Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alle Israelitter blev indført i Slægtebøger og findes optegnede i Israels Kongers Bog. Men Juda blev ført i Landflygtighed til Babel for sin Utroskabs Skyld.
2De tidligere Indbyggere, som levede på deres Ejendom i deres Byer: Israel*, Præsterne, Levitterne og Tempeltrællene. { *dvs. Lægfolket. }
3I Jerusalem boede af Judæere, Benjaminitter, Efraimitter og Manassitter følgende.
4Af Judæerne: Utaj, en Søn af Ammihud, en Søn af Omri, en Søn af Imri, en Søn af Bani, en af Judas Søn Perez' Sønner.
5Af Sjelanitterne: Den førstefødte Asaja og hans Sønner.
6Af Zeraitterne: Je'uel og deres Brødre, 690.
7Af Benjaminitterne: Sallu, en Søn af Mesjullam, en Søn af Hodavja, en Søn af Hassenua;
8Jibneja, en Søn af Jeroham; Ela, en Søn af Mikris Søn Uzzi; Mesjullam, en Søn af Sjefatja, en Søn af Re'uel, en Søn af Jibneja;
9desuden deres Brødre efter deres Slægter, 956. Alle disse Mænd var Overhoveder for deres Fædrenehuse.
10Af Præsterne: Jedaja, Jojarib, Jakin,
11Azarja, en Søn af Hilkija, en Søn af Mesjullam, en Søn af Zadok, en Søn af Merajot, en Søn af Ahitub, Øversten over Guds Hus;
12Adaja, en Søn af Jeroham, en Søn af Pasjhur, en Søn af Malkija; Masaj, en Søn af Adiel, en Søn at Jazera, en Søn af Mesjullam, en Søn af Mesjillemit, en Søn af Immer;
13desuden deres Brødre, Overhovederne for deres Fædrenehuse, 1.760, dygtige Mænd til Tjenesten i Guds Hus.
14Af Levitterne: Sjemaja, en Søn af Hassjub, en Søn at Azrikam, en Søn af Hasjabja af Meraritterne,
15Bakbakkar, Heresj, Galal, Mattanja en Søn af Mika, en Søn af Zikri, en Søn af Asaf,
16Obadja, en Søn af Sjemaja, en Søn af Galal, en Søn af Jedutun, og Berekja, en Søn af Asa, en Søn af Elkana, som boede i Netofatitternes Landsbyer.
17Dørvogterne: Sjallum, Akkub, Talmon og Ahiman og deres Brødre; Sjallum var Overhovedet
18og har endnu sin Plads ved Kongeporten mod Øst. Det var Dørvogterne i Levitternes Lejre.

19Sjallum, en Søn af Kore, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Kora, og hans Brødre af hans Fædrenehus, Koraitterne, havde Vagttjenesten ved Teltets Tærskler; deres Fædre havde nemlig holdt Vagt ved Indgangen til HERRENS Lejr;
20Pinehas, Eleazars Søn - HERREN være med ham! - var fordum deres Øverste;
21Mesjelemjas Søn Zekarja var Dørvogter ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
22Tilsammen udgjorde de, der var udvalgt til at holde Vagt ved Tærsklerne, 212. De indførtes i de res Slægtebøger i deres Landsbyer. David og Seeren Samuel indsatte dem i deres Embede;
23de og deres Sønner holdt Vagt ved Portene til HERRENS Hus, Teltboligen.
24Dørvogterne stod mod alle fire Verdenshjørner, mod Øst, Vest, Nord og Syd,
25og deres Brødre i deres Landsbyer skulde fra Tid til anden, syv Dage ad Gangen, møde for at stå dem bi;
26thi hine fire Øverster for Dørvogterne gjorde stadig Tjeneste. Det var Levitterne. Fremdeles havde de Tilsyn med Kamrene og Forrådsrummene i Guds Hus,
27og de overnattede rundt omkring Guds Hus, thi de havde det Hverv at holde Vagt, og de skulde lukke op hver Morgen.
28Nogle af dem havde Tilsyn med de til Tjenesten hørende Ting og talte dem, både når de gemte dem hen, og når de tog dem frem.
29Andre var sat til at føre Tilsyn med Tingene, alle de hellige Ting, og med Hvedemelet, Vinen, Olien, Røgelsen og de vellugtende Stoffer.
30Nogle af Præsternes Sønner lavede Salven af de vellugtende Stoffer.
31En af Levitterne, Mattitja, Koraitten Sjallums førstefødte Søn. havde det Hverv at tillave Bagværket.
32Nogle af deres Brødre Kehatitterne havde Tilsyn med Skuebrødene og skulde lægge dem til Rette hver Sabbat.
33...* Det var Sangerne, Overhovederne for Levitternes Fædrenehuse. De opholdt sig i Kamrene, fri for anden Gerning, da de havde Tjeneste Dag og Nat. { *her manglet der noget i Teksten. }
34Det var Overhovederne for Levitternes Fædrenehuse, Overhoveder efter deres Slægter. De boede i Jerusalem.
35I Gibeon boede Je'uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma'aka;
36hans førstefødte Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba'al, Ner, Nadab,

37Gedor, Ajo, Zekarja og Miklot.
38Miklot avlede Sjim'am. Også de boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem.
39Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba'al.
40Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika.
41Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta'rea og Ahaz.
42Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og Zimri. Zimri avlede Moza.
43Moza avlede Bin'a, hans Søn var Refaja, hans Søn El'asa, hans Søn Azel.
44Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru, Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; det var Azels Sønner.