Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ang mga anak nga lalaki ni Ruben ang kamagulangang anak sa Israel—karon si Ruben mao ang kamagulangang anak ni Israel, apan gihatag ngadto sa mga anak nga lalaki ni Jose nga anak sa Israel ang katungod sa pagkamagulang tungod kay gihugawan ni Ruben ang higdaanan sa iyang amahan. Busa wala siya nahisulat isip kamagulangang anak nga lalaki.
2Si Juda ang pinakakusgan sa iyang mga igsoong lalaki, ug ang pangulo magagikan kaniya. Apan ang katungod sa pagkaanak gihatag kang Jose—
3ang mga anak nga lalaki ni Ruben, ang kamagulangang anak ni Israel mao sila Hanok, Palu, Hezron, ug si Carmi.
4Mao kini sila ang mga kaliwat ni Joel: ang anak nga lalaki ni Joel mao si Shemaya. Ang anak nga lalaki ni Shemaya mao si Gog. Ang anak nga lalaki ni Gog mao si Shimei.
5Ang anak nga lalaki ni Shimei mao si Mica. Ang anak nga lalaki ni Mica mao si Reaya. Ang anak nga lalaki ni Reaya mao si Baal.
6Ang anak nga lalaki ni Baal mao si Beera, nga gibihag ni Tilgat Pileser nga hari sa Asiria. Si Beera mao ang pangulo sa tribo sa Ruben.
7Ang mosunod mao ang matag banay nga mga kadugo ni Beera, nga nahisulat sa talaan sa ilang mga kagikan: Si Jeiel ang kamagulangan, Zecarias,
8ug si Bela ang mga anak nga lalaki ni Azaz nga anak nga lalaki ni Shema ug anak nga lalaki ni Joel. Nagpuyo sila sa Aroer, hangtod sa Nebo ug sa Baal Meon,
9ug ngadto sa sidlakan hangtod sa sinugdanan sa kamingawan nga paingon sa Suba sa Eufrates. Tungod kini sa kadaghan sa ilang mga baka sa yuta sa Gilead.
10Sa mga adlaw ni Saulo, gisulong sa tribo ni Ruben ang mga Hagarnon ug gipildi sila. Nagpuyo sila sa mga tolda sa mga Hagarnon sa tibuok yuta sa sidlakan sa Gilead.
11Ang mga membro sa tribo sa Gad nagpuyo duol kanila, sa yuta sa Bashan ngadto sa Saleca.
12Ang ilang pangulo mao si Joel, nga labaw sa maong banay, ug si Shafam mao usab ang labaw sa laing banay, ug sila Janai ug si Shafat sa Bashan.
13Ang ilang mga kadugo, sumala sa pamilya sa ilang mga amahan, mao sila Micael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia, ug si Eber—pito silang tanan.
14Kining mga tawo nga ginganlan sa ibabaw mao ang mga kaliwat ni Abihail, ug si Abihail mao ang anak nga lalaki ni Huri. Si Huri mao ang anak nga lalaki ni Jaroa. Si Jaroa mao ang anak nga lalaki ni Gilead. Si Gilead mao ang anak nga lalaki ni Micael. Si Micael mao ang anak nga lalaki ni Jeshishai. Si Jeshishai mao ang anak nga lalaki ni Jado. Si Jado mao ang anak nga lalaki ni Buz.
15Si Ahi mao ang anak nga lalaki ni Abdiel nga anak nga lalaki ni Guni, nga labaw sa pamilya sa ilang mga amahan.
16Nagpuyo sila sa Gilead, sa Bashan, sa mga lungsod niini, ug sa tibuok pasabsabang dapit sa Sharon ngadto sa kinatumyan sa mga utlanan niini.
17Kining tanan nalista sa talaan sa mga kagikan sa panahon ni Jotam ang hari sa Juda ug kang Jeroboam ang hari sa Israel.
18Ang mga Rubenhon, ang mga Gadhanon, ug ang katunga sa tribo sa Manases adunay 44, 000 ka mga sundalo nga gibansay sa pagpakiggubat, sa pagdala ug taming ug espada, ug pana.

19Gisulong nila ang kaliwat ni Hagar, Jetur, Nafis, ug Nodab.
20Nakadawat sila ug langitnong tabang batok kanila. Niini nga paagi, napildi ang mga taga-Hagar ug ang tanan nga miuban kanila. Tungod kini sa pagtuaw sa mga Israelita ngadto sa Dios diha sa gubat, ug mitubag siya kanila, tungod kay misalig man sila kaniya.
21Gikuha nila ang ilang mga kahayopan, lakip na ang 50, 000 ka mga kamelyo, 250, 000 ka mga karnero, 2, 000 ka mga asno, ug 100, 000 ka mga kalalakin-an.
22Daghan ang ilang napatay nga mga kaaway, tungod kay nakig-away man ang Dios alang kanila. Nagpuyo sila sa ilang yuta hangtod sa panahon sa pagkabihag.
23Ang katunga sa tribo ni Manases nagpuyo sa yuta sa Bashan ngadto sa Baal Hermon ug sa Senir (Bukid kini sa Hermon).
24Mao kini ang mga pangulo sa ilang mga pamilya: Si Efer, Ishi, Eliel, Azriel, Jeremias, Hodavia, ug si Jadiel. Kusgan ug mga maisog sila nga mga tawo, inila nga mga tawo, mga pangulo sa ilang mga pamilya.
25Apan dili sila matinud-anon sa Dios sa ilang katigulangan. Hinuon, misimba sila sa mga dios sa katawhan niadtong yutaa, nga gigun-ob sa Dios sa wala pa sila.
26Ang Dios sa Israel nagsugo kang Pul ang hari sa Asiria (gitawag usab ug Tilgat Pileser, ang hari sa Asiria). Gibihag niya ang mga Rubenhon, Gadhanon, ug ang katunga sa tribo sa Manases. Gikuha niya ug gidala ngadto sa Hala, Habor, Hara, ug ngadto sa suba sa Gozan, diin nagpabilin sila hangtod karong adlawa.