Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Bɑndun Gɑri I

Bɑndun Gɑri I 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rubɛni u sɑ̃ɑwɑ Isirelin bii gbiikoo. N deemɑ Rubɛni wi, u kɑ win tundon kurɔ kpunɑ. Mɑ bɑ win yerumɑru mwɑ bɑ win wɔnɔ Yosɛfun bibu wɛ̃. Yen sɔ̃nɑ bɑ ǹ win bwese kɛrɑn tɔmbun yĩsɑ tireru doke yerumɑrun swɑɑ sɔɔ.
2Isirelin bii be sɔɔ, Yudɑwɑ u dɑm bo. Win bwese kɛrɑn diyɑ kpɑro u yɑrɑ. Adɑmɑ Yosɛfun bibɑ bɑ yerumɑru wɛ̃.
3Be bɑ sɑ̃ɑ Rubɛni, Isirelin bii gbiikoon bibu, berɑ Enɔku, kɑ Pɑɑlu, kɑ Hɛsironi, kɑ Kɑɑmi.
4Yoɛliwɑ u Semɑyɑ mɑrɑ. Mɑ Semɑyɑ u seewɑ u Gɔgu mɑrɑ. Mɑ Gɔgu u mɑɑ seewɑ u Simɛi mɑrɑ.
5Ye Simɛi u seewɑ, mɑ u Misee mɑrɑ, mɑ Misee u seewɑ u Reɑyɑ mɑrɑ.
6Mɑ Reɑyɑ u seewɑ u Bɑɑli mɑrɑ. Mɑ Bɑɑli u seewɑ u Beerɑ mɑrɑ. Wiyɑ u sɑ̃ɑ Rubɛnibɑn wirugii. Wiyɑ Tigilɑti Pilesɛɛ, Asirin sinɑ boko u yoru mwɑ.
7Beerɑn tɔmbun yĩsɑ wee nge mɛ bɑ kɑ bu tireru doke yɛnu kɑ yɛnu, bwese kɛrɑ kɑ bwese kɛrɑ, kɑ nge mɛ bɑ kɑ kerɑnɛ. Yeyɛliwɑ u sɑ̃ɑ ben gbiikoo. Mɑ Sɑkɑri u swĩi,
8kɑ Belɑ, Asɑsin bii, Semɑn debubu, Yoɛlin sikɑdobu. Belɑn temɑ Aroɛɛn di, n kɑ dɑ guu te bɑ mɔ̀ Nɛboɔ, sere kɑ Bɑɑli Mɛɔniɔ.
9Sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ, win tem mu wɑ̃ɑwɑ sɑɑ Efɑrɑtin dɑɑrun di sere n kɑ dɑ gbɑburun duu yerɔ. Domi ben yɑɑ sɑbenu nu dɑbiɑ Gɑlɑdin tem mɛ sɔɔ.
10Sɔɔlu, sinɑ bokon wɑɑti sɔɔ, bɑ kɑ Hɑgɑrenibɑ tɑbu kuɑ bɑ kɑmiɑ. Mɑ bɑ sinɑ ben wɑ̃ɑ yenɔ Gɑlɑdin sɔ̃ɔ yɑri yerun berɑ giɑ kpuro.
11Gɑdin bwese kɛrɑn tɔmbu bɑ sinɑ Rubɛnibɑn deedeeru sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ, Bɑsɑnin temɔ sere n kɑ girɑri Sɑlikɑɔ sɔɔ yɑri yeru giɑ.
12Yoɛlin bwese kɛrɑ yɑ kpɑ̃ɑru bo. Mɑ Sɑfɑmugiɑ yɑ sɑ̃ɑ yiruse. Mɑ Yɑnɑigiɑ kɑ Sɑfɑtigiɑ yɑ wɑ̃ɑ Bɑsɑniɔ.
13Bwese kɛri nɔɔbɑ yiru gɛɛ mɑɑ wɑ̃ɑ. Yiyɑ Mikɑɛlin bwese kɛrɑ, kɑ Mɛsulɑmugiɑ, kɑ Sebɑgiɑ, kɑ Yorɑigiɑ, kɑ Yɑkɑnigiɑ, kɑ Siɑgiɑ, kɑ sere Ebɛɛgiɑ.
