Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I tako sav Izrailj bi izbrojen, i eto zapisani su u knjizi o carevima Izrailjevijem i Judinijem; i biše preseljeni u Vavilon za bezakonje svoje.
2A koji prije nastavahu na dostojanju svojem po gradovima svojim, Izrailjci, sveštenici, Leviti i Netineji,
3Nastavahu u Jerusalimu i od sinova Judinijeh i sinova Venijaminovijeh i od sinova Jefremovijeh i Manasijinih:
4Gutaj sin Amijuda sina Amrija, sina Imrija, sina Venija, od sinova Faresa sina Judina;
5I od sinova Silonovijeh: Asaja prvenac i sinovi njegovi;
6A od sinova Zerinijeh Jeuilo i braæe njegove šest stotina i devedeset;
7A od sinova Venijaminovijeh Saluj sin Mesulama sina Oduje, sina Asenujina,
8I Jevnija sin Jeroamov, i Ila sin Ozija sina Mahrijeva, i Mesulam sin Sefatije sina Raguila, sina Ivnijina;
9I braæe njihove po porodicama svojim devet stotina pedeset i šest; svi bjehu ljudi poglavari od porodica po domovima otaca svojih.
10A od sveštenika: Jedaja i Jojariv i Jahin,
11I Azarija sin Helkije sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitovova, starješina u domu Gospodnjem,
12I Adaja sin Jeroama sina Pashora, sina Malhijina, i Masaj sin Adila sina Jazire, sina Mesulama, sina Mesilemita, sina Imirova;
13I braæe njihove, poglavara otaèkih domova svojih, tisuæa i sedam stotina i šezdeset ljudi vrijednijeh na poslu u službi u domu Gospodnjem.
14A od Levita Semaja sin Asuva, sina Azrikama, sina Asavijina, izmeðu sinova Merarijevih;
15I Vakvakar i Eres i Galal i Matanija, sin Mihe sina Zihrija, sina Asafova;
16I Ovadija sin Semaje sina Galala, sina Jedutunova, i Varahija sin Ase sina Elkanina, koji stanovaše u selima Netofatskim.
17I vratari: Salum i Akuv i Talmon i Ahiman, i braæa njihova; a Salum bješe poglavar.
18On do sada bijaše na vratima carskim k istoku; to bijahu vratari po èetama sinova Levijevih.

19A Salum sin Koreja sina Evijasafa, sina Korejeva, i braæa njegova od doma oca njegova, sinovi Korejevi, u poslu službenom èuvahu pragove kod šatora, kao što oci njihovi u okolu Gospodnjem èuvahu ulazak;
20A nad njima bješe starješina Fines sin Eleazarov, i Gospod bijaše s njim.
21Zaharija sin Meselemijin bijaše vratar na vratima šatora od sastanka.
22Svijeh ovijeh izabranijeh za vratare na pragovima bijaše dvjesta i dvanaest; biše popisani po selima svojim; David i Samuilo vidjelac postaviše ih radi vjernosti njihove,
23Da oni i sinovi njihovi èuvaju stražu na vratima doma Gospodnjega, doma od šatora.
24Na èetiri strane bijahu vratari: na istoku, na zapadu, na jugu i na sjeveru.
25I braæa njihova po selima svojim dolažahu svakih sedam dana za svoje vrijeme da su s njima.
26Jer u službi bijahu svagda èetiri prva vratara, Levita, i bijahu postavljeni nad klijetima i nad riznicama doma Božijega;
27I oko doma Božijega noæivahu, jer na njima bijaše straža i dužni bijahu otvorati svako jutro.
28I neki od njih bijahu nad posuðem službenijem, jer ga na broj unošahu i na broj iznošahu.
29A neki od njih bijahu postavljeni nad drugim stvarima i nad svijem stvarima posveæenijem, nad brašnom i vinom i uljem i kadom i mirisima.
30A neki sinovi sveštenièki gotovljahu mast od tijeh mirisa.
31A Matatija izmeðu Levita, prvenac Salumov od porodice Korejeve, bijaše nad stvarima koje se peku u tavi.
32A izmeðu sinova Katovijeh, braæe njihove, bijahu neki nad hljebom postavljenijem, gotoveæi ga svake subote.
33Izmeðu njih bijahu i pjevaèi poglavari domova otaèkih meðu Levitima, koji stanovahu po klijetima bez drugoga posla, jer dan i noæ bijahu u svom poslu.
34To su poglavari domova otaèkih meðu Levitima, po porodicama svojim, poglavari, i življahu u Jerusalimu.
35A u Gavaonu stanovaše Jehilo otac Gavaonu; a ime ženi njegovoj bješe Maha;
36A sin mu prvenac bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nir i Nadav,

37I Gedor, i Ahijo i Zaharija i Miklot;
38A Miklot rodi Simeama; i oni nastavahu prema braæi svojoj u Jerusalimu s braæom svojom.
39A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.
40A sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu.
41A sinovi Mišini bjehu: Fiton i Meleh i Tareja.
42A Ahaz rodi Jaru; a Jara rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija; a Zimrije rodi Mosu;
43A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Refaja, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.
44Asilo pak imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija i Ovadija i Anan. To su sinovi Asilovi.