Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pütkül Israillar nǝsǝb boyiqǝ tizimƣa elinƣanidi. Mana, ular «Israil padixaⱨlirining hatirisi» degǝn kitabƣa pütülgǝndur.
2Yǝⱨudalar bolsa asiyliⱪ ⱪilƣanliⱪidin Babilƣa sürgün ⱪilinƣan. Ⱨǝmmidin awwal ⱪaytip kelip ɵz zemini wǝ ɵz xǝⱨǝrlirigǝ makanlaxⱪanlar bolsa bir ⱪisim Israillar, kaⱨinlar, Lawiylar wǝ ibadǝthana hizmǝtkarliri idi.
3Yerusalemƣa makanlaxⱪanlar bolsa Yǝⱨuda ⱪǝbilisi, Binyamin ⱪǝbilisi, Əfraim ⱪǝbilisi wǝ Manassǝⱨ ⱪǝbilisidin bir ⱪisimliri idi.
4Ularning iqidǝ Yǝⱨudaning oƣli Pǝrǝzning ǝwladliridin Utay bar idi; Utay Ammiⱨudning oƣli, Ammiⱨud Omrining oƣli, Omri Imrining oƣli, Imri Banining oƣli idi.
5Xiloⱨning ǝwladliri iqidǝ uning tunji oƣli Asaya wǝ uning oƣulliri bar idi.
6Zǝraⱨning ǝwladliridin Yǝuel wǝ ularning uruⱪ-tuƣⱪanliri bolup jǝmiy altǝ yüz toⱪsan adǝm bar idi.
7Binyaminning ǝwladliri iqidǝ Ⱨassinuaⱨning ǝwrisi, Ⱨodawiyaning nǝwrisi, Mǝxullamning oƣli Sallu bar idi;
8yǝnǝ Yǝroⱨamning oƣli Yibniya, Mikrining nǝwrisi, Uzzining oƣli Elaⱨ wǝ Ibiniyaning ǝwrisi, Reuǝlning nǝwrisi, Xǝfatiyaning oƣli Mǝxullam
9ⱨǝmdǝ ularning uruⱪ-tuƣⱪanliri bar idi; ular nǝsǝbnamisi boyiqǝ tizimlanƣanda jǝmiy toⱪⱪuz yüz ǝllik altǝ adǝm idi. Yuⱪirida tilƣa elinƣanlar ɵz jǝmǝtigǝ jǝmǝt bexi idi.
10Kaⱨinlar iqidǝ Yǝdaya, Yǝⱨoyarib, Yaⱪin wǝ
11Azariya bar idi. Azariya Hudaning ɵyini baxⱪurƣuqi bolup, Ⱨilⱪiyaning oƣli, Ⱨilⱪiya Mǝxullamning oƣli, Mǝxullam Zadokning oƣli, Zadok Merayotning oƣli, Merayot Ahitubning oƣli idi.
12Yǝnǝ Malkiyaning ǝwrisi, Paxhurning nǝwrisi, Yǝroⱨamning oƣli Adaya ⱨǝmdǝ Adiyǝlning oƣli Maasay bar idi; Adiyǝl Yaⱨzǝraⱨning oƣli, Yaⱨzǝraⱨ Mǝxullamning oƣli, Mǝxullam Mǝxillemitning oƣli, Mǝxillemit Immǝrning oƣli idi.
13Ularning ⱪerindaxliri ⱨǝmmisi jǝmǝt baxliri bolup, jǝmiy bir ming yǝttǝ yüz atmix adǝm idi; ularning ⱨǝmmisi Hudaning ɵyidiki hizmǝtlǝrni ⱪilixⱪa bekitilgǝn iⱪtidarliⱪ kixilǝr idi.
14Lawiy ⱪǝbilisidin Mǝrarining ǝwladliri iqidǝ Ⱨaxabiyaning ǝwrisi, Azrikamning nǝwrisi, Ⱨaxxubning oƣli Xemaya bar idi;
15Yǝnǝ Baⱪbaⱪⱪar, Ⱨǝrǝx, Galal wǝ Asafning ǝwrisi, Zikrining nǝwrisi, Mikaning oƣli Mattaniya;
16yǝnǝ Yǝdutunning ǝwrisi, Galalning nǝwrisi, Xemayaning oƣli Obadiya ⱨǝmdǝ Əlkanaⱨning nǝwrisi, Asaning oƣli Bǝrǝkiya bar idi; bularning ⱨǝmmisi Nitofatliⱪlarning yeza-kǝntlirigǝ makanlaxⱪanidi.
17Dǝrwaziwǝnlǝr Xallum, Aⱪⱪub, Talmon, Ahiman wǝ ularning ⱪerindaxliri idi; Xallum ularning bexi idi.
18Ular taki ⱨazirƣiqǝ xǝrⱪ tǝrǝptiki «padixaⱨning dǝrwazisi»da dǝrwaziwǝnlik ⱪilip kǝlmǝktǝ; ular ilgiri Lawiylarning qedirgaⱨida dǝrwaziwǝnlik ⱪilƣanidi.

19Korǝning ǝwrisi, Ebiasafning nǝwrisi, Koraⱨning oƣli Xallum ⱨǝmdǝ uning atisining jǝmǝtidiki ⱪerindaxliri bolƣan Koraⱨiylar Hudaning ɵyining hizmitini baxⱪuratti, qedirning ixiklirini baⱪatti; ularning ata-bowiliri ǝslidǝ Pǝrwǝrdigarning qedirgaⱨini baxⱪuruxⱪa ⱪoyulƣan, ibadǝt qedirining ixikini baⱪⱪanidi.
