Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ruben, Israel natuna roboana, natuna bini. (Ia na tau-roboana; ḡau tamona, tamana ena geda e hamiroa dainai ia ahuna na Iosef Israel natuna e henidia; taunabunai edia uru ladadia ai ia ladana se hetore, tau-guna ahuna iabina tauna.
2Ena be Iuda na mai goadana tadikakana bogaragidiai, bona lohia ta iena amo e vara, to roboa ahuna na Iosef ena.)
3Ruben, Israel natuna roboana, natuna: Hanok, Palu, Hesron, Karami.
4Ioel natuna na Semaia; ia natuna na Goḡ ia natuna na Simei;
5ia natuna na Mika; ia natuna na Re-aia; ia natuna na Baal.
6Ia natuna na Bera, Tiglata-pilnesere, Asuria pavapavana, ese e abia mauri bena e laohaia tauna; ia na Ruben iduhuna taudia edia lohia ta.
7Ia varavarana, edia iduhu ta ta ai, edia uru ladadia e hagaudia heḡereḡerena: Ieiele, lohia tauna, bona Sekaria;
8bona Bela Asasa, Sema Ioel tubuna, ia na Aroere ai e nohova, ela bona Nebo bona Baal-meono.
9Ia na mairiveina kahana ai danu e nohova, ela bona tano ḡaḡaena iraka-vareaina gabuna, Eufrate sinavaina inikahana ai; badina be edia boromakau vada e hutuma Gilead tanona ai.
10Saulo ena nega ai idia ese Hagara taudia e tuari henidia bona e hadareredia; bena edia kalaga ai e nohova, Gilead mairiveina kahana idoinai lalonai.
11Gad garana na idia italaidia ai e nohova, Basan tanona ai, ela bona Saleka.
12Ioel na lohia tauna; iharuana na Safama; bona lanai bona Safata danu na Basan ai.
13Varavaradia, tamadia edia iduhu heḡereḡeredia ai, bini: Mikael, Mesulama, Sieba, Iorai, Iakan, Sia, Ebere, taudia hahitu.
14Unu na Abihaili Huri natuna; Huri na Iaroa natuna, Iaroa na Gilead natuna, Gilead na Mikael natuna, Mikael na Iesisai natuna, Iesisai na lado natuna, Iado na Busu natuna.
15Ahi, Abdiele Guni natuna, na edia iduhu e lohiadia.
16Edia noho gabudia na Gilead, Basan mai ena hanua ida, bona Saron ena rei gabudia iboudiai ela bona rei dokodia.
17Ini iboudiai na Iotam, Iuda pavapavana, bona Ieroboam, Israel pavapavana, negadia ai edia uru ta ta ladadia ai e tore.
18Ruben bona Gad iduhudia bona Manase iduhu-kahana na mai edia goada taudia, kesi bona dare ihuadia bona peva imaredia bona tuari mai dibadia taudia; iboudiai na gerebu-hani daha-hani sinahu-hitu tauratoi-ahui, heheḡaeḡae tuari totona.

19Idia ese Hagara taudia, bona leturu bona Nafisi bona Nodaba, e tuari henidia;
20ituari-henidia ai hekaha e davaria. bena Hagara taudia mai bamodia ida na idia imadia ai e heato kau; badina be tuari lalonai idia ese Dirava e boi henia, bena ia ese edia noinoi e abia dae, idia ese ia e abidadama henia dainai.
21Bena edia ubu-ubu ḡaudia na e laohaidia: edia kamelo gerebu-ima, edia mamoe domaga-rua gerebu-ima, bona edia doniki daha-rua; tatau domaga-ta danu e abidia mauri.
22Hutuma bada e mase, badina be tuari na Dirava ena amo e vara. Bena edia gabu e noholaia ela bona e laohaidia idau gabu ai e hanohodia negana.
23Manase iduhu-kahana taudia na una tano ai e nohova; idia na hutuma herea, Basan amo ela bona Baal-heremon bona Seniri bona Heremon ororona.
24Tamadia edia iduhu kwaradia bini: Efere, Isi, Eliele, Asriel, Ieremia, Hodavia, bona Iahadiele, tuari taudia mai goadadia bona mai haridia, tamadia edia iduhu kwaradia.
25A idia ese tamadia edia Dirava e kara havara henia, bona una tano taudia edia dirava e toma henidia diho, Dirava ese idia vairadiai vada e habuadia tari ḡaudia.
26Taunabunai, Israel Diravana ese Pulu, Asuria pavapavana, bona Tiglata-pilnesere, Asuria pavapavana, na lalodia e haḡaraḡara, bena idia ese hari Ruben bona Gad iduhudia bona Manase iduhu-kahana taudia e laohaidia oho, Hala bona Haboro bona Hara bona Gosan sinavaina badinai e hanohodia, ema bona ina dina.