Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Bɑndun Gɑri I

Bɑndun Gɑri I 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɑ Isirelibɑ kpuron yĩsɑ yoruɑ ben gɑri gɑrin tireru sɔɔ nge mɛ bɑ kɑ swĩinɛ, bwese kɛrɑ kɑ bwese kɛrɑ. N deemɑ bɑ Yudɑbɑ kpuro yoru mwɑ bɑ kɑ dɑ Bɑbiloniɔ kɔ̃sɑ ye bɑ kuɑn sɔ̃.
2Be bɑ gbiɑ bɑ sinɑ ben tem wusu sɔɔ, berɑ Isirelibɑ kɑ yɑ̃ku kowobu kɑ Lefibɑ kɑ sere Nɛtinibɑ.
3Be bɑ nɑ bɑ sinɑ Yerusɑlɛmuɔ, berɑ Yudɑn bweseru kɑ Bɛnyɑmɛɛn bweseru kɑ Efɑrɑimugiru kɑ Mɑnɑsegiru.
4Kɑ sere Utɑi wi u wɑ̃ɑ Yudɑn bwese kɛrɑ sɔɔ. U sɑ̃ɑwɑ Amihudun bii. Amihudu wi, u sɑ̃ɑwɑ Omirin bii, Imirin debubu, Bɑnin sikɑdobu, Perɛsin bwese kɛrɑ sɔɔ.
5Silonigibun bwese kɛrɑ sɔɔrɑ Asɑyɑ u wɑ̃ɑ kɑ win bibu. Asɑyɑ wiyɑ u sɑ̃ɑ win bii gbiikoo.
6Serɑkin bwese kɛrɑ sɔɔrɑ Yewɛli kɑ wigibu bɑ wɑ̃ɑ. Ben geerɑ sɑ̃ɑwɑ nɑtɑ kɑ wɛnɛ kɑ wɔkuru (690).
7Be bɑ wɑ̃ɑ Bɛnyɑmɛɛn bwese kɛrɑ sɔɔ, berɑ Sɑlu, Mɛsulɑmun bii, Hodɑfiɑn debubu, Asenuɑn sikɑdobu,
8kɑ Yibinɛɑ, Yorɑmun bii, kɑ Elɑ, Usin bii, Mikirin debubu kɑ Mɛsulɑmu, Sefɑtiɑn bii, Rewɛlin debubu, Yibiniɑn sikɑdobu, kɑ sere ben tɔmbu gɑbu.
9Tɔn be kpurowɑ bɑ sɑ̃ɑ wirugibu ben yɛnusɔ nge mɛ bɑ kɑ swĩinɛ. Ben geerɑ sɑ̃ɑwɑ nɛnɛ kɑ wunɔbu kɑ weerɑɑkuru kɑ nɔɔbɑ tiɑ (956).
10Be bɑ sɑ̃ɑ yɑ̃ku kowobu, berɑ Yedɑyɑ kɑ Yoyɑribu kɑ Yɑkini,
11kɑ Asɑriɑ. Win sikɑdobɑrɑ Hilikiyɑ kɑ Mɛsulɑmu kɑ Sɑdɔku kɑ Mɛrɑyɔtu kɑ sere Akitubu wi u sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun wirugii.
12Adɑyɑ u mɑɑ sɑ̃ɑ yɑ̃ku kowo. Win sikɑdobɑrɑ Yerohɑmu kɑ Pɑsuri kɑ Mɑɑkiyɑ kɑ Mɑsɑi kɑ Adiɛli kɑ Yɑsisiɑ kɑ Mɛsulɑmu kɑ Mɛsilemiti kɑ Imɛri.
13Be kɑ begii be bɑ sɑ̃ɑ wirugibu ben yɛnusɔ, ben geerɑ sɑ̃ɑwɑ tɔmbu nɔrɔbu kɑ nɑtɑ kɑ wunɔbu kɑ wɑtɑ (1.760). Be kpuro bɑ sɑ̃ɑwɑ wɔrugɔbɑ. Berɑ bɑ rɑ sɔmburu ko Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
14Semɑyɑ u sɑ̃ɑwɑ Lefi. Win sikɑdobɑ wee, nge mɛ bɑ kɑ swĩinɛ. Berɑ Hɑsubu kɑ Asirikɑmu kɑ sere Hɑsɑbiɑ, Mɛrɑrin bwese kɛrɑ sɔɔ.
