Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe I

Yudaya Mangɛe I 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayilakae xilie birin sɛbɛxi Isirayila mangɛe xa buki nde kui.
2Yuda bɔnsɔɛ nu bara siga konyiya kui Babilɔn bɔxi ma e xa yanfanteya xa fe ra. Naxee singe gbilen sabatide e xɔnyi Isirayila bɔxi ma, e findi Isirayila sɛrɛxɛdubɛe, Lewikae, nun mixie nan na, naxee walima Ala xa hɔrɔmɔbanxi kui.
3Yuda bɔnsɔɛ, Bunyamin bɔnsɔɛ, Efirami bɔnsɔɛ, nun Manasi bɔnsɔɛ mixi ndee naxa sabati Darisalamu.
4Yuda bɔnsɔɛ xa mixi, naxee sabati Darisalamu, findi Utayi nan na, Amixudi xa di, Omeri xa di, Imiri xa di, Bani xa di, Peresi xa di, Yuda xa di.
5Siloka naxee sabati naa, nee findi Asaya nan na, di singe, nun a xa die.
6Sera xa di naxee sabati naa, nee findi Yuwɛli, nun a ngaxakerenyie nan na, mixi kɛmɛ senni, mixi tongo solomanaani.
7Bunyamin xa di naxee sabati naa, nee nan ya: Mesulama xa di Salu, Hasɛnuwa xa di, Hodafiya xa di,
8a nun Yeroxama xa di Yibineya, a nun Usi xa di Ela, Mikiri xa di, a nun Sɛfataya xa di Mesulama, Reyuweli xa di, Yibiniya xa di,
9a nun e ngaxakerenyie e xabilɛ ki ma, mixi kɛmɛ solomanaani, mixi tongo suuli nun senni.
10Sɛrɛxɛdubɛ naxee sabatixi Darisalamu, nee nan ya: Yɛdaya, Yehoyaribu, Yakin,
11Xilikiya xa di Asaraya, Mesulama xa di, Sadɔki xa di, Merayoti xa di, Axituba xa di, naxan findi Ala xa hɔrɔmɔbanxi wali xunyi ra,
12Yeroxama xa di Adaya, Pasura xa di, Malakiya xa di, Masayi xa di, Adiyeli xa di, Yasera xa di, Mesulama xa di, Mesilemiti xa di, Imeri xa di,
13a nun e ngaxakerenyie, e denbaya xunyie, mixi wulu keren, kɛmɛ solofere tongo senni. E birin findi kuntigie nan na, naxee walima Ala xa hɔrɔmɔbanxi kui.
14Lewi bɔnsɔɛ mixi naxee sabatixi Darisalamu, nee nan ya: Xasubu xa di Semaya, Asirikama xa di, Xasabiya xa di, Merarika,
15a nun Bakibakari, Xeresi, Galali, Mataniya, Mika xa di, Sikiri xa di, Asafi xa di,
16a nun Semaya xa di Abadiyasi, Galali xa di, Yedutun xa di, a nun Asa xa di Berekiya, Elekana xa di, naxan sabatixi Netofakae xa taae kui.
17Ala xa hɔrɔmɔbanxi naadɛ makantɛe nan ya: Salumu, naxan findi e xunyi ra, Akubu, Talamɔn, Aximan, a nun e ngaxakerenyie.
18Salumu bɔnsɔɛ nan naadɛ makanta wali rabafe han to hɔrɔmɔbanxi sogetede biri ra. Naadɛ naxan xili «Mangɛ naadɛ.» E benbae findi nɛ naadɛ makantɛe ra Lewikae bɛ.

19Salumu, Kore xa di, Ebiyasafi xa di, Kora xa di, a nun a ngaxakerenyi naxee findi naadɛ makantɛe ra, naxa Alatala xa hɔrɔmɔlingira kanta alɔ e babae singe a raba ki naxɛ.
20Finexasi, Eleyasari xa di, nu findixi naadɛ makantɛe xunyi nan na. Alatala nu na a sɛɛti ma.
21Meselemiya xa di Sakari nu bara findi Kiri Banxi Naralande naadɛ makantɛ ra.
22Mixi kɛmɛ firin, fu nun firin nu bara sugandi na wali rabade. E xili birin sɛbɛxi a nun taa xilie e sabatixi dɛnnaxɛ. Dawuda nun Annabi Samuweli nu bara na wali so e yi ra.
23E tan nun e xa die naxa Alatala xa hɔrɔmɔlingira naadɛe kanta.
24Naadɛ makantɛ ndee nu tixi sogetede, sogegorode, kɔɔla, nun yirefanyi ma.
25E ngaxakerenyi naxee nu na taae kui, e nu fama e malide xi solofere bun ma.
26Naadɛ makantɛ kuntigie Lewikae, naxa yiree kanta Ala xa hɔrɔmɔbanxi kui naafuli nu ragataxi dɛnnaxɛ.
27E nu xima Ala xa hɔrɔmɔbanxi rabilinyi nɛ alako e xa mɛnni makanta, a nun e xa naadɛe rabi gɛɛsɛgɛ.
28Lewika ndee nu yirabasee ragatama, e nu e ramini lɔxɔ yo lɔxɔ, e man nu e kɔnti.
29Booree nu yirabasee ragata, naxee nu na yire sɛniyɛnxi, a nun farin, wɛni, ture, surayi, nun se ɲɔxunmɛe.
30Sɛrɛxɛdubɛe xa die nu labundɛe masunbu.
31Salumu xa di Matitiya Lewika, naxan keli Kora xabilɛ ya ma, nu taami ganma naxan nu bama sɛrɛxɛ ra.
32E ngaxakerenyi ndee, Kehati bɔnsɔɛ ya ma, nu taami dɔxɔma teebili ra malabui lɔxɔɛ birin.
33Bɛɛtiba naxee findi Lewi xabilɛe xunyie ra, nu sabatixi Ala xa hɔrɔmɔbanxi yigiyadee kui. Wali gbɛtɛ yo mu nu na e yi ra, barima e findi wali birin xunyi nan na. E nu walima kɔɛ nun yanyi.
34Lewi xabilɛe xunyie nan na ki, naxee sabatixi Darisalamu.
35Gabayon baba Yeyiyeli nu sabatixi Gabayon taa nan kui. A xa ginɛ xili Maaka.
36A xa di nan ya: Abadon, a xa di singe, Suru, Kisu, Bali, Neri, Nadabo,

37Gedori, Axiyo, Sakari, nun Mikiloti.
38Mikiloti naxa Simeyami sɔtɔ. E nu sabatixi e ngaxakerenyie fɛ ma Darisalamu.
39Neri naxa Kisu sɔtɔ. Kisu naxa Sɔlu sɔtɔ. Sɔlu xa die nan ya: Yonatan, Malakisuwa, Abinadabo, nun Esibaali.
40Yonatan naxa Meribaali sɔtɔ. Meribaali naxa Mike sɔtɔ.
41Mike xa die nan ya: Piton, Meleki, Tareya, nun Axasi.
42Axasi naxa Yara sɔtɔ. Yara xa die nan ya: Alemeti, Asamafeti, nun Simiri. Simiri naxa Mosa sɔtɔ. Mosa naxa Bineya sɔtɔ.
43Bineya naxa Rɛfaya sɔtɔ. Rɛfaya naxa Eleyasa sɔtɔ. Eleyasa naxa Aseli sɔtɔ.
44Aseli xa di senni nan ya: Asirikama, Bokeru, Sumayila, Seyaraya, Abadiyasi, nun Xanan. Aseli xa die nan na ki.