Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wà Isailiↄ tↄ́ dà Isaili kíaↄ ladau ḿpiiɛ. Wà Yudaↄ kũ̀kũ tàńnↄ Babɛli, kɛ́ aa bↄ̀ Lua kpɛ yã́i.
2Sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń Lua ua zĩkɛnaↄ ń Isaili kĩniↄ mɛ́ ɛ̀a sù ń bùsuu ń ń wɛ̃́lɛↄ guuo káau.
3Yuda buiↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ ń Ɛflaiũ buiↄ ń Manase bui pↄ́ sù Yelusalɛũↄn kɛ:
4Amihudu nɛ́ Utai, Ɔmɛli tↄũna, Imɛli sĩ́wɛna, Bani sↄ̃kpaɛ mɛ́ Yuda nɛ́ Pɛlɛzi buiↄ dↄaana ũ.
5Asaia ń a dãunaↄ mɛ́ Yuda nɛ́ Sɛla buiↄ dↄaanaↄ ũ.
6Yeuɛli mɛ́ Yuda nɛ́ Zela buiↄ dↄaana ũ. Yuda buipiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń basiiↄ̃kwioɛ (690).
7Mɛsulaũ nɛ́ Salu, Odavia tↄũna, Asenua sĩ́wɛna mɛ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ dↄaana ũ
8ń Yeloaũ nɛ́ Ibinɛiao ń Uzi nɛ́ Ela, Mikeli tↄũnao ń Sefatia nɛ́ Mɛsulaũ, Leuɛli tↄũna, Ibinia sĩ́wɛnao.
9Bɛ̃yãmɛɛ bui pↄ́ wà ń tↄ́ dàlauↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa síiↄ̃ ń basoplakwi ń soolooɛ (956). Uabeleↄnɛ ḿpii.
10Yedaia ń Yoialibuo ń Yakɛ̃o mɛ́ sa'onaↄ dↄaanaↄ ũ
11ń Lua kpɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄ Azalia, Ilikia nɛ́, Mɛsulaũ tↄũna, Zadoki sĩ́wɛna, Mɛlaio sↄ̃kpaɛ, Aitubu sĩsĩo
12ń Yeloaũ nɛ́ Adaia, Pasuu tↄũna, Malakia sĩ́wɛnao ń Adiɛli nɛ́ Maasai, Yazela tↄũna, Mɛsulaũ sĩ́wɛna, Mɛsilemi sↄ̃kpaɛ, Imɛɛ sĩsĩo.
13Sa'on uabeleↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa swaaↄ̃ ń baswaaↄ̃oɛ (1.760). Gↄ̃sa gbãaↄnɛ, Lua ua zĩkɛnaↄnɛ.
14Mɛlali bui Asubu nɛ́ Semaia, Azikaũ tↄũna, Asabia sĩ́wɛna mɛ́ Levii buiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ
15ń Bakebakaao ń Ɛlɛsio ń Galalio ń Mika nɛ́ Matania, Zikeli tↄũna, Bɛlɛkia sĩ́wɛnao
16ń Semaia nɛ́ Obadia, Galali tↄũna, Yedutu sĩ́wɛnao ń Asa nɛ́ Bɛlɛkia, Ɛlikana pↄ́ kú Nɛtofa tↄũnao.
17Bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ tↄ́n kɛ: Saluũ, Akubu, Talemↄ, Aimani ń ń gbɛ̃́ↄ. Saluũ mɛ́ ń gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
18Ɔ̃mɛ ìↄ Kí Bĩ́ibↄlɛ pↄ́ kú gukpɛ oi dↄ̃́a e ń a gbão. Gbɛ̃́piↄ mɛ́ Levii buiↄ fã́ani bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ũ.

19Kole nɛ́ Saluũ, Abiasafa tↄũna, Kole sĩ́wɛna ń a gbɛ̃́ Kole buiↄ mɛ́ Lua kpɛ́ kpɛɛlɛ dↄ̃̀anaↄ ũ lá ń deziↄ dɛ Dii bòo bↄlɛdↄ̃anaↄ ũ yãawa.
20Ɛleazaa nɛ́ Finɛasi mɛ́ ń dↄaana ũ gↄↄ bee, mɛ́ Dii kuaànↄ.
