Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Stori

1 Stori 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nem bilong sampela lain pikinini bilong Juda i olsem, Peres na Hesron na Karmi na Hur na Sobal.
2Sobal em i papa bilong Reaia na Reaia em i papa bilong Jahat na Jahat em i papa bilong Ahumai na Lahat. Ol dispela man i tumbuna bilong ol manmeri bilong taun Sora.
3Hur em i namba wan pikinini man, Efrata, meri bilong Kalep, i bin karim. Hur i bin kirapim taun Betlehem. Nem bilong ol pikinini man bilong Hur i olsem, Jesril na Isma na Itbas na Penuel na Eser. Jesril na Isma na Itbas, ol i bin kirapim taun Etam. Na Haselelponi em i susa bilong tripela. Penuel i bin kirapim taun Gedor, na Eser i bin kirapim taun Husa.
5Asur, dispela man i bin kirapim taun Tekoa, i bin i gat tupela meri, Hela na Nara.
6Nara i karim 4-pela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Ahusam na Hefer na Temeni na Hahastari.
7Na Hela i karim tripela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Seret na Ishar na Etnan.
8Kos em i papa bilong Anup na Sobeba. Na em i tumbuna tru bilong ol lain famili bilong Aharhel, pikinini man bilong Harum.
9I gat wanpela man i stap, nem bilong en Jabes. Pasin bilong en i gutpela na i winim pasin bilong ol brata bilong em. Na ol manmeri i save givim biknem long em. Mama bilong Jabes i gat bikpela pen long taim em i karim em, olsem na em i kolim em long nem Jabes.
10Wanpela taim Jabes i beten long God bilong Israel olsem, “God, mi laik bai yu mekim gut long mi na yu givim mi planti graun. Na mi laik bai yu stap wantaim mi na helpim mi, na bai yu was gut long mi, na ol samting nogut i no ken givim pen long mi.” Orait na God i harim prea bilong en na i mekim olsem Jabes i bin askim em.
11Kelup, brata bilong Suha, em i papa bilong Mehir, na Mehir em i papa bilong Eston.
12Na Eston em i papa bilong Betrafa na Pasea na Tehina. Tehina i bin kirapim taun Nahas. Ol dispela lain i stap long hap bilong Reka.
13Nem bilong ol pikinini man bilong Kenas i olsem, Otniel na Seraia. Na Otniel em i papa bilong Hatat.
14Meonotai em i papa bilong Ofra. Seraia em i papa bilong Joap. Joap em i tumbuna bilong ol man i stap long ples daun ol i kolim Ples Daun Bilong Ol Wokman. Ples daun i gat dispela nem, long wanem, ol man i stap long en, ol i save tumas long wokim ol kain kain samting.
15Kalep, pikinini bilong Jefune, i gat tripela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Iru na Ela na Nam. Na Ela em i papa bilong Kenas.
16Nem bilong ol pikinini man bilong Jehalelel i olsem, Sif na Sifa na Tiria na Asarel.
17Nem bilong ol pikinini man bilong Esra i olsem, Jeter na Meret na Efer na Jalon. Meret i maritim Bitia, pikinini meri bilong king bilong Isip. Na nem bilong ol pikinini bilong tupela i olsem, Miriam na Samai na Isba. Isba i bin kirapim taun Estemoa. Na Meret i maritim tu wanpela meri bilong lain Juda. Nem bilong ol pikinini bilong tupela i olsem, Jeret na Heber na Jekutiel. Jeret i bin kirapim taun Gedor, na Heber i bin kirapim taun Soko, na Jekutiel i bin kirapim taun Sanoa.
19Hodia i maritim susa bilong Naham. Tupela i tumbuna bilong lain Gerem i stap long taun Keila na lain Maka i stap long taun Estemoa.
20Nem bilong ol pikinini bilong Simon i olsem, Amnon na Rina na Benhanan na Tilon. Nem bilong ol pikinini bilong Isi i olsem, Sohet na Bensohet.