14Be bɑ sɑ̃ɑ Abihɑilin bibun bweseru, berɑ Huri, kɑ Yɑroɑsi, kɑ Gɑlɑdi, kɑ Mikɑɛli, kɑ Yɛsisɑi, kɑ Yɑdo, kɑ sere Busi.
15Aki, Abudiɛlin bii, Gunin debubuwɑ u sɑ̃ɑ ben wirugii.
16Gɑdin bwese kɛrin tɔn be, bɑ wɑ̃ɑwɑ Gɑlɑdiɔ kɑ Bɑsɑniɔ kɑ yen bɑru kpɑɑnɔ kɑ yen kpɑrɑ yenɔ sɑɑ Sɑronin di n kɑ dɑ yen nɔɔ burɑ yenɔ.
17Bɑ ben bwese kɛri yi kpuro tireru dokewɑ nge mɛ yi kɑ swĩinɛ, Yotɑmu Yudɑbɑn sinɑ boko kɑ Yeroboɑmu Isirelibɑn sinɑ bokon wɑɑti sɔɔ.
18Rubɛnin bwese kɛrɑ kɑ Gɑdigiɑ kɑ sere Mɑnɑsen bwese kɛrɑn bɔnu bɑ tɑbu durɔ dɑmgibu mɔ be bɑ koo kpĩ bu tɛrɛru kɑ tɑkobi nɛnɛ kpɑ bu tɛndu to. Bɑ mɑɑ tɑbu tobu yɛ̃ gem gem. Ben geerɑ sɑ̃ɑwɑ tɔmbu nɔrɔbun subɑ weeru kɑ nnɛ kɑ tɔmbu nɑtɑ kɑ wunɔbu kɑ wɑtɑ (44.760). Bɑ mɑɑ sɔɔru sɑ̃ɑ bu kɑ tɑbu to.

19Mɑ bɑ Hɑgɑrenibɑ kɑ Yeturigibu, kɑ Nɑfisigibu, kɑ Nɔdɑbugibu tɑbu wɔri.
20Sɑnɑm mɛ bɑ tɑɑ bi mɔ̀, bɑ Yinni Gusunɔ somiru kɑnɑ domi bɑ ben nɑɑnɛ doke wi sɔɔ. Mɑ bɑ Hɑgɑrenigii be, kɑ be bɑ bu somiru nɑ kɑmiɑ.
21Mɑ bɑ ben yɑɑ sɑbenu mwɛɛrɑ. Niyɑ yooyoosu nɔrɔbun subɑ weerɑɑkuru (50.000) kɑ yɑ̃ɑ ninu nɔrɔbun subɑ goobu kɑ weerɑɑkuru (250.000) kɑ kɛtɛkunu nɔrɔbun subɑ yiru (2.000) kɑ sere tɔmbu nɔrɔbun subɑ wunɔbu (100.000).
22Tɔn be bɑ go tɑɑ bi sɔɔ, bɑ dɑbi. Domi Yinni Gusunɔwɑ u derɑ n koorɑ mɛ. Mɑ bɑ sinɑ tem mi sere n kɑ turɑ sɑɑ ye bɑ bu yoru mwɑ bɑ kɑ doonɑ.
23Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukum mu nɑ mu sinɑwɑ tem mɛ mu wɑ̃ɑ Bɑsɑniɔ, n kɑ dɑ Bɑɑli Hɛɛmɔɔwɔ kɑ Seniriɔ, sere kɑ guu te bɑ mɔ̀ Hɛɛmɔɔ. Tɔn be, bɑ dɑbi.
24Ben wirugibun yĩsɑ wee. Efɛɛ, kɑ Yisei, kɑ Eliɛli, kɑ Asiriɛli, kɑ Yeremi, kɑ Hodɑfiɑ, kɑ Yɑdiɛli. Bɑ sɑ̃ɑwɑ tɔn durɔ wɔrugɔbɑ, mɑ bɑ yĩsiru yɑrɑ.