20Ilgiri Əliazarning oƣli Finiⱨas ularning yolbaxqisi bolƣan; Pǝrwǝrdigar uning bilǝn billǝ bolƣan.
21Mǝxǝlǝmiyaning oƣli Zǝkǝriya bolsa jamaǝt qedirining dǝrwaziwǝni bolƣanidi.
22Dǝrwaziwǝnlikkǝ tallanƣan bu kixilǝr jǝmiy ikki yüz on ikki kixi idi; ular ɵz yeza-kǝntliridǝ, nǝsǝbliri boyiqǝ tizimlanƣan (ǝslidǝ Dawut wǝ aldin kɵrgüqi Samuil ularni amanǝt ⱪilinƣan wǝzipilirigǝ bekitkǝnidi.
23Ular wǝ ularning ǝwladliri Pǝrwǝrdigarning ɵyi, yǝni muⱪǝddǝs qedirning ixik-dǝrwazilirini beⱪixⱪa bekitilgǝnidi).
24Xǝrⱪiy, ƣǝrbiy, ximaliy wǝ jǝnubiy ixik-dǝrwazilirida dǝrwaziwǝnlǝr bekitilgǝnidi.
25Ularning yeza-kǝntlǝrdǝ olturuxluⱪ ⱪerindaxliri bolsa ⱨǝr yǝttǝ kündǝ nɵwǝt boyiqǝ kelip ular bilǝn birgǝ hizmǝttǝ bolatti.
26Tɵt dǝrwaziwǝn begi Lawiylardin idi; ularƣa tapxurulƣini Pǝrwǝrdigarning ɵyidiki ambar-hǝzinilǝrni beⱪix idi.
27Beⱪix mǝsuliyiti ularning üstidǝ bolƣaqⱪa, ular keqidǝ Pǝrwǝrdigarning ɵyining ǝtrapidiki orunlirida turatti ⱨǝmdǝ ⱨǝr küni ǝtigǝndǝ ixik-dǝrwazilarni eqixⱪa mǝsul idi.
28Ulardin bir ⱪismi ibadǝthana hizmitidǝ ixlitilidiƣan ǝswab-üskünilǝrgǝ mǝsul idi; ular sanap ǝpqiⱪip, sanap ǝpkirip ⱪoyatti.
29Ularning yǝnǝ bir ⱪismi tapxurulƣini boyiqǝ ⱪaqa-ⱪuqilar wǝ muⱪǝddǝs jaydiki barliⱪ ǝswab-üskünilǝr, xundaⱪla aⱪ un, xarab, zǝytun meyi, mǝstiki wǝ huxbuy buyumlarƣa mǝsul idi.
30Kaⱨinlarning oƣulliridin bǝzilǝr huxbuy buyumlardin ǝtir yasaytti.
31Lawiylardin Mattitiyaⱨ, yǝni Koraⱨiylardin Xallumning tunji oƣlining wǝzipisi ⱪazan neni etixkǝ mǝsul idi.
32Ularning ⱪerindaxliri, Koⱨatning ǝwladliri iqidǝ «tǝⱪdim nan»ƣa mǝsul bolup, ⱨǝr xabat küni tizidiƣanƣa nanlarni tǝyyarlaytti.
33Lawiylarning jǝmǝt baxliri bolƣan nǝƣmiqilǝr ibadǝthanidiki ɵylǝrdǝ turup, baxⱪa hizmǝtlǝrni ⱪilmay, keqǝ-kündüz ɵz ixliri bilǝnla bolatti.
34Yuⱪiridiki kixilǝrning ⱨǝmmisi Lawiylar iqidiki yolbaxqilar bolup, ⱨǝmmisi ɵz nǝsǝbi boyiqǝ jǝmǝt bexi idi; bularning ⱨǝmmisi Yerusalemda turatti.
35Gibeonning atisi Jǝiyǝl Gibeonƣa makanlaxⱪanidi. Uning ayalining ismi Maakaⱨ idi.
36Uning tunji oƣli Abdon, ⱪalƣan oƣulliri Zur, Kix, Baal, Nǝr, Nadab,

37Gedor, Ahiyo, Zǝkǝriya wǝ Miklot idi.
38Miklottin Ximeyam tɵrǝlgǝn. Bularmu ɵzlirining ⱪerindaxlirining yenida Yerusalemda ⱪoxna olturuxatti.
39Nǝrdin Kix tɵrǝlgǝn, Kixtin Saul tɵrǝlgǝn, Sauldin Yonatan, Malkixuya, Abinadab wǝ Ex-Baal tɵrǝlgǝn.
40Merib-Baal Yonatanning oƣli idi; Merib-Baaldin Mikaⱨ tɵrǝlgǝn.
41Mikaⱨning oƣulliri Piton, Mǝlǝk, Taⱨriya wǝ Aⱨaz idi.
42Aⱨazdin Yaraⱨ tɵrǝldi; Yaraⱨdin Alǝmǝt, Azmawǝt wǝ Zimri tɵrǝlgǝn. Zimridin Moza tɵrǝlgǝn;
43Mozadin Binea tɵrǝlgǝn; Bineaning oƣli Refaya, Refayaning oƣli Eliasaⱨ, Eliasaⱨning oƣli Azǝl idi.
44Azǝlning altǝ oƣli bar idi, ularning ismi Azrikam, Bokeru, Ixmail, Xeariya, Obadiya wǝ Ⱨanan idi; bularning ⱨǝmmisi Azǝlning oƣulliri.