21Sela em i wanpela pikinini man bilong Juda. Nem bilong sampela lain pikinini bilong Sela i olsem, Er na Lada na Jokim na Joas na Sarap, na ol lain bilong taun Koseba na ol lain man i stap long taun Betasbea. Ol dispela lain bilong Betasbea i save wokim ol gutpela laplap. Er i bin kirapim taun Leka na Lada i bin kirapim taun Maresa. Na Joas na Sarap i bin bosim graun Moap na Jasubi Lahem. Ol dispela man i stap long taun Netaim na taun Gedera, na ol i mekim wok bilong king. Ol i save wokim ol sospen graun. Dispela hap tok ol man i bin raitim bipo yet.
24Nem bilong ol pikinini bilong Simeon i olsem, Nemuel na Jamin na Jarip na Sera na Saul.
25Saul em i papa bilong Salum na Salum em i papa bilong Mipsam na Mipsam em i papa bilong Misma.
26Nem bilong ol lain bilong Misma i olsem. Misma em i papa bilong Hamuel na Hamuel em i papa bilong Sakur na Sakur em i papa bilong Simei.
27Simei i gat 16 pikinini man na 6-pela pikinini meri. Tasol ol brata bilong en i no gat planti pikinini. Olsem na lain bilong Simeon i no kamap bikpela olsem lain bilong Juda.
28Ol Simeon i stap long ol dispela taun, Berseba na Molada na Hasarsual
29na Bilha na Esem na Tolat
30na Betuel na Horma na Siklak
31na Bet Markabot na Hasarsusim na Betbiri na Saraim. Ol Simeon i stap long ol dispela taun inap long taim bilong King Devit.
32Na tu ol i stap long ol dispela 5-pela taun, Etam na Ain na Rimon na Token na Asan
33na long ol liklik ples i stap klostu long ol dispela taun na i go inap long taun Balat. Ol dispela taun i bilong lain Simeon. Na ol Simeon i bin raitim lista bilong olgeta lain famili bilong ol.
34Nem bilong ol hetman bilong lain Simeon i olsem, Mesobap na Jamlek na Josa, pikinini bilong Amasia, na Joel na Elioenai na Jakoba na Jesohaia na Asaia na Adiel na Jesimiel na Benaia na Jehu na Sisa. Jehu em i pikinini bilong Josibia na Josibia em i pikinini bilong Seraia na Seraia em i pikinini bilong Asiel. Na Sisa em i pikinini bilong Sifi na Sifi em i pikinini bilong Alon na Alon em i pikinini bilong Jedaia na Jedaia em i pikinini bilong Simri na Simri em i pikinini bilong Semaia. Ol famili bilong ol dispela hetman i kamap bikpela moa
39na ol i laik painim gutpela gras bilong ol bulmakau na sipsip bilong ol i ken kaikai. Olsem na ol i go i stap klostu long Gedor long hap sankamap bilong ples daun.
40Ol i lukim gras bilong dispela ples i gutpela tru na ples daun i bikpela moa. Na ol i sindaun gut na i no gat wanpela samting i givim hevi long ol. Ol lain Ham i bin i stap long dispela hap bipo.
41Long taim bilong Hesekia, king bilong Juda, ol dispela hetman bilong lain Simeon i bin lukim gutpela gras i stap long dispela hap. Olsem na ol i bin i go pait long ol Ham na long ol Meun. Na ol i bagarapim ol haus sel bilong dispela lain na pinisim olgeta manmeri. Na i no gat wanpela i stap. Na bihain ol dispela Simeon i sindaun long dispela graun.
42Na 500 man bilong lain Simeon i kirap i go long ples maunten bilong Seir long hap bilong Idom. Ol lida bilong ol em ol pikinini bilong Isi. Nem bilong ol i olsem, Pelatia na Nearia na Refaia na Usiel.
43Bipo ol liklik lain Amalek i bin ranawe long ol Israel na i kam i stap long dispela hap. Orait na ol dispela Simeon i kilim olgeta dispela Amalek i dai na ol Simeon i sindaun long graun bilong ol i kam inap long nau.