Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Meʻa Hokohoko

1 Meʻa Hokohoko 5

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ko eni ko e ngaahi foha ʻo Lupeni, ko e ʻuluaki fānau kia ʻIsileli, (he ko e ʻuluaki fānau ia; ka ko e meʻa ʻi heʻene fakaʻuliʻi ʻae mohenga ʻo ʻene tamai, ko ia naʻe foaki ai ʻae ʻinasi ʻoe ʻuluaki fānau ki he ngaahi foha ʻo Sosefa ko e foha ʻo ʻIsileli: pea ʻoku ʻikai lau ʻae hohoko ʻo fai mei he ʻuluaki fānau.
2He naʻe mālohi hake ʻa Siuta ki hono ngaahi tokoua, pea naʻe meiate ia ʻae ʻeiki pule, ka ko e ʻinasi ʻoe ʻuluaki fānau naʻe ʻia Sosefa ia:)
3‌ʻIo, ko e ngaahi foha ʻo Lupeni ko e ʻuluaki fānau kia ʻIsileli, ko Henoke, mo Falu, mo Hesiloni, mo Kalimi.
4Ko e ngaahi foha ʻo Soeli; ko Simaia ko hono foha, mo Koki ko hono foha ʻoʻona, mo Simi ko hono foha ʻoʻona,
5Ko Maika ko hono foha ʻoʻona, ko Liaia ko hono foha ʻoʻona, ko Peali ko hono foha ʻoʻona,
6Ko Piela ko hono foha ʻoʻona, ʻaia naʻe ʻave fakapōpula ʻe Tekilati-Pilesa ko e tuʻi ʻo ʻAsilia: ko e ʻeiki ia ʻoe faʻahinga ʻo Lupeni.
7Pea ko e tuʻukimuʻa eni ʻi hono ngaahi tokoua ʻoʻona ʻi honau ngaahi faʻahinga, ʻi heʻene lau hake ʻae hohoko ʻo honau ngaahi toʻutangata, ko Sehieli, mo Sakalia,
8Mo Pela ko e foha ʻo ʻAsasi, ko e foha ʻo Sema, ko e foha ʻo Soeli, ʻaia naʻe nofo ʻi ʻAloeli, ʻo aʻu atu ki Nipo mo Peali mioni.
9Pea ki he feituʻu hahake naʻa ne nofo ʻo aʻu atu ki he hūʻanga ʻoe toafa mei he vaitafe ko ʻIufaletesi: koeʻuhi naʻe tupu ʻo lahi ʻenau fanga manu ʻi he fonua ʻo Kiliati.
10Pea ʻi he ngaahi ʻaho ʻo Saula naʻa nau fai ʻae tau ki he kakai Hekaʻā, pea naʻa nau tō hifo ʻi honau nima: pea naʻa nau nofo ʻi honau ngaahi falefehikitaki ʻi he feituʻu hahake kotoa pē ʻo Kiliati.

11Pea naʻe nofo hangatonu mai kiate kinautolu ʻae fānau ʻa Kata, ʻi he fonua ʻo Pesani, mo Salika:
12Ko Soeli ko e ʻeiki lahi, pea hoko mo ia ʻa Safami, mo Sanei, mo Safati ʻi Pesani.
13Pea ko honau kāinga eni ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ko Mikaeli, mo Mesulami, mo Sepa, mo Solei, mo Sakani, mo Sia, mo Hepa, ko e toko fitu.
14Pea ko e fānau eni ʻa ʻApieli ko e foha ʻo Huli, ko e foha ʻo Saloa, ko e foha ʻo Kiliati, ko e foha ʻo Mikaeli, ko e foha ʻo Sesisai, ko e foha ʻo Sato, ko e foha ʻo Pusa;
15Ko ʻAhi ko e foha ʻo ʻApitieli, ko e foha ʻo Kuni, ko e ʻeiki ia ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai.
16Pea naʻa nau nofo ʻi Kiliati ʻi Pesani, pea ʻi hono ngaahi kolo, pea ʻi he ngaahi potu tuaʻā ʻo Saloni, ʻi honau ngaahi ngataʻanga fonua.
17naʻe lau hake eni kotoa pē ʻo fakatatau mo honau ngaahi toʻutangata ʻi he ngaahi ʻaho ʻo Sotami ko e tuʻi ʻo Siuta, pea ʻi he ngaahi ʻaho ʻo Selopoami ko e tuʻi ʻo ʻIsileli.