15Be bɑ mɑɑ sɑ̃ɑ Lefibɑ, berɑ Bɑkibɑkɑɑ kɑ Herɛsi kɑ Gɑlɑli kɑ Mɑtɑniɑ. Mɑtɑniɑ win sikɑdobɑrɑ Misee kɑ Sikiri kɑ Asɑfu.
16Abudiɑsin tii u sɑ̃ɑ wɑ Lefi. Win sikɑdobɑrɑ Semɑyɑ kɑ Gɑlɑli kɑ Yedutum. Berekiɑ, Asɑn bii, Ɛlikɑnɑn debubu wi u wɑ̃ɑ Nɛtofɑgibun temɔ, u mɑɑ sɑ̃ɑwɑ Lefi.
17Be bɑ sɑ̃ɑ kɔnnɔ kɔ̃sobu, berɑ Sɑlumu kɑ Akubu kɑ Tɑlumɔɔ, kɑ Ahimɑni kɑ begibu. Sɑlumuwɑ u sɑ̃ɑ ben wirugii.
18Wiyɑ u rɑ n wɑ̃ɑ sinɑ bokon kɔnnɔwɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ sere kɑ gisɔ. Be bɑ sɑ̃ɑ kɔnnɔ kɔ̃sobu Lefin bweseru sɔɔ, berɑ mi.

19Sɑlumu, Koren bii, Abiɑsɑfun debubu, Koren sikɑdobu kɑ wigii be bɑ tie, berɑ bɑ rɑ Yinni Gusunɔn kuu bekurugirun kɔnnɔ kɔ̃su. Ben sikɑdobɑrɑ bɑ rɑ rɑɑ sɔmbu te ko.
20Finɛɛsi, Eleɑsɑɑn biiwɑ u sɑ̃ɑ ben wirugii. Mɑ Yinni Gusunɔ u wɑ̃ɑ kɑ wi.
21Sɑkɑri, Mɛselemiɑn biiwɑ u rɑ kuu bekurugii ten kɔnnɔ kɔ̃su.
22Be kpuron geerɑ sɑ̃ɑwɑ mi goobu kɑ wɔkurɑ yiru (212). Berɑ bɑ rɑ kɔnnɔsu kɔ̃su. Ben yĩsɑ bɑ mɑɑ doke tireru sɔɔ kɑ ben wusu. Dɑfidi kɑ Gusunɔn sɔmɔ Sɑmuɛliwɑ bɑ bu sɔmbu te nɔmu sɔndiɑ.
23Be kɑ ben bibun bweserɑ bɑ rɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yee ten kɔnnɔ si kɔ̃su.
24Be bɑ sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔ si kɔ̃su mi, bɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ berɑ kɑ berɑ, sɔ̃ɔ yɑri yerɔ kɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ, kɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geuɔ kɑ yen nɔm dwɑrɔ.
25Begibu gɑbu bɑ rɑ nɛ ben mi sɑɑ ben wusun di bu kɑ bu sinɑ mi ɑlusumɑ tiɑ.
26Kɔnnɔ kɔ̃sobun wirugibu nnɛ be, bɑ sɑ̃ɑwɑ Lefibɑ. Bɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ ben sɔmburu sɔɔ bɑɑdommɑ. Berɑ bɑ rɑ mɑɑ sɑ̃ɑ yerun dii sɔsu kɑ sɑ̃ɑ yee ten ɑrumɑni kɔ̃su.
27Bɑ rɑ kpunɛwɑ bu kɑ sɑ̃ɑ yee te sikerenɑ. Yɑm mù n sɑ̃rɑ, kpɑ bu ten kɔnnɔsu wukiɑ.