21Mɛsɛlɛmia nɛ́ Zakali mɛ́ Kpaaũkpɛ bĩ́ibↄlɛdↄ̃ana ũ.
22Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń sɛ́ bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ũↄ píi gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń kuɛplaoɛ (212). An tↄ́ↄ ku taalau ń wɛ̃́lɛↄ guu. Davidi ń gu'ena Samuɛlio mɛ́ zĩ gbiapi dà ń deziↄnɛ.
23Ampiↄ ń ń buiↄ mɛ́ Dii ua bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ũ.
24Aaìↄ zɛzɛa kpɛ́pi gola síiↄ̃ↄwa, gukpɛ, bɛ'aɛ, gugbãntoo ń gɛↄmidↄkĩio.
25Zĩeↄ an gbɛ̃́ pↄ́ aa ku wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛoↄ ìↄ mↄ zĩkɛińnↄ gↄↄ soplapla.
26Zĩpiá bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn síiↄ̃piↄ yã́ɛ. Levii buipiↄ mɛ́ ì Lua ua kpɛ́nɛↄ ń a làasiↄ dↄ̃́a.
27Aaì zɛzɛ lia Lua uai gwã́, aaìↄ dↄ̃́a. Ampiↄ mɛ́ aaìↄ a zɛ́ kili kũa, aaìↄ wɛ̃ lá gu lɛ́ dↄ.
28An gbɛ̃eↄ ìↄ laaidↄ Lua ua zĩkɛbↄↄwa. Tó wà gɛ̃̀ò ge tó wà bↄ̀ò, aamɛ aaìↄ nao.
29Wà ń gbɛ̃eↄ dìlɛ aaↄ laaidↄ Lua kpɛ́ kpɛɛlɛ pↄ́ↄ ń a zĩkɛbↄↄwa ń pↄ́wɛntio ń vɛ̃ɛo ń nísio ń tulaletio ń pↄ́ gĩnanaↄ.
30Sa'onaeↄ mɛ́ aaì pↄ́ gĩnanapiↄ yãalɛkↄ̃u.
31Pɛ̃ɛkɛa mɛ́ Levii nɛ́ Kole bui Saluũ nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Matitia zĩ ũ.
32Aà gbɛ̃́ Kole buieↄ mɛ́ aaìↄ pɛ̃ɛ pↄ́ wì kálɛ dↄ̀ↄdↄↄ kã́mabogↄↄzĩ kɛ.
33Levii bui uabele lɛ̀sinaↄ mɛ́ aaìↄ ku Lua ua kpɛ́nɛↄ guu. Wìli zĩ pãle danɛ́o, asa aaìↄ ń zĩ kɛ fãanɛ ń gwãasĩnaoɛ.
34Ampiↄ mɛ́ Levii bui uabele pↄ́ kú Yelusalɛũↄ ũ, gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ wà ń tↄ́ dàlauↄ ũ.
35Yeiɛli mɛ́ Gabaↄ̃ↄ kàlɛ, ↄ̃ a ku we. Aà na tↄ́n Maaka.
36Aà yoan Abedↄ̃ ũ. A gbɛa Zuu, Kisi, Baali, Nɛɛ, Nadabu,

37Gedoo, Ahio, Zakali
38ń Simɛa mae Mikeloo. Aa kú ń gbɛ̃́ↄ saɛ Yelusalɛũɛ.
39Nɛɛ Kisi ì, Kisi Saulu ì, Saulu Yonatãa ì ń Malakisuao ń Abinadabuo ń Isibosɛo.
40Yonatãa mɛ́ Mika mae Mɛfibosɛ ì.
41Mikapi nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Pitↄ̃, Mɛlɛki, Talea ń Aazao.
42Aaza Yada ì, Yala Alemɛ ì ń Azemavɛo ń Zimlio. Zimli Mↄza ì,
43Mↄza Binɛa ì, Binɛa Lefaia ì, Lefaia Ɛlasa ì, Ɛlasa Aseli ì.
44Aseli nɛgↄ̃ɛ ì sooloɛ. An tↄ́n kɛ: Azikaũ, Bokelu, Isimaɛla, Sealia, Obadia ń Ananio. Aseli nɛgↄ̃ɛↄn we píi.