Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela na7aa bairaa Roobeela yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Roobeeli baira na7a; shin ba aawaa hiixaa i tunissido gishshau, bairatettau bessiyaabai Israa7eela na7aa Yooseefa naatuyyo imettiis. Hegaa gishshau, i yeletan baira gididoogee xaafettibeenna.
2Yihudai ba ishanttuppe minniis; a bairatettai Yooseefau imettidabaa gidikkokka, Israa7eela asaa haariyaagee Yihudaappe kiyiis.
3Israa7eela na7aa bairaa Roobeela attuma naati Hanooka, Paala, Hexiroonanne Karmma.
4Yuu7eela na7ai SHamaa7iyaa; SHamaa7iyaa na7ai Googa; Googa na7ai SHim77a;
5SHim77a na7ai Mikiyaasa; Mikiyaasa na7ai Ra7aaya; Ra7aaya na7ai Ba7aala.
6Ba7aala na7ai Asoore Kawoi Tigilaati-Paleseeri omooddidi efiido Ba7eera; Ba7eeri Roobeela zaretu halaqaa.
7Ba7eera dabboti, bantta yeletaa mazggafan xaafettida Roobeela yaratu halaqati Yi7i7eela, Zakkaariyaasanne
8Belaa7a. Belaa7i Azaaza na7aa; Azaazi SHemaa7a na7aa; SHemaa7i Yuu7eela zare. Yuu7eela zareti Aaro7era kataman, Nabo biittaaninne Ba7aali-Ma7oona biittan de7idosona.
9Roobeela zaretu mehee Gala7aaden corattido gishshau, eti yaappe arshsho baggi biidi, Efiraaxiisa SHaafaa gakkanaashin tanggaccida bazzuwan uttidosona.
10Saa7oola laittan Aggaari yaratuura Roobeela yarati olettin, Roobeela yarati xoonidosona. Xoonidi Gala7aadeppe arshsho baggaara de7iya Aggaari yaratu biittan uttidosona.
11Gaada zareti Roobeela zaretuppe huuphessa baggan, Salaaka gakkanaashin de7iya Baasaane biittan uttidosona.
12Yuu7eeli koiro yaratussi halaqa; SHafaami naa77antto yaratussi halaqa. Yaa7inaayinne SHafaaxi Baasaanen uttida yaratussi halaqata.
13Eta dabboti, laappun yaratu halaqati, Mikaa7eela, Mashulaama, Saaba, Yoraaya, Yaa7ikaana, Zii7anne Ebeera.
14Hageeti Abihaila naati Buuza zareta. Buuzi Yaahida yeliis; Yaahidoi Yeshishaaya yeliis; Yeshishaayi Mikaa7eela yeliis; Mikaa7eeli Gala7aada yeliis; Gala7aadee Yaarooha yeliis; Yaaroohi Huura yeliis; Huuri Abihaila yeliis.
15Eta aawatu so halaqai Guuna na7aa na7aa Abddi7eela na7aa Aaha.
16Eti Gala7aadeeninne Baasaanen he biittatu katamatuuninne Saaroona biittan mehee heemettiyo sohotun uttidosona.
17Hageetu ubbaa yeletai Yihudaa Kawuwaa Yo7aataama wodenne Israa7eela Kawuwaa Iyorbbaama wode yeletaa mazggafan xaafettiis.
18Roobeela zaretuppe, Gaada zaretuppenne Minaase zaretuppe baggatuppe olanchchati, wolqqaamati, gonddalliyaanne bisuwaa oiqqiyaageeti, wonddafiyaa duhan loohidaageetinne olaa salppiyaa eriyaageeti oitamanne oiddu sha7anne laappun xeetanne usuppun tamma.

19Eti Aggaari yaratuura, Yixuratuura, Naafiishatuuranne Nodaabatuura olettidosona.
20Eti he asatuura olettiiddi, Xoossaakko waassido gishshau, maaduwaa demmidosona. Eti Xoossan ammanettido gishshau, i etau woosettiis. Hegaa gishshau, Aggaari yaratinne etaara de7iya harati eta kushiyan gelidosona.
21Bantta morkketuppe ishatamu sha7u gaameelata, naa77u xeetanne ishatamu sha7u dorssata, naa77u sha7u haretanne xeetu sha7u asata omooddidi efiidosona.
22Olai Xoossaagaa gidido gishshau, daroti haiqqidosona. Xoonidaageeti omooduwaa wodee gakkanaashinkka he asatu sohuwan uttidosona.
23Minaase zaretuppe bagga yarati Baasaaneppe doommidi, Ba7aali-Hermmoone, Saniiranne Hermmoone Deriyaa gakkanaashin de7iya he biittatun uttidosona; eti he sohotun corattidosona.
24Eta aawatu so halaqati Efeera, Yishi7a, Eli7eela, Aziri7eela, Ermmaasa, Hodaawiyaanne Yaahidi7eela. Hageeti eta aawaa keettan erettida, xalanne wolqqaama asata.
25SHin ha zareti bantta aawatu Xoossaa naaqqidosona; Xoossai eta sinttaappe xaissido he biittaa asatu xoossatuura shaaramuxidosona.
26Hegaa gishshau, Israa7eela Xoossai Tigilaati-Paleseera woikko Puula giyo Asoore kawuwaa ayyaanaa denttettiis. Yaatidi Roobeela zareta, Gaada zaretanne Minaase zaretuppe baggata omooddidi, Halaaha, Habooranne Haara biittatanne Gozaana SHaafaa efiis. Eti hachchi gakkanaashin yan de7oosona.