Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Lubɛni buiↄ tↄ́n kɛ: Ɔ̃mɛ yoa ũ, ãma kɛ́ à gbadà a mae nawa yã́i, ↄ̃ aà maepi aà yoakɛzɛ kpà Yosɛfu nɛgↄ̃ɛↄwa, wi aà tↄ́ dalau yoa ũ lↄo.
2Baa kɛ́ Yuda gbãa a gbɛ̃́ↄ guu, mɛ́ dↄaana bↄ̀ aà buiↄ guu, Yosɛfu mɛ́ yoakɛzɛ vĩ.
3Isaili yoa Lubɛni nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Anↄki, Palu, Ɛzↄ̃nↄ ń Kaamio.
4Yoɛli Semaia ì, Semaia Gↄgu ì, Gↄgu Simɛi ì,
5Simɛi Mika ì, Mika Leaia ì, Leaia Baali ì,
6Baali Beela ì. Ɔ̃mɛ Lubɛni buiↄ dↄaana ũ, ↄ̃ Asiliↄ kí Pulu aà kũ̀ tàò zĩ̀zↄ ũ.
7Beela gbɛ̃́ pↄ́ wà ń tↄ́ dàda láu daɛdaɛↄn kɛ: Kí Yeiɛli, Zakali
8ń Azaza nɛ́, Sɛma tↄũna, Yoɛli sĩ́wɛna Bɛlao. Aa zↄ̃̀lɛ Aloee ń Nɛboo ń Baali Mɛonao.
9Aa zↄ̃̀lɛ gukpɛ oi e aa gɛ̀ nà guwaiwai pↄ́ pɛ̀ Uflatawa, kɛ́ an pↄtuoↄ dasikũ̀ Galada bùsuu yã́i.
10Saulu gↄↄ aa zĩkà ń Ageli buiↄ, ↄ̃ aa zĩblèmá aa zↄ̃̀lɛ ń wɛ̃́lɛↄ guu bùsu pↄ́ kú Galada gukpɛ oi píiu.
11Gada buiↄ kú ń saɛ Basana bùsuu e à gɛ̀ pɛ̀ Salekawa.
12Yoɛli mɛ́ ń dↄaana ũ Basana we, Safaũ mɛ́ aà plaade ũ, a gbɛa Yanai ń Safatao.
13An gbɛ̃ↄn kɛ daɛdaɛ gbɛ̃ↄn sopla: Mikaila, Mɛsulaũ, Sɛba, Yolai, Yakã, Zia ń Ɛbɛluo.
14Buzu Yado ì, Yado Yesisai ì, Yesisai Mikaila ì, Mikaila Galada ì, Galada Yaloa ì, Yaloa Huli ì, Huli Abihaili ì, Abihaili mɛ́ gbɛ̃́piↄ ì.
15Abidiɛli nɛ́, Guni tↄũna Ahi mɛ́ gbɛ̃́piↄ uabele sɛ̃́ia ũ.
16Gada buiↄ ku Galada ń Basana bùsu wɛ̃́lɛↄ guu ń Salↄna dã́dãkɛkĩio e a zↄ̃lɛwa.
17Wà gbɛ̃́piↄ tↄ́ dàlau Yudaↄ kí Yotaũ ń Isailiↄ kí Yeloboaũo gↄↄɛ.
18Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo gbɛ̃́ gbãa pↄ́ kú zĩ̀ sↄu guuↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń síiↄ̃o ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń baswaaↄ̃oɛ (44.760). Wà zĩkaa dànɛ́, aa sɛ̀ngbao ń fɛ̃ndao vĩ, mɛ́ aa ka dↄ̃.

19Aa zĩkà ń Ageli buiↄ ń Yetuuo ń Nafisio ń Nↄdabao.
20Lua dↄ̀ńlɛ à Ageli buiↄ nànɛ́ ń ↄzĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ kúńnↄↄ píi, kɛ́ aa wiilɛ̀wa zĩlau yã́i. A sìńnↄ, kɛ́ aa a náaikɛ̀ yã́i.
21Ɔ̃ aa Ageli buiↄ pↄtuoↄ nàaa, yiongoↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi (50.000), sãↄ ń bleↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń blakwio (250.000), zàa'ĩnaↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ pla (2.000). Aa gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ bɛ̃́ɛ lↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basↄo (100.000),
22mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ gàga zĩpi guuↄ dasi, asa zĩpi bↄ̀ Dii kĩ́iɛ. Aa zↄ̃̀lɛ ń gbɛu e wà gɛ̀ Isailiↄ kũ̀kũ tàńnↄ.
23Manase buiↄ lɛɛ do zↄ̃̀lɛ bùsupiu za Basana e Baali Ɛɛmↄ ń Seniio ń Ɛɛmↄ gbɛo. Aa dasi.
24An uabele káauↄn kɛ: Efɛɛ, Isi, Ɛliɛli, Azeliɛ, Zelemii, Odavia ń Yadiɛlio. Gↄ̃sa gbãa tↄdeↄnɛ, mɛ́ uabeleↄnɛ lↄ.
25Kási aa náai vĩ ń deziↄ Luaɛo, aa gbãsĩkɛ̀ ń bùsupi gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń mìdɛnɛ́ↄ tã́aↄɛ.
26Ɔ̃ Isailiↄ Lua tɛkpà Asiliↄ kí Pulu pↄ́ wì mɛ lↄ Tigela Pilɛsɛɛgu, ↄ̃ Pulupi mↄ̀ Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ dopio kũ̀kũ tàńnↄ Ala ń Abooo ń Halao ń swa pↄ́ wì mɛ Gozã saɛo.
27Levii nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Geesↄ̃, Kɛata ń Mɛlalio.
28Kɛata nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Amlaũ, Isaa, Hɛblↄ̃ ń Uziɛlio.
29Amlaũ nɛ́ↄ tↄ́n kɛ: Aalona, Mↄizi ń Miliaũo. Aalona nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Nadabu, Abiu, Ɛleazaa ń Itamaao.
30Ɛleazaa Finɛasi ì, Finɛasi Abisua ì,
31Abisua Buki ì, Buki Uzi ì,
32Uzi Zelaia ì, Zelaia Mɛlaio ì,
33Mɛlaio Amalia ì, Amalia Aitubu ì,
34Aitubu Zadoki ì, Zadoki Aimaaza ì,
35Aimaaza Azalia ì, Azalia Yohanani ì,
36Yohanani Azalia ì. Ɔ̃mɛ Lua gbàgba kpɛ́ pↄ́ Salomↄↄ dↄ̀ Yelusalɛũ ua.

37Azalia Amalia ì, Amalia Aitubu ì,
38Aitubu Zadoki ì, Zadoki Saluũ ì,
39Saluũ Ilikia ì, Ilikia Azalia ì,
40Azalia Selaia ì, Selaia Yozada ì.
41Kɛ́ Dii tò Nɛbukanɛza mↄ̀ Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi kũ̀kũ tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ, Yozadapi kú ń guuɛ.