Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rubɛn nan findi Isirayila dii singen na, koni e nun a fafe a ɲaxanla nde bata yi kafu, nanara dii singe tiden yi ba a yii, a so Isirayilaa diin Yusufu a diine yii. Na nan a liga, e a foriya tiden ba a yii bɔnsɔn kɛdin ma.
2Yuda sɛnbɛn sɔtɔ nɛn a ngaxakedenne tagi, a yixɛtɛna nde yi findi mangan na, koni dii singe tiden lu nɛn Yusufu yii.
3Isirayilaa dii singen Rubɛn yi Xanɔki nun Palu nun Xesirɔn nun Karimi sɔtɔ.
4Yowɛli yi Semaya sɔtɔ. Semaya yi Gogo sɔtɔ. Gogo yi Simeyi sɔtɔ.
5Simeyi yi Mike sɔtɔ. Mike yi Reyaya sɔtɔ. Reyaya yi Baali sɔtɔ.
6Baali yi Bɛɛra sɔtɔ. Asiriya Mangan Tigilati-Pilesere yi Rubɛn bɔnsɔn xunna Bɛɛra suxu konyiyani.
7Bera ngaxakedenne ni i ra xabila yɛɛn ma alo e xinle sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin kui kii naxan yi: e kuntigin Yeyiyɛli nun Sakari nun
8Asasi a diin Bela, Sema mamandenna, Yowɛli tolobitana. E yi dɔxi Aroyeri nin siga han Nebo geyaan na sa dɔxɔ Baali-Meyɔn na.
9Sogeteden binni, e yi siga, e sa dɔxɔ tonbonna dɛxɔn han Efirati xuden na. Bayo e xuruseene bata yi wuya ayi e yii Galadi yamanani.
10Rubɛn bɔnsɔnna yi Hagarine yɛngɛ Manga Sɔli waxatini, e yi e nɔ, e yi dɔxɔ e banxine yi Galadi yamanan sogeteden binni.
11Gadi bɔnsɔnna muxune yi dɔxi Rubɛn bɔnsɔnna muxune nan dɛxɔn ma Basan yamanani siga han Salaka taana.
12Yowɛli nan yi e kuntigi singen na Basan yamanani, a firindena, Safami. Na xanbi ra, Yanayi nun Safati.
13E ngaxakedenne muxu solofere ni i ra denbaya yɛɛn ma: Mikeli nun Mesulan nun Seeba nun Yorayi nun Yakan nun Siya nun Eberi.
14Abixali a diine nan ne ra. Xuri nan Abixali sɔtɔ. Yarowa nan Xuri sɔtɔ. Galadi nan Yarowa sɔtɔ. Mikeli nan Galadi sɔtɔ. Yesisayi nan Mikeli sɔtɔ. Yado nan Yesisayi sɔtɔ. Busi nan Yado sɔtɔ.
15Abidiyeli a diina Axi, Guni mamandenna yi findi e xabilane xunna ra.
16Gadi bɔnsɔnna muxune yi dɔxi Galadi yamanan nun Basan yamanan nun e rabilinne nin siga han Sarɔn danna.
17Muxuni itoe xinle yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin kui Yuda Manga Yotami nun Isirayila Manga Yerobowan waxatini.
18Rubɛn bɔnsɔnna muxune nun Gadi bɔnsɔnna muxune nun Manase bɔnsɔnna muxune fɔxɔ kedenna, ne sofane xasabin lan muxu wuli tonge naanin wuli naanin kɛmɛ solofere tongo sennin nan ma. E birin yi fatan yɛngɛ sodeni. Yɛɛ masansan wure lefaan nun silanfanna nun xanla yi e birin yii.

19E yi Hagarine nun Yeturine nun Nafisine nun Nodabone yɛngɛ.
20E yi Ala maxandi yɛngɛni, a yi e mali, e yi Hagarine nun e xɔyine birin nɔ. Ala yi e xuiin namɛ bayo e yi e yigi saxi a tan nin.
21E yi e yaxune xuruseene suxu, ɲɔgɔmɛ wuli tonge suulun nun yɛxɛɛn nun sii wuli kɛmɛ firin wuli tonge suulun, e nun sofali wuli firin. E yi muxu wuli kɛmɛ fan suxu.
22E yi e yaxu wuyaxi faxa bayo na yɛngɛn yi kelixi Ala nan ma. E yi lu dɔxi na han Isirayila yamaan suxu konyiyani waxatin naxan yi.
23Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna yi dɔxi yamanani keli Basan yamanan ma siga han Baali-Xerimon taana, Seniri geyaan san bun, dɛnaxan mɔn xili Xerimon geyana. E yi wuya han!
24E denbayane xunne ni i ra: Efere nun Yisi nun Eliyeli nun Asiriyɛli nun Yeremi nun Hodafiya nun Yaxadiyeli. Sofa kɛndɛne nan yi na denbaya xunne ra e nun xili kanne.
25Koni, e yi tinxintareyaan liga e benbane Ala ra, e yi Ala yanfa mɛn kaane alane xɔn Ala bata yi muxun naxanye raxɔri e yɛɛ ra, feen naxan yi luxi alo yalunyana Ala yɛtagi.
26Nayi, Isirayilaa Ala yi Asiriya Manga Puli radin e ma naxan mɔn xili Tigilati-Pilesere. E yi fa Rubɛn bɔnsɔnna nun Gadi bɔnsɔnna nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna suxu konyiyani. A yi siga e ra Xala nun Xabori nun Hara yi Gosan baan dɛ, e mɔn dɛnaxanye yi han to.
27Lewi yi Gɛrisɔn nun Kehati nun Merari sɔtɔ.
28Kehati yi Amirama nun Yisehari nun Xebiron nun Yusiyɛli sɔtɔ.
29Amirama yi dii xɛmɛ firin sɔtɔ, Haruna nun Musa e nun dii tɛmɛ keden, Mariyama. Haruna yi Nadaba nun Abihu nun Eleyasari nun Itamara sɔtɔ.
30Eleyasari yi Finexasi sɔtɔ. Finexasi yi Abisuwa sɔtɔ.
31Abisuwa yi Buki sɔtɔ. Buki yi Yusi sɔtɔ.
32Yusi yi Sɛraxaya sɔtɔ. Sɛraxaya yi Merayoti sɔtɔ.
33Merayoti yi Amari sɔtɔ. Amari yi Axituba sɔtɔ.
34Axituba yi Sadɔki sɔtɔ. Sadɔki yi Aximaasi sɔtɔ.
35Aximaasi yi Asari sɔtɔ. Asari yi Yoxanan sɔtɔ.
36Yoxanan yi Asari sɔtɔ, naxan findi saraxaraliin na Ala Batu Banxini Yerusalɛn yi Sulemani naxan ti.

37Asari yi Amari sɔtɔ. Amari yi Axituba sɔtɔ.
38Axituba yi Sadɔki sɔtɔ. Sadɔki yi Salun sɔtɔ.
39Salun yi Xiliki sɔtɔ. Xiliki yi Asari sɔtɔ.
40Asari yi Seraya sɔtɔ. Seraya yi Yehosadaki sɔtɔ.
41Alatala to Yuda nun Yerusalɛn kaane rasiga konyiyani Nebukadanesari xɔn, Yehosadaki fan yi suxu.