18Ko e ngaahi foha ʻo Lupeni, mo e kakai Kata, mo hono vahe ua ʻoe faʻahinga ʻa Manase, ʻae kau tangata toʻa, ko e kau tangata naʻe faʻa toʻo ʻae pā pea mo e heletā, pea faʻa fanaʻaki ʻae kaufana, mo poto ʻi he tau, ko honau tokolahi ko e toko fā mano, mo e fā afe ma fitungeau ma onongofulu, naʻe ʻalu atu ki he tau.

19Pea naʻa nau fakalanga ʻae tau ki he kakai Hekaʻā, pea kia Setuli, mo Nafisi, pea mo Notapi.
20Pea naʻe tokoni ʻakinautolu ʻi heʻenau fai kiate kinautolu, pea naʻe tukuange ʻae kakai Hekaʻā ki honau nima, pea mo kinautolu kotoa pē naʻe kau mo kinautolu: he naʻa nau tangi ki he ʻOtua ʻi he tau, pea naʻa ne fakaongo kiate kinautolu; koeʻuhi naʻa nau fakafalala kiate ia.
21Pea naʻa nau ʻave ʻa ʻenau fanga manu; ko e fanga kāmeli ʻe nima mano, mo e fanga sipi ʻe ua kilu mo e nima mano, mo e fanga ʻasi ʻe ua afe, pea mo e kakai tangata ʻe tokotaha kilu,
22He naʻe tō ʻo mate ʻae fuʻu tokolahi, he naʻe mei he ʻOtua ʻae tau. Pea naʻa nau nofo ʻi honau ngaahi potu ʻonautolu ʻo aʻu ki he kuonga ʻoe fakapōpula.

23Pea naʻe nofo ʻi he fonua ʻae fānau ʻoe vahe ua ʻoe faʻahinga ʻo Manase: naʻa nau tupu ʻo tokolahi mei Pesani ʻo aʻu atu ki Peali-Heamoni, mo Sinili, ʻo aʻu ki he moʻunga ko Heamoni.
24Pea ko kinautolu eni ʻae kau mātuʻa ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻio, ʻa Hefeli, mo Isi, mo Ilieli, mo ʻAsilieli, mo Selemaia, mo Hotevia, mo Satieli, ko e kau tangata toʻa lahi, ko e kau tangata ongoongo lahi, mo e kau mātuʻa ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai.

25Pea naʻa nau fai angahala ki he ʻOtua ʻo ʻenau ngaahi tamai, pea naʻa nau ʻalu kehe ke muimui ki he ngaahi ʻotua ʻoe kakai ʻoe fonua, ʻaia naʻe fakaʻauha ʻe he ʻOtua ʻi muʻa ʻiate kinautolu.
26Pea naʻe ueʻi hake ʻe he ʻOtua ʻo ʻIsileli ʻae loto ʻo Puli ko e tuʻi ʻo ʻAsilia, mo e loto ʻo Tekilati-Pilesa ko e tuʻi ʻo ʻAsilia, pea naʻa ne ʻave pōpula ʻakinautolu, ʻio, ʻae kakai Lupeni, mo e kakai Kata, mo e vahe ua ʻoe faʻahinga ʻo Manase, pea naʻa ne ʻomi ʻakinautolu ki Hela, mo Hapoa, mo Hala, pea ki he vaitafe ko Kosani, ʻo aʻu mai ki he kuonga ni.