Aziriqaama na7aa; Aziriqaami Hashaabiyaa na7aa.
15Harati qassi Baqibaqaara, Hereesha, Galaalanne Mataaniyaa. Mataanee Miika na7aa; Miiki Ziikira na7aa; Ziikiri Asaafa na7aa.
16Harati qassi Naxoofa asatu moottatun uttida Obaadiyaanne Berekiyaa. Obaadee SHamaa7iyaa na7aa; SHamaa7ee Galaala na7aa; Galaali Yidutuuna na7aa. Berekee Asa na7aa; Asi Elqqaana na7aa.
17Beeta Maqidasiyaa penggiyaa naagiyaageeti SHaaluuma, Aqquuba, Xalmmoona, Ahimaananne eta dabbota. SHaaluumi eta halaqaa.
18Ha yarati kase arggo baggaara de7iya, Kawo Penggiyaa giyo penggiyaa naagidosona. Hegaappe kase eti Leewati dunkkaaniyo wode, eta dunkkaaneta naagidosona.
19SHaaluumi Ebiyaasaafa na7aa Qore na7aa; i Qoraaha yara asa. Qoraaha yarati kase GODAA Dunkkaaniyaa naagidoogaadan, SHaaluuminne Qoraaha yara gidiya a dabboti Beeta Maqidasiyaa geliyo penggiyaa naagoosona.
20El77aazara na7ai Piinihaasi beni wode Qoraaha yaratu halaqaa; GODAI aara de7iis.

21Mashelemiyaa na7ai Zakkaariyaasi Dunkkaaniyaa geliyo penggiyaa naagiis.
22Penggiyaa naaganau doorettidaageeti muleera naa77u xeetanne tammanne naa77a; hageeti bantta moottan moottan qoodettidi xaafettidosona. Eta yaratuyyo ha aawatettaa immidaageeti Kawuwaa Daawitanne hananabaa yootiya Sameela.
23Hegaa gishshau, etinne eta naati Beeta Maqidasiyaa geliyo penggiyaa naagoosona.
24Oiddu zoozetun arggon, arshshon, huuphessaaninne tohossan issi issi penggee de7ees; he penggeta naagiyaageetikka de7oosona.
25He moottan de7iya eta dabboti laappuntta laappuntta gallassan laametti naagidi, eta maaddoosona.
26Penggiyaa naagiya oiddu halaqati Leewata; eti Xoossaa Beeta Maqidasiyaayyo, a giddo kifiletuyyoonne kifiletu giddon de7iya miishshatuyyo aawatoosona.
27Xoossaa Beeta Maqidasiyaa naagiyaageetinne qassi maallado maallado kariyaa dooyiyaageeti eta gidiyo gishshau, yan aqoosona.
28Leewatuppe amaridaageeti goinniyo wode go7ettiyo miishshatuyyo aawatoosona; he miishshata kare kessiyo wodenne soo gelissiyo wode eti qoodoosona.
29Qassi etappe issooti issooti Beeta Maqidasiyaa giddon go7ettiyo hara miishshatuyyo, liiqo xiilliyaayyo, woine eessaayyo, zaitiyaayyo, ixaanaayyoonne sawotuyyo aawatoosona.
30SHin qeesetu naatuppe issooti issooti sawuwaa likki likkidi walakkoosona.
31Qoraaha yaratuppe SHaaluuma baira na7ai Matiitee yarshshuwaa oittaa uukkiyoogau aawatees.
32Qahaata yara gidiya eta dabbotuppe amaridaageeti qassi Sambbatan Sambbatan xaraphpheezan wottiyo oittaa giigissiyo aawatettaa oiqqoosona.
33Leewatu zaretuppe amarida halaqati Beeta Maqidasiyan yexxiyaageeta. Qammikka gallassikka eti oottiyo gishshau, hara ooso oottennan, Beeta Maqidasiyaa dirssaa giddon de7iya keettatun de7oosona.
34Leewa zaretu so asaa halaqati ubbai hagaappe qommoora xaafettidaageeta; eti Yerusalaamen de7idosona.
35Gabaa7oona aawai Yi7i7eeli Gabaa7oona kataman de7iis. A keettaayee sunttai Maa7iko.
36A na7ai bairai Abddoona; a naati harati Xuura, Qiisa, Ba7aala, Neera, Nadaaba,
37Gadoora, Ahiyya, Zekeranne Miqiloota.
38Miqilooti SHim77a yeliis. Hageeti qassi Yerusalaamen de7iya bantta dabbotu matan de7idosona.

39Neeri Qiisa yeliis; Qiisi Saa7oola yeliis. Saa7ooli Yonaataana, Malkkishuu7a, Abinadaabanne Eshiba7aala yeliis.
40Yonaataana na7ai Mariiba7aala; Mariiba7aali Mikiyaasa yeliis.
41Mikiyaasa naati Pittoona, Meleka, Taree7anne Akaaza.
42Akaazi Yaa7iira yeliis. Yaa7iiri Alemeeta, Azimaaweetanne Zimira yeliis. Zimiri Mooxa yeliis;
43Mooxi Biini7a yeliis; Biini7i Rafaaya yeliis; Rafaayi El77aasa yeliis; El77aasi Axeela yeliis.
44Axeelayyo usuppun attuma naati de7oosona. Eta sunttai Aziriqaama, Bookera, Isimaa7eela, SHa7aariyaa, Obaadiyaanne Hanaana; hageeti ubbai Axeela naata.