25Adɑmɑ bɑ Gusunɔ ben bɑɑbɑbɑn Yinni torɑri. Bɑ bwese tukunun bũnu sɑ̃wɑ ni u rɑɑ kɑm koosiɑ.
26Yen sɔ̃nɑ wi, Gusunɔ Isirelibɑn Yinni u derɑ Asirin sinɑm beni, Pulu kɑ Tigilɑti Pilesɛɛ bɑ Rubɛnibɑ, kɑ Gɑdibɑ, kɑ Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukum yoru mwɛɛrɑ bɑ kɑ dɑ Sɑlɑsiɔ, kɑ Sɑboriɔ, kɑ Hɑrɑɔ, kɑ sere Gosɑnin dɑɑrun bɔkuɔ. Miyɑ bɑ wɑ̃ɑ sere kɑ gisɔ.
27Be bɑ sɑ̃ɑ Lefin bibu, berɑ Gɛɛsɔni, kɑ Kehɑti, kɑ Mɛrɑri.
28Ye Kehɑti u seewɑ, mɑ u Amurɑmu kɑ Yisehɑri kɑ Heboroni kɑ Usiɛli mɑrɑ.
29Ye Amurɑmu u seewɑ, mɑ u Aroni kɑ Mɔwisi kɑ Mɑriɑmu mɑrɑ. Mɑ Aroni u mɑɑ seewɑ u Nɑdɑbu kɑ Abihu kɑ Eleɑsɑɑ kɑ Itɑmɑɑ mɑrɑ.
30Ye Eleɑsɑɑ u seewɑ, mɑ u Finɛɛsi mɑrɑ. Mɑ Finɛɛsi u seewɑ u Abisuɑ mɑrɑ.
31Ye Abisuɑ u seewɑ mɑ u Buki mɑrɑ. Mɑ Buki u seewɑ u Usi mɑrɑ.
32Ye Usi u seewɑ, mɑ u Serɑyɑ mɑrɑ. Mɑ Serɑyɑ u seewɑ u Mɛrɑyɔtu mɑrɑ.
33Ye Mɛrɑyɔtu u seewɑ, mɑ u Amɑriɑ mɑrɑ. Mɑ Amɑriɑ u seewɑ u Akitubu mɑrɑ.
34Ye Akitubu u seewɑ, mɑ u Sɑdɔku mɑrɑ. Mɑ Sɑdɔku u seewɑ u Akimɑsi mɑrɑ.
35Ye Akimɑsi u seewɑ, mɑ u Asɑriɑ mɑrɑ. Mɑ Asɑriɑ u seewɑ u Yokɑnɑni mɑrɑ.
36Ye Yokɑnɑni u seewɑ, mɑ u Asɑriɑ mɑrɑ. Asɑriɑ wiyɑ u rɑ yɑ̃kunu ko Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ te Sɑlomɔɔ u bɑnɑ Yerusɑlɛmuɔ.

37Ye Asɑriɑ wi, u seewɑ, mɑ u Amɑriɑ mɑrɑ. Mɑ Amɑriɑ u seewɑ u Akitubu mɑrɑ.
38Ye Akitubu u seewɑ mɑ u Sɑdɔku mɑrɑ. Mɑ Sɑdɔku u seewɑ u Sɑlumu mɑrɑ.
39Ye Sɑlumu u seewɑ, mɑ u Hilikiyɑ mɑrɑ. Mɑ Hilikiyɑ u seewɑ u Asɑriɑ mɑrɑ.
40Ye Asɑriɑ u seewɑ mɑ u Serɑyɑ mɑrɑ. Mɑ Serɑyɑ u seewɑ u Yosɑdɑki mɑrɑ.
41Sɑnɑm mɛ Yinni Gusunɔ u derɑ Nɛbukɑnɛsɑɑ u Yudɑbɑ kɑ Yerusɑlɛmugibu yoru mwɛɛrɑ u kɑ doonɑ, kɑ Yosɑdɑki wi sɑnnɑ mi.