Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaane birin xinle yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdine ma Isirayila Mangane Kɛdin kui. Yuda bɔnsɔnna muxune bata yi xali konyiyani Babilɔn yamanani fata e tinxintareyaan na.
2Naxanye singe xɛtɛ e dɔxɔdeni e konne yi, Isirayila kaana ndee nan yi ne ra, e nun saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune nun Ala Batu Banxin walikɛne.
3Muxuna ndee Yuda nun Bunyamin nun Efirami nun Manase bɔnsɔnne yi, ne yi fa dɔxɔ Yerusalɛn taani.
4Amixudi nan Yutayi sɔtɔ. Omiri nan Amixudi sɔtɔ. Yimiri nan Omiri sɔtɔ. Bani nan Yimiri sɔtɔ Peresi xabilani Yuda bɔnsɔnni.
5Silo kaan naxanye yi dɔxi Yerusalɛn yi, ne ni i ra: Asaya, dii singena, e nun a diine.
6Sera xabilan muxun naxan dɔxɔ na, na ni i ra: Yɛwɛli. Yuda bɔnsɔnna muxu kɛmɛ sennin tonge solomanaanin nan yi dɔxi Yerusalɛn yi.
7Bunyamin bɔnsɔnna muxun naxanye yi dɔxi na, ne ni i ra: a singena Salu. Mesulan nan Salu sɔtɔ. Hodafiya nan Mesulan sɔtɔ. Hasɛnuwa nan Hodafiya sɔtɔ.
8E nun Yibineya, Yeroxamaa diina. E nun Ela, Yusi a diina. Mikiri nan Yusi sɔtɔ. E nun Mesulan. Sɛfati nan Mesulan sɔtɔ. Reyuli nan Sɛfati sɔtɔ. Yibiniya nan Reyuli sɔtɔ.
9Bunyamin bɔnsɔnna muxune lan muxu kɛmɛ solomanaanin tonge suulun e nun sennin nan ma naxanye yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin kui. Denbaya xunne nan yi xɛmɛni itoe birin na.
10Saraxaraliin naxanye yi dɔxi Yerusalɛn yi, ne ni i ra: Yɛdaya nun Yehoyaribu nun Yakin nun
11Asari. Xiliki nan Asari sɔtɔ. Mesulan nan Xiliki sɔtɔ. Sadɔki nan Mesulan sɔtɔ. Merayoti nan Sadɔki sɔtɔ. Axituba nan Merayoti sɔtɔ. Axituba nan yi Alaa banxin wanla xun na.
12Adaya fan yi na. Yeroxama nan Adaya sɔtɔ. Pasaxuri nan Yeroxama sɔtɔ. Malakiya nan Pasaxuri sɔtɔ. Masayi nan Malakiya sɔtɔ. Adiyeli nan Masayi sɔtɔ. Yasera nan Adiyeli sɔtɔ. Mesulan nan Yasera sɔtɔ. Mesilemiti nan Mesulan sɔtɔ. Imeri nan Mesilemiti sɔtɔ.
13Saraxaraliin naxanye yi dɔxi Yerusalɛn yi, ne denbaya xunne lanxi muxu wuli keden kɛmɛ solofere tonge sennin nan ma. Alaa banxin walikɛ kɛndɛn nan yi e birin na.
14Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye yi dɔxi Yerusalɛn yi, ne ni i ra: Xasubu a diin Semaya, Asirikami mamandenna, Merari kaan Hasabi tolobitana,
15e nun Bakibakari nun Xeresi nun Galali nun Mikaa diin Matani, Sikiri mamandenna, Asafi tolobitana,
16e nun Semayaa diin Abadi, Galali mamandenna, Yedutun tolobitana, e nun Asaa diin Bereki, Elikana mamandenna, naxan yi Netofa banxidɛne yi.
17Ala Batu Banxin so dɛɛn kantan muxune ni i ra: Salun, naxan yi e xun na e nun Akubu nun Talamɔn nun Aximan nun e ngaxakedenne.
18Salun yi Mangan So Dɛɛn kantanma Ala Batu Banxini sogeteden mabinni han to. Lewi bɔnsɔnna daaxaden kantan muxune nan yi e benbane ra nun.

