Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SIVARAI

1 SIVARAI 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rubena, Israela ena natuna tau vara guna, ena natuna tau be inai: Rubena be vara guna, to ia ese iena tamana ena adavana ta ia sihari henia dainai, ia ese iena vara guna ena ahuna ia haboioa. Bona unai vara guna ahuna be Iosepa dekenai idia henia.
2Momokani Iosepa ese vara guna ena ahuna ia davaria, to Iuda iduhu be ia goada daekau lao, bona Iuda ese iduhu ibounai edia huanai dekena amo, king badana ta ia havaraia.
3Rubena, Israela ena natuna vara guna ena natuna tau be inai: Hanoka, Palu, Hesarona bona Karami.
4Ioela ena natuna tau be Semaia. Semaia ena natuna tau be Goga, Goga ena natuna tau be Simei.
5Simei ena natuna tau be Mika, bona Mika ena natuna tau be Reaia. Reaia ena natuna tau be Bala.
6Bala ena natuna tau be Biraha. Biraha be Tigelata Pilesere, Asuria ena king ese ia abia mauri, badina Biraha be iduhu ena lohia ta. Tigelata ese Biraha ia guia, Asuria dekenai ia abia lao.
7Rubena ena iduhu gunalaia taudia be inai, edia toretore taudia ese buka dekenai idia torea hegeregerena: Ieiele, lohia tauna, Sekaraia,
8Bela Asasa, Sema Ioela ena tubuna. Inai Rubena iduhu taudia be Aroere hanua dekenai idia noho, bona edia tano be Aroere dekena amo, mirigini kahana ela bona Nebo bona Bala Meono.
9Dina ia daekau kahana dekenai danu idia noho, ela bona tano kaukau raka vareai gabuna, Euperate Sinavai inai kahana dekenai, badina be edia boromakau momo be Gileada tano dekenai idia noho.
10King Saulo ena nega lalonai Rubena taudia ese Hagara taudia idia tuari henia, bona idia halusia. Bona idia be Hagara taudia edia ruma edia lalonai idia noho, Gileada ena dina daekau kahana dekenai.
11Gado taudia edia tano, Basana, be Rubena taudia edia tano badinai, Rubena edia mirigini kahana dekenai, bona Gado ena tano hetoana be dina daekau kahanai ia lao, ela bona Saleka.
12Ioela be edia iduhu badana ena gunalaia tauna, iduhu iharuana ena gunalaia tauna be Sapama. Ianai bona Sapata ese danu edia iduhu idia gunalaia, Basana dekenai.
13Edia varavara taudia, edia tamadia edia iduhu hegeregerena, be inai: Mikaela, Mesulama, Sieba, Iorai, Iakana, Sia, bona Ibere, bese be ibounai 7.
14Unai be Abihaili, Huri ena natuna edia bese ta ta. Huri be Iaroa ena natuna, Iaroa be Gileada ena natuna, Gileada be Mikaela ena natuna, Mikaela be Iesisai ena natuna, Iesisai be Iado ena natuna, bona Iado be Busu ena natuna.
15Ahi, Abediele Guni, be edia iduhu ena gunalaia tauna.
16Edia noho gabudia be Gileada, Basana mai ena hanua ibounai danu, bona Sarona ena rei gabudia ibounai ela bona rei ia doko.
17Inai ladadia bona inai kara ena sivarai ibounai be Iotama, Iuda ena king, bona Ieroboama, Israela ena king, edia nega lalonai toretore taudia ese buka lalonai idia torea.
18Rubena bona Gado iduhu bona Manase ena iduhu kahana be mai edia tuari diba taudia ibounai 44,760. Idia ibounai ese kesi bona tuari kaia bona peva idia iusilaia diba, bona tuari totona idia hegaegae noho.

19Idia ese Hagara taudia, bona Ieturu, bona Napisi, bona Nodaba taudia danu idia tuari henia.
20Idia ese Dirava idia abidadama henia, bona Dirava idia noia, ia ese idia do ia durua, bona Dirava ese edia noinoi ia kamonai. Vadaeni idia ese Hagara taudia bona edia durua taudia idia halusia.
21Vadaeni Rubena, Gado bona Manase iduhu kahana taudia ese ubua gaudia momo idia abia: Kamelo 50,000, mamoe 250,000, doniki 2000. Ma taunimanima ibounai 100,000 idia abia mauri.
22Momo herea danu idia alaia mase, badina be unai tuari be Dirava ena ura. Vadaeni Rubena, Gado, bona Manase iduhu kahana taudia be unai tano dekenai idia noho ela bona Asuria taudia ese Asuria dekenai mai guia danu idia abidia lao.
23Manase ena iduhu kahana taudia be Basana tano lalonai, bona unuseni dekena amo mirigini kahana ela bona Bala Heremona, Seniri, bona Heremona Ororo.
24Edia tamadia edia iduhu gunalaia taudia be inai: Epere, Isi, Eliele, Aseriele, Ieremia, Hodavaia, bona Iahadiele, tuari taudia mai edia goada bona mai edia sivarai danu. Idia be edia tamadia edia iduhu edia kwarana taudia.
25To unai dina daekau kahana iduhu taudia ese edia tamadia edia Dirava ena vairanai idia kara dika, bona unai tano taudia edia dirava idia tomadiho henia. Dirava ese guna unai tano taudia be Israela taudia edia vairanai ia lulua ore.
26Unai edia kara dika dainai, Israela ena Dirava ese Pulu, Asuria ena king, iena ladana ta be Tigelata Pilesere, ena lalona ia hatoreisia, vadaeni ia ese inai Rubena, Gado, bona Manase iduhu kahana taudia ia abia lao, Hala bona Haboro bona Hara, bona Gosana Sinavai ena badina dekenai ia atodia, bona unuseni idia noho, ia mai bona hari dina.