28Kɔnnɔ kɔ̃so ben gɑbɑ bɑ rɑ yɑ̃kurun dendi yɑ̃nu kɔ̃su. Bɑ rɑ nu gɑriwɑ bɑ̀ n nu yɑrɑmɔ. Kpɑ bu mɑɑ nu gɑri bɑ̀ n nu duusiɑmɔ.
29Ben gɑbɑ bɑ rɑ mɑɑ sɑ̃ɑ yerun dendi yɑ̃ɑ ni nu tie kɔ̃su kɑ sere mɑɑ som kɑ tɑm kɑ gum kɑ turɑre ye bɑ rɑ dɔ̃ɔ doke kɑ mɑɑ turɑre nubu durorugiɑ.
30Yɑ̃ku kowobɑ bɑ rɑ turɑre nubu durorugiɑ ye ko.
31Lefi ben turo, Mɑtitiɑ, Sɑlumun bii gbiikoo, Koren bweseru sɔɔ, wiyɑ u rɑ kirɑnu wɔ̃.
32Wigibu gɑbu Kehɑtin bweseru sɔɔ, berɑ bɑ rɑ tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugiru bɑɑteren pɛ̃ɛ ko, ye bɑ rɑ Yinni Gusunɔ yiiye.
33Berɑ bɑ sɑ̃ɑ Lefibɑn yɛnu yɛ̃robu. Berɑ bɑ rɑ mɑɑ wom kowobu kpɑre. Bɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ sɑ̃ɑ yerun dinu gɑnu sɔɔ. Bɑ ku rɑ mɑɑ sɔmɑ gɑɑ ko, yèn sɔ̃ bɑ rɑ n sɔmburu mɔ̀ sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru.
34Berɑ bɑ sɑ̃ɑ Lefibɑn yɛnu yɛ̃robu nge mɛ bɑ kɑ swĩinɛ. Be, bɑ wɑ̃ɑwɑ Yerusɑlɛmuɔ.
35Yeyɛli wi u Gɑbɑoni swĩi, u wɑ̃ɑwɑ Gɑbɑoniɔ. Win kurɔn yĩsirɑ Mɑɑkɑ.
36Win bii gbiikoowɑ Abudoni. Be bɑ mɑɑ tie, berɑ Suri kɑ Kisi kɑ Bɑɑli kɑ Nɛri kɑ Nɑdɑbu,

37kɑ Gedori kɑ Akiyo kɑ Sɑkɑri kɑ sere Mikoloti.
38Mikoloti wiyɑ u Simɛɑmu mɑrɑ. Be kpuro bɑ wɑ̃ɑwɑ Yerusɑlɛmuɔ begibun bɔkuɔ.
39Nɛriwɑ u Kisi mɑrɑ. Mɑ Kisi u Sɔɔlu mɑrɑ. Mɑ Sɔɔlu u Yonɑtɑm mɑrɑ kɑ Mɑɑkisuɑ kɑ Abinɑdɑbu kɑ sere Ɛsibɑɑli.
40Yonɑtɑmwɑ u Mɛribu Bɑɑli mɑrɑ. Mɑ Mɛribu Bɑɑli u mɑɑ Misee mɑrɑ.
41Miseen bibɑ Pitoni kɑ Mɛlɛki kɑ sere Tɑreɑ.
42Akɑsiwɑ u Yɑrɑ mɑrɑ. Mɑ Yɑrɑ u Alemɛti mɑrɑ kɑ Asimɑfɛti kɑ sere Simiri. Simiriwɑ u Mɔsɑ mɑrɑ. Mɑ Mɔsɑ u mɑɑ Binɛɑ mɑrɑ.
43Binɛɑwɑ u Refɑyɑ mɑrɑ. Mɑ Refɑyɑ u Eleɑsɑɑ mɑrɑ. Mɑ Eleɑsɑɑ u Asɛli mɑrɑ.
44Bibu nɔɔbɑ tiɑ Asɛli u mɑrɑ. Ben yĩsɑ wee, Asirikɑmu kɑ Bokuru kɑ Isimɛɛli kɑ Seɑriɑ kɑ Abudiɑsi kɑ sere Hɑnɑnu. Be bɑ sɑ̃ɑ Asɛlin bibu, berɑ mi.