19Kore a diin nan yi Salun na. Ebiyasafi nan Kore sɔtɔ. Kora nan Ebiyasafi sɔtɔ. Salun nun a ngaxakedenne nan yi Ala batu bubun dɛɛne kantanma alo e benbane yi Alatalaa yamaan daaxaden kantanma kii naxan yi.
20Eleyasari a diin Finexasi nan yi so dɛɛn kantan tiine xunna ra a singeni nun. Alatala yi a xɔn.
21Naralan Bubun so dɛɛn kantan muxun nan yi Meselemiyaa diin Sakari ra nun.
22Muxu kɛmɛ firin muxu fu nun firin nan sugandi kantan tiine ra. Ne nan xili sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin ma e taane yi. Dawuda nun fe toon Samuyɛli nan na lannaya wanla so e benbane yii.
23E tan nun e diine nan yi Alatala batuden so dɛɛne kantanma naxan mɔn yi xili Ala Batu Bubuna.
24A so dɛɛn kantan muxuna ndee yi tixi a sogeteden nun a sogegododen nun a kɔmɛnna nun a yiifanna ma.
25E ngaxakedenna naxanye yi e taane yi, ne yi fama e malideni yɛyɛ xii solofere.
26Anu, Lewi bɔnsɔnna muxu naaninna naxanye yi so dɛɛn kantan ti kuntigine ra, ne yi Alaa banxin nafunla ramaradene nan kantanma.
27E yi xima Alaa banxin nabilinna nin alogo e xa mɛnna makantan, e yi a so dɛɛne rabi xɔtɔnni.
28Saraxa raba seene kantan tiine nan yi ndee ra e yɛ Ala Batu Banxini, e tan nan yi e yatɛma e nɛma rasoɛ e nun e nɛma e raminɛ.
29Ndee yi se dɔnxɛne marama yire sariɲanxini, e nun murutu fuɲin nun manpaan nun turen nun wusulanna nun latikɔnɔnna.
30Saraxaraline nan yi latikɔnɔnne basanma.
31Salun ma dii singen Matitiya, Lewin naxan keli Kora xabilani, na nan yi burun ganma naxan yi bama saraxan na.
32E ngaxakedenna ndee Kehati xabilani, ne nan yi burun dɔxɔma tabanla fari Matabu Lɔxɔne birin yi.
33Lewi denbaya xunna naxanye yi bɛtin bama, ne yi dɔxɔ Ala Batu Banxin kui. Wali gbɛtɛ yo mi yi e ma, bayo e yi walima waxatin birin kɔɛɛn nun yanyina.
34Lewi denbaya xunne nan yi ne ra, naxanye xinle yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin kui. E yi dɔxi Yerusalɛn nin.
35Yeyiyɛli yi dɔxi Gabayon taan nin a dɛnaxan masɛgɛ. A ɲaxanla yi xili nɛn Maka.
36A diine ni i ra: a dii singena Abadon nun Suru nun Kisu nun Baali nun Neri nun Nadaba nun

37Gedori nun Axiyo nun Sakari nun Mikiloti.
38Mikiloti yi Simeyami sɔtɔ. E yi dɔxi e kon kaane nan dɛxɔn ma Yerusalɛn yi.
39Neri yi Kisu sɔtɔ. Kisu yi Sɔli sɔtɔ. Sɔli yi Yonatan nun Maliki-Suwa nun Abinadabo nun Esibaali sɔtɔ.
40Yonatan yi Meribaali sɔtɔ. Meribaali yi Mike sɔtɔ.
41Mike yi Piton nun Meleki nun Tareya nun Axasi sɔtɔ.
42Axasi yi Yara sɔtɔ. Yara yi Alemeti nun Asamawɛti nun Simiri sɔtɔ. Simiri yi Mosa sɔtɔ.
43Mosa yi Bineya sɔtɔ. Bineya yi Rɛfaya sɔtɔ. Rɛfaya yi Eleyasa sɔtɔ. Eleyasa yi Aseli sɔtɔ.
44Aseli a dii senninne ni i ra: Asirikami nun Bokeru nun Yisimayɛli nun Seyari nun Abadi nun Xanan. Aseli a diine nan yi ne ra.